436/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöarbetstidslagen (296/1976) 2 § 1–3 punkten, 9 a § 3 mom. och 10 §,

sådana de lyder, 2 § 1–3 punkten i lag 251/2019, 9 a § 3 mom. i lag 140/2012 och 10 § i lagarna 942/1997 och 151/2001, som följer:

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete som utförs av

1) befälhavaren på ett fartyg där det utöver befälhavaren finns minst två anställda personer, frånsett vad som föreskrivs i 9 a, 10, 19 a och 20 §,

2) maskinchefen och främsta styrmannen om deras arbete inte är indelat i vakter, frånsett vad som föreskrivs i 9 a, 10, 19 a och 20 §,

3) den främsta föreståndaren för en sådan ekonomiavdelning på ett passagerarfartyg på vilken det utöver denne finns minst 15 anställda, frånsett vad som föreskrivs i 9 a, 10, 19 a och 20 §,


9 a §
Minimivilotider

Om en arbetstagares vilotid på grund av en kallelse till arbete blir kortare än den minimivilotid som anges i 1 mom., ska han eller hon ges tillräckligt med ersättande vilotid. Den ersättande vilotiden ska ges så snart som möjligt.


10 §
Undantag från begränsningarna i fråga om hållande i övertidsarbete och i fråga om vilotider

Begränsningarna i 9 § 2 mom. och 9 a § 1 och 2 mom. tillämpas inte på

1) arbete som är nödvändigt med tanke på fartygets, de ombordvarandes eller lastens säkerhet eller för att hjälpa andra fartyg eller människor i sjönöd,

2) deltagande i räddnings-, eldsläcknings- eller säkerhetsövningar som verkställs enligt vad som särskilt föreskrivs om dem,

3) utförande av sådant arbete som föranleds av att besättningen minskat under pågående resa, eller

4) utförande av ett arbete som inte tål uppskov och som inte har kunnat planeras att utföras under någon annan tid.

Begränsningarna i 9 § 2 mom. tillämpas inte på övertidsarbete som krävs för

1) utförande av behövlig vakttjänstgöring i hamn, eller

2) utförande av en åtgärd som påbjudits av hamnmyndigheterna.

De övningar som avses i 1 mom. 2 punkten ska genomföras så att de så lite som möjligt stör arbetstagarnas vilotider och så att de inte medför trötthet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 42/2020
AjUB 9/2020
RSv 56/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.