439/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av 27 § i sjömansservicelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömansservicelagen (447/2007) 27 §, sådan den lyder i lag 1007/2015, som följer:

27 §
Ändringssökande

Omprövning av sjömansservicebyråns beslut i ärenden som avses i 9 § får begäras inom sex månader från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Besvär ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom sex månader från delfåendet av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 42/2020
AjUB 9/2020
RSv 56/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.