420/2020

Helsingfors den 4 juni 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019 (145/2019) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1208/2019, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 708,20
stödområde AB, yttre skärgården 1 088,50
stödområde AB, övriga områden 598,00

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
dikor och dikokvigor 578,00 373,20 373,20 170,60
tjurar och stutar 1 239,00 520,00 506,00 165,80
slaktkvigor 176,50 176,50
skärgårdskvigor 620,00

21 §
Beloppet av bidrag för tackor och hongetter och bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för tackor och hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar:

stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro stödområde AB, övriga områden euro stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 28,80 28,80 28,80 28,80
tackor 133,50 106,50 52,20
hongetter 95,50 95,50 95,50

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

stödområde AB euro stödområde C euro
proteingrödor 89,20 89,20
råg 39,10 39,10
sockerbeta 94,60 94,60
stärkelsepotatis 548,00 548,00
frilandsgrönsaker 132,60


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 4 juni 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.