484/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Lag om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 25 § 1 mom. och

fogas temporärt till lagen en ny 25 a §, till 26 § ett nytt 5 mom., till 43 § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 43 a § som följer:

25 §
Hinder för användning av återbäring

Återbäring används inte

1) till betalning av en preskriberad skuld,

2) utan den skattskyldiges begäran till betalning av en sådan skuld eller en del av en sådan skuld beträffande vilken verkställighet helt har förbjudits eller verkställigheten helt har avbrutits,

3) till betalning av skatt som är föremål för ett i 41 § avsett betalningsarrangemang, om 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på betalningsarrangemanget,

4) till betalning av skatt som är föremål för betalningsuppskov enligt 50 § 3 mom. i bilskattelagen (1482/1994), om 4 § 3 och 4 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på betalningsuppskovet,

5) utöver vad som i 47 b § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) föreskrivs om hinder för kvittning, till betalning av skatt som är föremål för betalningsuppskov enligt 105 § 3 mom. i den lagen, om 4 § 3 och 4 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på betalningsuppskovet.


25 a §
Utbetalning av återbäring till den skattskyldige i samband med betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen kan till den skattskyldige betala ut de återbäringar som använts i enlighet med 22 § till betalning av sådan skatt för vilken ingåtts ett i 41 § avsett betalningsarrangemang, om 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på betalningsarrangemanget. Återbäringen kan betalas ut, om den använts till betalning av skatten den 25 mars 2020 eller därefter, dock senast dagen före ikraftträdandet av denna paragraf. En förutsättning för utbetalning av beloppet är att den skattskyldige har gjort begäran om betalningsarrangemang inom 30 dagar från ikraftträdandet av denna paragraf. Vid beräkningen av tidsfristen beaktas inte ikraftträdandedagen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också, om den skattskyldige beviljats betalningsuppskov enligt 105 § 3 mom. i punktskattelagen, och 4 § 3 och 4 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas på uppskovet.

På ovan i 1 eller 2 mom. avsedd skatt som är föremål för betalningsarrangemang eller betalningsuppskov beräknas dröjsmålsränta eller förseningsränta i enlighet med 4 § 3 mom. eller 5 e § 1 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta, med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 b § i den lagen.

Vid utbetalning av det belopp som med stöd av 1 eller 2 mom. ska betalas tillbaka iakttas vad som föreskrivs i 30 §. På detta belopp tillämpas inte 22–25 och 26–29 § samt 6 kap.

Denna paragraf tillämpas inte på återbäringar som använts till betalning av överlåtelseskatt.

26 §
Användningsordning för återbäringar

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas inte på sådana betalningsarrangemang och betalningsuppskov som avses i 25 § 1 mom. 3–5 punkten.

43 §
Förutsättningar för betalningsarrangemang

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte på sådana betalningsarrangemang och betalningsuppskov som avses i 25 § 1 mom. 3–5 punkten.

43 a §
Vissa mervärdesskatter som är föremål för betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen kan i ett i 41 § 1 mom. 2 punkten avsett betalningsarrangemang ta in också i 2 mom. i denna paragraf avsedd mervärdesskatt som den skattskyldige redan betalat, varvid de inbetalningar och återbäringar som har använts till betalning av denna skatt betalas till den skattskyldige.

I denna paragraf avsedd mervärdesskatt är

1) de skatter som förfallit till betalning i januari, februari och mars 2020, om den skattskyldiges skatteperiod är en kalendermånad i enlighet med 11 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ,

2) de skatter som förfallit till betalning i februari 2020, om den skattskyldiges skatteperiod är ett kalenderårskvartal i enlighet med 12 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ,

3) en fjärdedel av de skatter som förfallit till betalning år 2020, om den skattskyldiges skatteperiod är ett kalenderår i enlighet med 11 § 2 mom. eller 12 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte, om den skattskyldige har sådana fortfarande obetalda skatter, på skatteansvar grundade skatteskulder eller andra Skatteförvaltningens fordringar som ska drivas in genom utsökning eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Skatteförvaltningen kan när den överväger att tillämpa 1 mom. beakta de faktorer som avses i 3 mom. också i fråga om följande:

1) av den skattskyldige ledda samfund eller sammanslutningar,

2) om den skattskyldige är ett samfund eller en sammanslutning, den person som leder samfundet eller sammanslutningen eller övriga samfund eller sammanslutningar som den personen leder.

För i 2 mom. avsedd skatt som är föremål för betalningsarrangemang beräknas dröjsmålsränta i enlighet med 5 b § 2 mom. och 5 e § 1 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Det belopp som avses i 1 mom. betalas till den skattskyldige med iakttagande av vad som föreskrivs i 30 §. På detta belopp tillämpas inte 4 och 6 kap.


Denna lag träder i kraft den 26 juni 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020. Lagens 25 § 1 mom., 26 § 5 mom. och 43 § 5 mom. gäller dock till och med den 31 december 2020.

Bestämmelserna i 43 a § tillämpas på betalningsarrangemang som har gjorts under lagens giltighetstid samt på betalningsarrangemang i fråga om vilka begäran har gjorts under lagens giltighetstid.

RP 74/2020
FiUB 8/2020
RSv 71/2020

Nådendal den 26 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.