399/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om plantmaterial (1205/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter som är avsedda för fruktproduktion och som hör till de släkten och arter som nämns i bilaga 1 och till hybrider av dessa.

Denna förordning ska också tillämpas på växter av andra släkten och arter, om material av släkten eller arter som nämns i bilaga 1 eller hybrider av dessa ympas eller kommer att ympas på dem.

2 §
Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om certifierat plantmaterial finns dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (398/2020).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis) sådant plantmaterial för frukt- och bärväxter som uppfyller kraven i denna förordning,

2) fruktplantor: plantor avsedda att planteras eller omplanteras, efter saluföring,

3) certifierat material sådant plantmaterial för frukt- och bärväxter som uppfyller kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter,

4) moderplanta en identifierad planta avsedd för förökning,

5) skadegörare alla arter, stammar och biotyper av växter, djur och patogener som är skadliga för växter eller växtprodukter och som nämns i bilaga 6,

6) okulärbesiktning undersökning av växter eller växtdelar med blotta ögat, lupp, stereomikroskop eller mikroskop,

7) test annan undersökning än okulärbesiktning,

8) praktiskt taget fri från defekter defekter som kan försämra kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterial eller fruktplantor förekommer i en omfattning som är lika stor som eller mindre än den omfattning som förväntas bli resultatet av goda odlings- och hanteringsmetoder, och denna nivå är förenlig med goda odlings- och hanteringsmetoder,

9) praktiskt taget fri från skadegörare förekomsten av skadegörare på förökningsmaterialet eller fruktplantorna är tillräckligt låg för att garantera godtagbar kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterialet,

10) reglerade EU-icke-karantänskadegörare skadegörare som avses i artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, nedan växtskyddsförordningen.

4 §
Kvalitetssäkring av produktionen

En leverantör av plantmaterial för frukt- och bärväxter ska med beaktande av verksamhetens art och omfattning

1) kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som nämns i bilaga 2 och som inverkar på plantmaterialets kvalitet,

2) göra upp skriftliga instruktioner om metoderna för övervakning och kontroll av de kritiska momenten i produktionskedjan och om iakttagandet av dessa instruktioner,

3) på begäran lämna tillsynsmyndigheten information om övervakningen av de kritiska momenten i produktionskedjan,

4) vid behov ta prover för analys i ett laboratorium,

5) se till att olika partier av plantmaterialet är klart identifierbara under produktionen,

6) i enlighet med artikel 14 i växtskyddsförordningen omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om leverantören misstänker eller får vetskap om att plantmaterial som befinner sig under leverantörens kontroll är angripna av en EU-karantänskadegörare eller en sådan skadegörare i enlighet med artikel 30.1 i växtskyddsförordningen som omfattas av kommissionens genomförandeakt,

7) föra register över plantmaterialet, med de uppgifter som nämns i punkt 1 e i bilaga 2, och bevara uppgifterna i minst tre år efter det att plantmaterialet och fruktplantorna har tagits ur produktion eller släppts ut på marknaden.

5 §
Kvalitetskrav för plantmaterial

Plantmaterial som produceras, saluförs eller importeras ska uppfylla kraven för genetisk kvalitet enligt bilaga 5, sundhetskraven enligt bilaga 6 och andra kvalitetskrav enligt bilaga 7. Materialet ska ha förökats från ett identifierat utgångsmaterial som dokumenterats av leverantören.

Plantmaterial som importeras eller överförs till landet för åtgärder för bevarande av genetisk diversitet, vidarekultur, försöksverksamhet eller urvalsarbete ska ha rätt benämning med hänsyn till ursprung samt växtart och, när sort anges, med hänsyn till växtsort. Sådant plantmaterial ska uppfylla sundhetskraven i bilaga 6.

6 §
Växtsortlistan

För att en leverantör av plantmaterial ska få en sort av ett växtsläkte eller en växtart enligt del A i bilaga 1 godkänd för intagning på växtsortlistan ska leverantören i sin ansökan lämna de uppgifter som anges i bilaga 3. Sorten godkänns för intagning på växtsortlistan, om den uppfyller kraven i den bilagan. På växtsortlistan antecknas uppgifter enligt bilaga 4 för identifiering av sorten och giltighetstiden för godkännandet av en sort för intagning på växtsortlistan.

Livsmedelsverket ska meddela de ansvariga officiella organen i Europeiska unionens medlemsstater samt kommissionen de uppgifter som krävs för att växtsortlistan ska kunna användas.

