413/2020

Helsingfors den 20 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur (326/2015) 4 § som följer:

4 §
Identifieringsmärken

Djur ska identifieras genom att i vartdera örat på djuret fästs ett öronmärke med djurets identifieringskod, varav det ena ska vara ett elektroniskt öronmärke enligt artikel 4.4 andra stycket i identifieringsförordningen.

Identifieringsmärken för djur som föds får på det sätt som anges i artikel 1.5 i förordningen om öronmärken hållas i lager till ett antal som motsvarar högst det antal djur som kalvar.

Ett använt identifieringsmärke får inte återanvändas. Ett identifieringsmärke anses vara använt om det redan tidigare har varit fäst på ett djur eller om ett djur redan tidigare varit registrerat i djurregistret med märkets identifieringskod.

Den aktör som är ansvarig för djuren ska sörja för att kasserade eller annars oanvända, bortfallna eller lösgjorda identifieringsmärken som han eller hon innehar förstörs på ett sådant sätt att de inte kan återanvändas. På motsvarande sätt ska bearbetningsanläggningar och godkända förbränningsanläggningar som tar emot material av kategorierna 1 och 2 sörja för att identifieringsmärken från döda djur som anläggningen mottagit förstörs.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 20 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.