411/2020

Helsingfors den 28 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet

I enlighet med statsrådets beslut:

upphävs i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018) 34, 44 och 47 § och 79 § 4 mom., av dem 34 § sådan den lyder i förordning 1189/2018,

ändras 8 § 6 mom., 21 §, 24 § 1 mom. 3 punkten underpunkt a, 24 § 3 mom., 25 § 1 mom. 3 punkten, 27 § 3 mom., 29 § 1 mom. 2 punkten underpunkt a, 33 §, 35 § 1 mom. 3 punkten, det inledande stycket i 36 § 3 mom., 36 § 3 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 66 § 3 punkten, det inledande stycket i 67 § 3 punkten, det inledande stycket i 69 § 3 punkten, 71 § 1 mom. 2 och 3 punkten, det inledande stycket i 71 § 2 mom., 79 § 3 mom. 11 punkten och 92 § 2 mom., av dem 29 § 1 mom. 2 punkten underpunkt a, 33 §, 71 § 1 mom. 2 och 3 punkten, det inledande stycket i 71 § 2 mom. och 92 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1189/2018, samt

fogas till 18 § ett nytt 6 mom., till 25 § nya 2 och 3 mom. och till 79 § 3 mom. en ny 12 punkt som följer:

8 §
Behörighetskrav för radiopersonal

På pråmar som används som bostad för arbetare vid vattenbyggen inom fartområdena för inrikes fart, på nöjesfartyg samt på sådana hyresbåtar som är utrustade med VHF-radiotelefon ska minst en person ha ROC- eller SRC-certifikat eller begränsat radiotelefonistcertifikat (endast VHF). På nöjesfartyg och hyresbåtar som är utrustade med MF/HF-radiostation ska minst en person ha oceantrafikcertifikat (Long Range Certificate, nedan LRC-certifikat).


18 §
Sjöfartsskyddsrelaterad utbildning och behörighet

Bestämmelserna i 1, 3 och 4 mom. tillämpas inte på en person som arbetar på ett fartyg i en tillfällig besiktnings-, underhålls- eller lotsningsuppgift, som tillfälligt uppträdande konstnär eller i någon annan tillfällig uppgift som kan likställas med dessa.

21 §
Ansökan om behörighetsbrev

Till ansökan om behörighetsbrev ska sökanden foga en redogörelse över sin utbildning och sin arbetserfarenhet. Vid förstagångsansökan ska sökanden kunna styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt. Sökanden ska dessutom visa upp en utredning över att hans eller hennes hälsa uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om sjömäns hälsa. Bestämmelser om hälsokrav för förarbrev för hyresbåt finns i 33 §. Ansökan ska på begäran kompletteras med ett passfoto och vid behov med en kopia av tidigare behörighetsbrev.

24 §
Vaktstyrmansbrev

För vaktstyrmansbrev krävs


3) sjötjänstgöring

a) som ett led i den vaktstyrmansutbildning som avses i 2 punkten, minst 12 månader handledd praktik i däcksavdelningen på ett fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500, eller


Den handledda praktiken enligt 1 mom. 3 punkten underpunkt a kan, förutsatt att praktiken dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik, delvis fullgöras i däcksavdelningen på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad. En simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring,

2) praktik på skolfartyg vars längd är minst 15 meter under högst två månader,

3) praktik på fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på minst 500 under högst en månad,

4) praktik under värnpliktstiden under högst två månader.

25 §
Styrmansbrev i närtrafik

För styrmansbrev i närtrafik krävs


3) sjötjänstgöring

a) som ett led i den utbildning som avses i 2 punkten, minst åtta månader handledd praktik på fartyg med en bruttodräktighet på minst 30, eller

b) minst 36 månader godkänd sjötjänstgöring i däcksavdelningen på fartyg med en bruttodräktighet på minst 30.

Av den handledda praktik som avses i 1 mom. 3 punkten underpunkt a kan högst en månad ersättas med godkänd simulatorträning. En simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring.

Styrmansbrev i närtrafik kan också beviljas en sjöman som lämnat in en ansökan senast den 31 december 2021 och som före den 1 juni 2020 har inlett sådan sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten på ett fartyg med en bruttodräktighet under 30.

27 §
Överstyrmansbrev

Överstyrmansbrevet ger behörighet att tjänstgöra som befälhavare på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 000, om sökanden

1) åtminstone har utbildning enligt regel A-II/2.5 i STCW-koden, och

2) har godkänd sjötjänstgöring på ett fartyg med en bruttodräktighet på minst 500 i

a) 36 månader som vaktstyrman, eller

b) 24 månader som vaktstyrman, varav 12 månader som överstyrman.


29 §
Förarbrev B för fiskefartyg

För förarbrev B för fiskefartyg krävs


2) intyg utfärdat av yrkeshögskola eller läroinrättning som tillhandahåller sjöfartsutbildning eller läroinrättning som har rätt att ge utbildning som leder till grundexamen i fiskerihushållning eller av Transport- och kommunikationsverket över att sökanden är förtrogen med:

a) den år 1972 ingångna konventionen om de internationella reglerna till förhindrande av samman-stötning till sjöss (FördrS 30/1977), sjötrafiklagen (782/2019), sjömärkena, sjökortet, kompassen, pejling och hur man pejlar, använder loggen och lodet;


33 §
Förarbrev för hyresbåt

För förarbrev för hyresbåt krävs

1) minst 18 års ålder,

2) minst ett giltigt körkort i grupp 1 enligt körkortslagen (386/2011) eller ett läkarintyg över att minst de krav på förarens hälsotillstånd som gäller för körkort i grupp 1 har uppfyllts,

3) intyg över för båtfarare avsedd utbildning i första hjälpen eller motsvarande utbildning,

4) lämplig erfarenhet av att framföra fartyg, och

5) det teoretiska kunnande som krävs för framförande av hyresbåt i fråga om följande:

a) sjövägsreglerna,

b) sjömärkena, sjökortet, kompassen, pejling och hur man pejlar,

c) sjötrafiklagen, samt

d) bestämmelserna om befälhavare och sjöförklaring i sjölagen (674/1994) med beaktande av hyresbåtsverksamhetens art.