Livsmedelsverket ska också så snart som möjligt underrätta kommissionen om att en sort har godkänts och tagits med på sortlistan och om andra eventuella ändringar av sortlistan.

Den som ansvarar för växtsortlistan ska på begäran göra följande uppgifter tillgängliga för en annan medlemsstat eller kommissionen:

1) den officiella eller officiellt erkända beskrivningen av sorter som registrerats i den berörda medlemsstatens sortlista,

2) resultaten av bedömningarna av ansökningar om godkännande av sorter,

3) alla övriga tillgängliga uppgifter om sorter som är upptagna i den berörda medlemsstatens sortlista eller som avförts från denna lista, och

4) förteckningen över sorter för vilka en ansökan om godkännande håller på att behandlas i den berörda medlemsstaten.

7 §
Behandling av prover och undersökningsmetoder

Vid osäkerhet om förekomsten av skadegörare ska en leverantör av plantmaterial utföra provtagning och tester i enlighet med bilaga 6.

I samband med en officiell besiktning ska tillsynsmyndigheten göra en okulärbesiktning och vid behov utföra provtagning och tester i enlighet med bilaga 6.

8 §
Förpackning av plantmaterial

Om plantmaterial saluförs förpackat, ska plantmaterialpartiet vara tillräckligt homogent och förpackat i nytt eller rengjort emballage eller i engångsförpackningar. När certifierat plantmaterial förpackas får nytt eller desinficerat emballage eller engångsförpackningar användas.

Vid saluföring av certifierat plantmaterial av de växtsläkten och växtarter som anges i del A i bilaga 1 i förpackningar om minst två växter, ska förpackningen förslutas på ett sådant sätt att den inte kan öppnas utan att förslutningen skadas. Förpackningen ska märkas på ett sådant sätt att avlägsnandet av etiketten gör förpackningen oduglig för marknaden.

9 §
Plantintyg

I partihandeln och vid import ska varje homogent plantmaterialparti som ska saluföras eller importeras förses med ett plantintyg som utfärdats av producenten, saluföraren eller importören. Plantintyget ska innehålla de upplysningar som nämns i del A i bilaga 8. Ett levererat parti som består av flera plantmaterialpartier kan förses med ett plantintyg enligt del B i bilaga 8.

Om ett plantmaterialparti delas för detaljhandeln, ska köparen vid överlåtelsen få sådan skriftlig information om plantmaterialet som åtminstone ska innehålla de upplysningar som nämns i del C i bilaga 8. Köparen ska få samma uppgifter även i broschyrer, kataloger eller annonser för distansförsäljning.

Plantintygen ska vara färgade i enlighet med del A i bilaga 8. Plantintyg som utfärdats av producenten, saluföraren eller importören ska i fråga om sin layout avvika från plantintyg som utfärdats för certifierat plantmaterial.

Livsmedelsverket fastställer layouten för plantintyg för certifierad produktion på ansökan av den som levererar plantmaterialet. En anteckning om certifiering kan fogas till plantintyget utifrån ett certifieringsbeslut enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (XXX/2020). Efter att certifieringsbeslutets giltighetstid har gått ut ska anteckningen om certifiering av plantmaterialet avlägsnas från plantintyget och från de uppgifter som åtminstone ska lämnas vid detaljförsäljning.

10 §
Växtpass

Om ett plantmaterialparti av CAC-material eller växtarter enligt del B i bilaga 1 ska ha ett växtpass enligt växtskyddsförordningen, kan uppgifterna i plantintyget ges genom att till växtpasset foga plantintygets uppgifter i enlighet med del A i bilaga 8. Växtpassets uppgifter ska vara urskiljbara från plantintygets övriga innehåll.

Om ett plantmaterialparti av certifierad produktion av växtarter som anges i del A i bilaga 1 ska ha ett växtpass enligt växtskyddsförordningen, ska plantintyget fogas till växtpasset i enlighet med växtskyddsförordningen.

11 §
Import

Plantmaterial som importeras ska åtminstone uppfylla kvalitetskraven i 6 §.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2020.

