448/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) 9 § som följer:

9 §
Kundregistret över sektorsövergripande samservice

För genomförandet av den sektorsövergripande samservicen ska närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter föra det kundregister över sektorsövergripande samservice som avses i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Kundregistret över sektorsövergripande samservice används för skötseln av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten har enligt denna lag.

I kundregistret över sektorsövergripande samservice kan föras in

1) den arbetslösas namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,

2) uppgifter som har samband med kundrelationen vid sektorsövergripande samservice, anlitandet av den sektorsövergripande samservicen och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver,

3) uppgifter om den arbetslösas utbildning, anställningar och yrkeskunnande,

4) sådana uppgifter om den arbetslösas sociala situation som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne,

5) sådana uppgifter om den arbetslösas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne,

6) uppgifter om den arbetslösas servicebehov,

7) uppgifter om den sektorsövergripande sysselsättningsplanen och hur den genomförs, följs upp och revideras.

Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten ska föra in kunduppgifter om arbetslösa i kundregistret över sektorsövergripande samservice. Uppgifter om arbetslösa får föras in i kundregistret efter att den sektorsövergripande samservicen har inletts.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan bevilja användarrättigheter till kundregistret över sektorsövergripande samservice på ansökan av arbets- och näringsbyrån, kommunen eller Folkpensionsanstalten. Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd hos arbets- och näringsbyrån, kommunen eller Folkpensionsanstalten och som sköter uppgifter som avses i denna lag. En tjänsteman som har beviljats användarrättigheter får trots sekretessbestämmelserna söka och använda uppgifter i kundregistret, om det behövs för att ordna kundbetjäningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 12/2020
AjUB 8/2020
RSv 55/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.