477/2020

Helsingfors den 18 juni 2020

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådan paragrafen lyder i lag 400/2020:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de skyldigheter som påförs förplägnadsrörelser som avses i 1 § 1 mom. 4 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och om temporär begränsning av deras verksamhet.

Denna förordning innehåller också bestämmelser om de begränsningar som ska tillämpas i stället för de begränsningar av förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider samt största antal kunder eller personer som anges i 58 a § 2 och 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Det som föreskrivs i 4 § gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och inte heller förplägnadsrörelsers försäljning av sådan mat eller dryck som avnjuts någon annanstans.

2 §
Allmänna skyldigheter

En förplägnadsrörelse ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen.

Förplägnadsrörelsen ska se till att

1) kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till rörelsen,

2) inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,

3) kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

3 §
Undantag från 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar

Med avvikelse från vad som i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om förplägnadsrörelsers öppettider får en förplägnadsrörelse före den 13 juli 2020 öppna för förplägnadsverksamhet för kunder tidigast klockan 4 och ska stänga förplägnadsverksamheten för kunder senast klockan 2. Från och med den nämnda dagen får en förplägnadsrörelse hållas öppen dygnet runt.

Med avvikelse från vad som i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1102/2017) får servering av alkoholdrycker före den 13 juli 2020 inledas tidigast klockan 9 och ska avslutas senast klockan 1. Från och med den nämnda dagen tillämpas alkohollagen på serveringen av alkoholdrycker.

Med avvikelse från vad som i 58 a § 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om det största antalet kunder eller personer i en förplägnadsrörelse får före den 13 juli 2020 högst tre fjärdedelar av det i momentet avsedda största antal kunder eller personer som anges i serveringstillståndet eller projektbeskrivningen samtidigt vistas i förplägnadsrörelsens utrymmen inomhus eller en del av dem. Från och med den nämnda dagen får det i momentet avsedda antal kunder eller personer som anges serveringstillståndet eller projektbeskrivningen samtidigt vistas i förplägnadsrörelsens utrymmen inomhus eller en del av dem.

4 §
Kundplatsernas placering och upprätthållande av tillräckliga avstånd mellan kunderna

Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

5 §
Plan

Den plan som avses i 58 a § 5 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska innehålla

1) en beskrivning av de rutiner som det i rörelsen har beslutats att ska följas för att fullgöra de skyldigheter som avses i 2 §,

2) en beskrivning av rörelsens utrymmen inomhus och utomhus, till och med den 12 juli 2020 en anteckning om det i 3 § 3 mom. avsedda största antalet kunder eller personer i utrymmena samt en beskrivning av de åtgärder och de instruktioner till personalen som syftar till att genomföra de andra skyldigheter som avses i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och övervakningen av dem i rörelsens utrymmen inomhus och utomhus,

3) uppgift om den person som svarar för att planen iakttas i rörelsen.

Uppgift om vem som är den person som avses i 1 mom. 3 punkten ska på begäran ges till kunden.

Planen anses vara framlagd för kunderna, om ett sammandrag av planen finns framlagd för kunderna när de anländer till förplägnadsrörelsen och det i sammandraget nämns att kunderna har rätt att på begäran få bekanta sig med planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen (23/2006) och tobakslagen (549/2016).

6 §
Begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet enligt område i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom

De skyldigheter och begränsningar som det föreskrivs om i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och i de bestämmelser i denna förordning som utfärdats med stöd av den gäller i följande landskap:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Södra Karelen,

9) Södra Savolax,

10) Norra Savolax,

11) Norra Karelen,

12) Mellersta Finland,

13) Södra Österbotten,

14) Österbotten,

15) Mellersta Österbotten,

16) Norra Österbotten,

17) Kajanaland,

18) Lappland,

19) Åland.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (401/2020).

Helsingfors den 18 juni 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.