Material som uppfyller minimikraven och avses i del A i bilaga 1 får dock saluföras i Finland även med etiketter i annan färg än gult fram till den 30 juni 2021, om dessa etiketter började användas senast den 1 april 2020. Detta material ska identifieras genom en hänvisning till denna förordning och paragraf i plantintyget.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (5/17), dnr 140/01.04/2017.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177, av den 11 februari 2020, om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Johanna Nykyri

Bilaga 1

Släkten och arter av frukt- och bärväxter

DEL A

Släkten och arter av de frukt- och bärväxter som nämns i rådets direktiv 2008/90/EG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Castanea sativaMill. kastanj
Citrus sinensis(L.) Osbeck apelsin
Citrus limon(L.) Burm.f citron
Citrus reticulataBlanco mandarin
Citrus paradisiMacf. grapefrukt
Citrus aurantifolia(Christm.) Swing lime
Corylus avellanaL. hassel
Cydonia oblongaMill. kvitten
Ficus caricaL. fikon
FortunellaSwingle dvärgapelsin
Fragaria L. smultronsläktet
Juglans regiaL. valnöt
MalusMill. äpple
Olea europaeL. oliv
Pistacia veraL. pistasch
PoncirusRaf. citrontörne
Prunus amygdalusBatsch mandel
Prunus armeniacaL. aprikos
Prunus aviumL. sötkörsbär
Prunus cerasusL. surkörsbär
Prunus domesticaL. plommon
Prunus persica(L.) Batsch persika
Prunus salicinaLindley japanskt plommon
PyrusL. päron
RibesL. vinbär, krusbär
RubusL. hallonsläktet
VacciniumL. tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

DEL B

Släkten av andra frukt- och bärväxter

× Sorbaronia mitschurinii bäraronia
Hippophae rhamnoidesL. havtorn
Lonicera caeruleavar. edulis Regel och bärblåtry
L. caerulea var. altaica
Amelanchier alnifolia(Nutt.)Nutt. bärhäggmispel

Bilaga 2

Kvalitetssäkring för plantmaterial

1) Leverantören av plantmaterial ska för kvalitetssäkringen av plantmaterial

a. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som inverkar på materialets kvalitet,

b. vid behov ta prover för analys i ett laboratorium,

c. se till att olika plantpartier är klart identifierbara under produktionen,

d. bevara den dokumentation som gäller punkterna a–c under minst tre år efter det att det berörda materialet har producerats,

e. dokumentera fältbesiktningar, provtagning och tester så länge som plantorna står under leverantörens kontroll och i minst tre år efter det att plantorna har avlägsnats eller saluförts, och

f. på tillsynsmyndighetens begäran översända de uppgifter om egenkontroll som avses i punkterna a–e för inspektionen.

2) Leverantören ska tillämpa en plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen, och planen ska vara avpassad efter berörda släkten och arter. Planen ska åtminstone omfatta följande:

a. plantornas lokalisering och antal,

b. odlingstid,

c. förökningsmoment,

d. förpacknings-, lagrings- och transportmoment.

3) Allmänna krav för officiella inspektioner

a. officiella inspektioner ska innefatta okulärbesiktningar och, i tillämpliga fall, provtagning och tester,

b. vid officiella inspektioner ska tillsynsmyndigheten särskilt beakta följande:

c. lämplighet och faktisk användning av olika metoder vid leverantörens kontroll av samtliga kritiska moment i produktionsprocessen,

d. generell kompetens hos leverantörens personal för att utföra de åtgärder som anges i 1 och 2 punkten.

Bilaga 3

Officiell beskrivning och officiellt erkänd beskrivning

DEL A

Officiell beskrivning

Livsmedelsverket godkänner på ansökan en sådan sort av ett släkte eller en art enligt del A i bilaga 1 som har en officiell beskrivning, om den uppfyller följande krav:

1) den är särskiljbar, enhetlig och stabil,

2) det finns ett prov av sorten tillgängligt, och

3) i fråga om genetiskt modifierade sorter ska den genetiskt modifierade organism som sorten består av ha godkänts för odling i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Följande ska bifogas ansökan:

1) när det gäller särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet

a. en officiell beskrivning som ett officiellt organ i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har fastställt, eller

b. tekniska uppgifter som anges i bilaga II till de protokoll för provning av särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som getts ut av förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) för de berörda arter för vilka ett sådant protokoll har offentliggjorts, eller, om inga sådana protokoll har offentliggjorts,

c. tekniska uppgifter som anges i avsnitt X i de riktlinjer som Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (Upov) tagit fram för provning av särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet, samt i bilagan till relevanta testriktlinjer för de berörda arter för vilka sådana riktlinjer har offentliggjorts, eller, om inga sådana riktlinjer har offentliggjorts,

d. tekniska uppgifter som anges i nationella bestämmelser, och

2) uppgifter om huruvida sorten är officiellt registrerad i en annan medlemsstat eller är föremål för en ansökan om en sådan registrering i en annan medlemsstat,