Den som ansöker om förarbrev för hyresbåt ska visa sådan lämplig erfarenhet av framförande av fartyg som avses i 1 mom. 4 punkten genom ett sådant internationellt förarbrev för fritidsbåt som avses i 41 § i sjötrafiklagen eller på något annat tillförlitligt sätt.

Den som ansöker om förarbrev för hyresbåt ska visa att han eller hon har det teoretiska kunnande som avses i 1 mom. 5 punkten genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation som följer upp sin utbildningsverksamhet och certifiering genom ett kvalitetssystem och vars kvalitetssystem för utbildningsverksamhet och certifiering, på ett sätt som Transport- och kommunikationsverket godkänt, har varit föremål för extern utvärdering högst fem år innan intyget daterats. Sökanden kan visa det teoretiska kunnande som avses i 1 mom. 5 punkten också genom ett intyg som utfärdats av en sådan godkänd utbildningsanordnare inom sjöfarten som avses i II avd. 11 kap. i lagen om transportservice, ett behörighetsbrev för däcksbefäl som avses i denna förordning eller ett prov som ordnas av Transport- och kommunikationsverket. Det teoretiska kunnande som avses i 1 mom. 5 punkten underpunkterna a och b kan också visas med ett internationellt förarbrev för fritidsbåt, varvid det kunnande som avses i underpunkterna c och d ska visas genom ett intyg som utfärdats av en ovan avsedd båtorganisation eller en godkänd anordnare av sjöfartsutbildning eller genom ett prov som ordnas av Transport- och kommunikationsverket.

35 §
Maskinskötarbrev

För maskinskötarbrev för ångfartyg och maskinskötarbrev för motorfartyg krävs


3) åtta månader sjötjänstgöring i maskinavdelningen på motorfartyg med en maskineffekt på minst 75 kilowatt eller på ångfartyg vars ångpannors effekttal är minst sju, beroende på vilket maskinskötarbrev som söks; i maskintjänstgöringen kan inräknas högst två månader tjänstgöring i däcksavdelningen eller i maskinavdelningen på ett motorfartyg med en maskineffekt under 75 kilowatt eller på ett ångfartyg, utöver vilket högst en månad av sjötjänstgöringen kan ersättas med lämplig simulatorträning, där en simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring.


36 §
Vaktmaskinmästarbrev

Den sjötjänstgöring som avses i 1 mom. 3 punkten underpunkt a kan förutsatt att praktiken dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal för handledd praktik delvis fullgöras i maskinavdelningen, på ett eller flera av följande sätt:

1) godkänd simulatorträning under högst en månad, där en simulatorträning på sex timmar motsvarar en dag sjötjänstgöring,


66 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på oljetankfartyg krävs


3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande efter att villkoren för beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten uppfyllts:


67 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på kemikalietankfartyg krävs


3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande efter att villkoren för beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten uppfyllts:


69 §
Certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg

För certifikat över specialbehörighet i hantering av lastoperationer på gastankfartyg krävs


3) sjötjänstgöring eller handledd praktik enligt följande efter att villkoren för beviljande av det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 punkten uppfyllts:


71 §
Certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg

För certifikat över specialbehörighet på basis av specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg krävs


2) specialutbildning för fartygspersonal på IGF-fartyg i enlighet med regel A-V/3.2 i STCW-koden,

3) sjötjänstgöring eller utbildning enligt följande:

a) en månad sjötjänstgöring på ett IGF-fartyg eller på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde; I sjötjänstgöringen ska ingå minst tre bunkringar av vilka två får genomföras i simulator som en del av den utbildning som avses i 2 punkten, eller

b) godkänd utbildning som ersätter sjötjänstgöring samt minst tre bunkringar på ett IGF-fartyg eller på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsområde; två av tre bunkringar får genomföras i simulator som en del av den utbildning som avses i 2 punkten eller som en del av utbildning som ersätter sjötjänstgöring.

Det certifikat över specialbehörighet som avses i 1 mom. får även beviljas en sökande som har det certifikat över specialbehörighet på basis av hantering av lastoperationer på gastankfartyg som avses i 69 § och som har:


79 §
Giltigheten hos behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Följande behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet är i kraft tills vidare:


11) certifikat över specialbehörighet för person som ansvarar för råoljespolning,

12) förarbrev för hyresbåt.

92 §
Anmälan

När Transport- och kommunikationsverket erkänner behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat, ska verket underrätta IMO om saken inom sex månader från ikraftträdandet av det avtal som avses i 110 § 3 mom. 4 punkten i lagen om transportservice. I anmälan ska verket utreda hur det har säkerställt att behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet erkänns enligt regel I/10 i bilagan till STCW-konventionen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

Helsingfors den 28 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.