3) en föreslagen benämning, och

4) om det gäller en genetiskt modifierad sort att den är godkänd för odling i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Om ansökan inte innefattar en officiell beskrivning som fastställts av ett officiellt organ i en annan medlemsstat ska Livsmedelsverket kräva att det görs odlingsförsök för att man ska kunna försäkra sig om att villkoren för registrering uppfylls.

Sökanden kan även foga andra uppgifter av betydelse till ansökan.

DEL B

Officiellt erkänd beskrivning

En växtsort av ett släkte eller en art enligt del A i bilaga 1 kan godkännas för intagning på växtsortlistan, om den har en officiellt erkänd beskrivning som godkänts av Livsmedelsverket och om den har saluförts före den 30 september 2012.

En växtsort av ett släkte eller en art enligt del A i bilaga 1 som har kommit ut på marknaden efter den 30 september 2012 och som saknar egentligt värde för kommersiell produktion av grödor och som saluförs endast i Finland som material som uppfyller minimikraven kan ha en officiellt erkänd beskrivning.

För att få en beskrivning av en sort officiellt erkänd ska leverantören av plantmaterial i beskrivningen ange åtminstone

1) de sortegenskaper som används vid sortgrupperingen enligt Gemenskapens växtsortsmyndighets (CPVO) testprotokoll, som gäller särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet hos sorterna av den aktuella växtarten, eller där sådana saknas,

2) de sortegenskaper som används vid sortgrupperingen enligt Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukters (Upov) testprotokoll, eller där CPVO:s och Upovs testprotokoll saknas,

3) en sortbeskrivning enligt de nationella bestämmelserna (tabell 1); Sortbeskrivningen lämnas till Livsmedelsverket, som beslutar om godkännande av beskrivningen som en officiellt erkänd beskrivning.

Tabell 1. Beskrivning av sorter av frukt- och bärväxter
Art Beskrivning
Rubus arcticus L. (åkerbär) Mittersta småbladet: formrombisklancettlik Bladkantens tandning: formvågigsågaddubbelsågaddjupt dubbelsågadtandadnaggaddubbelnaggadFrukt: storleklitenmedelstor Frukt: färgjämnt mörkrödvarierar från gulgrön till mörkröd
Rubus chamaemorusL. (hjortron) Kön:hanväxthonväxttvåkönad Frukt: färggulorangeröd
Vaccinium microcarpum, V. macrocarpon, V. oxycoccos (tranbär) Växtbestånd: höjdlågmedelhög Bär: storlekmycket litenlitenmedelstormycket stor Bär: formrovformadsfäriskplommonformadäggformadomvänt äggformadpäronformadcylindriskfasetteradannan
Bär: färgljusrosarosarödmörkrödmörkröd – violettsvartrödbrunskiftandeannanBär: vaxlagersaknasobetydligtmedeltjockttjocktSkördens mognadtidigmedelsen

Bilaga 4

Växtsortlista

På växtsortlistan införs följande uppgifter:

1) sortbenämning och synonymer,

2) den art sorten tillhör,

3) angivelsen ”officiell beskrivning” eller ”officiellt erkänd beskrivning”, beroende på vad som gäller,

4) datum för registrering eller i förekommande fall förnyelse av registrering,

5) i förekommande fall uppgifter som frivilligt tas in på Europeiska unionens sortlista (FRUMATIS) i fråga om de sorter som tas in på listan.

I den mån det är möjligt ska sorterna benämnas i överensstämmelse med riktlinjer som har godkänts inom Europeiska unionen eller, om sådana saknas, i överensstämmelse med internationellt godkända riktlinjer.

Livsmedelsverket ska bevara en akt över varje sort som verket registrerar. Akten ska innehålla en beskrivning av sorten och en sammanfattning av alla fakta som är relevanta för registreringen av sorten.

Giltigheten för registreringen av en sort med en officiell beskrivning ska vara 30 år. När det gäller genetiskt modifierade sorter ska registreringens giltighet begränsas till den period för vilken den genetiskt modifierade organism som sorten består av har godkänts för odling i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Registreringen av sorter med en officiell beskrivning kan förnyas för perioder på högst 30 år, förutsatt att material av sorten ännu finns tillgängligt och i fråga om genetiskt modifierade organismer att de är fortsatt godkända för odling.

Bilaga 5

Plantmaterialets genetiska kvalitet

DEL A

Krav för genetisk kvalitet hos plantmaterial enligt del A i bilaga 1

Plantmaterial enligt del A i bilaga 1 som produceras eller importeras för att saluföras och saluförs ska tillhöra sorter som är skyddade genom växtförädlarrätt, godkända för intagning på växtsortlistan eller allmänt kända.

En sort anses vara allmänt känd, om

1) den har godkänts för intagning på växtsortlistan i en annan medlemsstat,

2) den är föremål för en ansökan om godkännande för intagning på växtsortlistan i en annan medlemsstat,

3) den är föremål för en ansökan om växtförädlarrätt,

4) den redan har saluförts före den 30 september 2012 i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, förutsatt att den har en officiellt erkänd beskrivning, eller

5) sorten saknar egentligt värde för kommersiell produktion av grödor, den har en officiellt erkänd beskrivning och den saluförs bara i Finland som material som uppfyller minimikraven (CAC).

När materialet vad beträffar grundstammar inte hör till någon sort, ska arten eller arthybriden i fråga anges.

DEL B

Krav för genetisk kvalitet hos plantmaterial enligt del B i bilaga 1

Plantmaterial enligt del B i bilaga 1 som produceras eller importeras för att saluföras och saluförs ska med hänsyn till växtart och, när sort anges, med hänsyn till växtsort ha rätt benämning och vara genetiskt tillräckligt homogent.

Bilaga 6

Sundhetskrav för plantmaterial

DEL A

Skadegörare som förekommer på frukt- och bärväxter som nämns i del A i bilaga 1 samt åtgärder

CAC-material ska vid okulärbesiktning som leverantören utför på anläggningar, av frilandsodlingar och av partier i produktionsledet befinnas vara praktiskt taget fritt från de skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 för berörda släkten och arter, såvida inte annat anges i tabell 3.

Leverantören ska utföra provtagning och testning av den identifierade källan för materialet eller av CAC-materialet med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2 och med beaktande av kraven i tabell 3, för berörda släkten eller arter och kategorier.

Om det är oklart huruvida de i växtskyddsförordningen avsedda reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 förekommer, ska leverantören utföra provtagning och testning av den berörda identifierade källan för materialet eller av det berörda CAC-materialet.

Förökningsmaterial för CAC-material och CAC-fruktplantor i partier efter produktionsledet får endast saluföras om de befinns vara fria från tecken eller symtom på de skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2, vid okulärbesiktning som leverantören utför.

Leverantören ska utföra de åtgärder för säkerställande av att sundhetskraven är uppfyllda som anges i tabell 3, med avseende på berörda släkten eller arter och kategorier.

Plantmaterialet får inte innehålla påvisbara mängder av strandfräne (Rorippa sylvestris L.) eller betydande mängder av andra fleråriga ogräsväxter eller delar av sådana.

Åtgärderna i denna bilaga ska inte tillämpas på CAC-material under kryokonservering.

Förutom de ovannämnda sundhetskraven i fråga om förökningsmaterial och fruktplantor ska förökningsmaterial och fruktplantor produceras i enlighet med de krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område som anges i tabell 3, i syfte att begränsa förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i den tabellen med avseende på berörda släkten eller arter.

Tabell 1. Förteckning över i växtskyddsförordningen avsedda reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och vid osäkerhet provtagning och testning.
Släkte eller art Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
Castanea sativaMill. Svampar och algsvamparCryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaChestnut mosaic agent
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Svampar och algsvamparPhytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]Insekter och kvalsterAleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]NematoderPratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L. BakterierPseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]Xanthomonas arboricola pv.Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Verticillium albo-atrumReinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPhytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. och Pyrus L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrumReinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp.Geoffroy [1PSYLG]NematoderMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L. BakterierXanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Insekter och kvalsterCeroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]NematoderHeterodera fici Kirjanova [HETDFI]Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaFig mosaic agent [FGM000]
Fragaria L. BakterierCandidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]Svampar och algsvamparPodosphaera aphanis(Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]Verticillium albo-atrumReinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterChaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]NematoderDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaCandidatus Phytoplasmaasteris Lee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]Candidatus Phytoplasma solani Quaglinoet al. [PHYPSO]Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
Juglans regia L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Xanthomonas arboricola pv. juglandi(Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Insekter och kvalsterEpidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Malus Mill. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrumReinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psyllaspp. Geoffroy [1PSYLG]NematoderMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Olea europaea L. BakterierPseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaOlive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
Pistacia vera L. Svampar och algsvamparPhytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]NematoderPratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L. och Prunus dulcis (Miller) Webb BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. och Prunus cerasus L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Insekter och kvalsterQuadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L. Svampar och algsvamparDiaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]Insekter och kvalsterCecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]Tetranychus urticae Koch [TETRUR]NematoderAphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaAucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat
Rubus L. BakterierAgrobacterium spp. Conn [1AGRBG]Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]Svampar och algsvamparPeronospora rubi Rabenhorst [PERORU]Insekter och kvalsterResseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
Vaccinium L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Svampar och algsvamparDiaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
Tabell 2. Förteckning över i växtskyddsförordningen avsedda reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och i vissa fall provtagning och testning, om testning krävs enligt tabell 3.
Släkte eller art Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
CitrusL., Fortunella Swingle och PoncirusRaf.      BakterierSpiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]Svampar och algsvamparPlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaCitrus cristacortis agent [CSCC00]Citrus exocortis viroid [CEVD00]Citrus impietratura agent [CSI000]Citrus leaf blotch virus [CLBV00]Citrus psorosis virus [CPSV00]Citrus tristeza virus (EU-isolat) [CTV000]Citrus variegation virus [CVV000]Hop stunt viroid [HSVD00]
Corylus avellana L.  Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaÄpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
Cydonia oblongaMill.  Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0]Pear rough bark agent [PRRB00]Quince yellow blotch agent [ARW000]
Fragaria L.   BakterierXanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]Svampar och algsvamparColletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]NematoderAphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Strawberry crinkle virus [SCRV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]Strawberry mottle virus [SMOV00]Strawberry vein banding virus [SVBV00]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Juglans regia Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaKörsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Malus Mill. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]Apple flat limb agent [AFL000]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple scar skin viroid [ASSVD0]Apple star crack agent [APHW00]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit) [APCF00], buckeläpple (green crinkle) [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjärnsprickor (star crack), korkring (russet ring) [APLP00], russet wart
Olea europaea L. Svampar och algsvamparVerticillium dahliae Kleb [VERTDA]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) Webb BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus armeniaca L. BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus avium L. och Prunus cerasus L. BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]Cherry mottle leaf virus [CMLV00]Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley, och andra arter av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus) när det gäller Prunus L.-hybrider BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus persica (L.) Batsch BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Pyrus L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0]Pear rough bark agent [PRRB00]Quince yellow blotch agent [ARW000]
Ribes L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Blackcurrant reversion virus [BRAV00]Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
RubusL.  Svampar och algsvamparPhytophthora spp. de Bary [1PHYTG]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaÄpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Svarthallonnekrosvirus (black raspberry necrosis virus) [BRNV00]Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]Bladspräcklighetsvirus (raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]Raspberry yellow spot [RYS000]Rubus gulnätvirus (yellow net virus) [RYNV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Vaccinium L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaBlueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]Blueberry red ringspot virus [BRRV00]Blueberry scorch virus [BLSCV0]Blueberry shock virus [BLSHV0]Blueberry shoestring virus [BSSV00]Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Tabell 3. Krav på åtgärder för släkten eller arter i CAC-kategorin.

1. Castanea sativaMill.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer, eller

ii) inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats på produktionsplatsen på förökningsmaterial eller fruktplantor i kategorin CAC-material sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller

iii) förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som har uppvisat symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har gallrats ut, de återstående växterna ska kontrolleras varje vecka och inga symtom får observeras på produktionsplatsen under minst tre veckor före avsändandet.

2. Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska vara producerade från en identifierad källa för material, som genom okulärbesiktning, provtagning och testning har befunnits vara fri från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2.

Om den identifierade källan för material har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtagning och testning vart åttonde år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Om den identifierade källan för material inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller

ii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglioet al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av materialet ska ha genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iv) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

- Symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley får ha observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

- Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material har genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och testning, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

3. Corylus avellana L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell I och tabell II.

4. Cydonia oblongaMill.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska ha utförts under den senaste avslutade odlingssäsongen med avseende på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. För alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ska okulärbesiktningar utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

ii) förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

5. Ficus carica L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

6. Fragaria L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året under odlingssäsongen. Bladverket hos Fragaria L. ska genomgå okulärbesiktning med avseende på förekomst av Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus, och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) - Phytophthora fragaria C.J. Hickman

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller

- inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller

- inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut, eller

- symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på högst 5 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) Krav för virus:

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

7. Juglans regia L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

8. MalusMill.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i CAC-kategorin ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i CAC-kategorin i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasmamali Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

9. Olea europaea L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

10. Pistacia vera L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras från en identifierad källa för material som har testats under de tre föregående odlingssäsongerna och som befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Utgångsmaterial i form av grundstammar av CAC-material av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från en identifierad källa för material från vilken ett representativt urval har genomgått provtagning och testning inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus).

Ett representativt urval av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Ett representativt urval av CAC-fruktplantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) vid en okulärbesiktning ska genomgå provtagning och testning på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av sjarkavirus (plum pox virus), och om det finns symtomatiska plantor i den omedelbara närheten.

Vid upptäckt av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i produktionsanläggningen vid en okulärbesiktning, ska ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i kategorin CAC-material i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

- symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie och Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) Sjarkavirus (plum pox virus)

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller

- inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller

- inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt attXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller

- inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

12. Pyrus L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

13. Ribes L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

14. Rubus L.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

15. VacciniumL.

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

DEL B

Skadegörare som förekommer på frukt- och bärväxter som nämns i del B i bilaga 1 samt åtgärder

Endast sådant plantmaterial får produceras och importeras för att saluföras samt saluföras som uppfyller följande villkor:

1) leverantören av plantmaterialet har utfört en okulärbesiktning av plantmaterialet och konstaterat att det är praktiskt taget fritt från de skadegörare som nämns i tabell 4 i denna bilaga, att det är fritt från de karantänskadegörare som avses i växtskyddsförordningen och att det är praktiskt taget fritt från andra sådana skadegörare som kan försämra plantmaterialets kvalitet och användbarhet,

2) leverantören av plantmaterialet anmäler i enlighet med artikel 14 i växtskyddsförordningen omedelbart till tillsynsmyndigheten om leverantören misstänker eller får vetskap om att det i plantmaterial som är under leverantörens kontroll förekommer EU-karantänskadegörare eller sådana skadegörare i enlighet med artikel 30.1 i växtskyddsförordningen som omfattas av kommissionens genomförandeakt,

3) leverantören av plantmaterialet har kontrollerat att materialet vid okulärbesiktning är fritt från påvisbara mängder av strandfräne (Rorippa sylvestris L.),

4) leverantören av plantmaterialet har kontrollerat att materialet inte innehåller betydande mängder av andra fleråriga ogräsväxter eller delar av sådana.

Tabell 4. Skadegörare som förekommer på frukt- och bärväxter som nämns i del B i bilaga 1
Släkte eller art Skadegörare som inte får förekomma i plantmaterialet vid okulärbesiktning
× Sorbaronia mitschurinii Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadierEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Sköldlöss, särskilt Epidiaspis leperii (Signoret) [EPIDBE]Meloidogyne spp. Goeldi [1MELGG]BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]SvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Fusarium spp. [FUSASP]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]VirusAlla
Hippophae rhamnoides L. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadierMeloidogyne spp. Goeldi [1MELGG]BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]SvamparStigmina spp. [STIGSP]Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]Fusariumspp. [FUSASP]Verticillium spp. Nees [1VERTG]Phomopsis sp. [PHOPSP]Cytospora elaeagniVirus och virusliknande organismerAlla
Lonicera caerulea var.edulisRegelL. caerulea var. altaica Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadierAleurodes loniceraePhytomyza aprilinaSköldlöss, särskilt Epidiaspis leperii (Signoret) [EPIDBE]BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]SvamparBotryosphaeria obtuse(Schweinitz) Shoemaker [BOTSOB]Insolibasidium deformans(Gould) Oberwinkler & Bandoni [INSODE]Microsphaera loniceraede Candolle [MCRSLO]Nectria cinnabarina (Tode) Fries [NECTCI]Virus och virusliknande organismerAlla
Amelanchier alnifolia (Nutt.)Nutt. BakterierErwinia amylovora(Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]VirusApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Bilaga 7

Andra kvalitetskrav för plantmaterial

Endast sådant plantmaterial får produceras och importeras för att saluföras samt saluföras som

1) när det gäller ett plantmaterialparti är typiskt till storlek och form med hänsyn till arten och sorten samt utgör ett homogent parti,

2) är normalt utvecklat med hänsyn till växtartens och växtsortens egenskaper och utvecklingsstadiet, utan några skador orsakade av för hög eller för låg temperatur eller blåst, samt har friska rötter,

3) inte i väsentlig grad har köldskador eller skador orsakade av mekaniska faktorer som väsentligt kan störa växtens senare utveckling,

4) har tillräckligt stor vätskehalt (normal vätskespänning),

5) är i en sådan tillväxtfas att

a) rotklumpen i fråga om plantor i kärl eller täckrotsplantor med kraftig tillväxt har rotat sig så att den hålls bra ihop, och

b) barrotsplantor och förhandspackade plantor samt sticklingar och rotbitar som ska planteras på friland vid överlåtelsen praktiskt taget befinner sig i ett viloläge,

6) under normala förhållanden rotar sig och börjar växa om de planteras och sköts på rätt sätt, samt

7) har frön med tillfredsställande grobarhet.

Bilaga 8

Upplysningar som ska lämnas om frukt- och bärväxter

DEL A

Plantintyg

Ett plantintyg över plantmaterial för frukt- och bärväxter ska innehålla följande upplysningar:

1) *;

2) beteckningen ”FI”,

3) beteckningen ”Livsmedelsverket”,

4) leverantörens namn eller registreringsnummer,

5) när det gäller material som saluförs referensnummer för förpackningen eller bunten samt löp-, vecko- eller partinummer för certifierat plantmaterial och löp-, vecko- eller partinummer för material som uppfyller minimikraven,

6) botaniskt namn,

7) kategori för certifierat plantmaterial och för elitmaterial även generationsnummer eller för material som uppfyller minimikraven beteckningen ”CAC” eller -****,

8) sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte hör till någon sort: artens eller arthybridens namn. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”,

9) i förekommande fall påpekandet ”sort med officiellt erkänd beskrivning” på etiketten för certifierat plantmaterial,

10) mängd på etiketten för certifierat plantmaterial,

11) produktionsland och motsvarande kod, om landet inte är detsamma som den medlemsstat som svarar för märkningen på etiketten för certifierat plantmaterial,

12) i fråga om certifierat plantmaterial året då plantintyget beviljades och i fråga om material som uppfyller minimikraven datum då dokumentet utfärdades, och

13) i fråga om certifierat plantmaterial produktionsland eller internationell landskod, om det rör sig om import från ett land som inte är medlemsstat i Europeiska unionen**.

Plantintyget ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och texten ska vara väl synlig och läslig.

Ett plantintyg över material som uppfyller minimikraven för de frukt- och bärväxter som nämns i del A i bilaga 1 ska vara gult, om det är fäst på de växter eller växtdelar som saluförs.

Plantintyget över certifierat plantmaterial ska fästas på de växter eller växtdelar som saluförs. Fruktplantor och deras förökningsmaterial som hör till samma parti av det certifierade plantmaterialet får saluföras med samma plantintyg, om dessa växter eller detta material är en del av samma förpackning och plantintyget är fäst vid förpackningen.

Ett plantintyg över certifierat plantmaterial av de frukt- och bärväxter som nämns i del A i bilaga 1 ska vara färgat, och färgerna ska vara följande:

1) vit med ett diagonalt violett band för utgångsmaterial,

2) vit för elitmaterial,

3) blå för certifierat material.

DEL B

Plantintyg över levererat parti

Ett plantintyg över ett levererat parti ska innehålla alla de upplysningar som nämns ovan i del A. För varje plantparti som ingår i det levererade partiet ska upplysningarna i punkt 1 och 6–12 i del A antecknas i plantintyget över det levererade partiet så att de är tydligt avskilda från de övriga upplysningarna.

Ett plantintyg över ett levererat parti av certifierat plantmaterial ska dessutom vara avfattat på ett av unionens officiella språk. Det ska utfärdas i minst två exemplar (leverantör och mottagare). Intyget ska åtfölja materialet från leverantören till mottagaren. I intyget ska anges mottagarens namn och adress, datum för dokumentets utfärdande och vid behov annan ytterligare information beträffande de berörda varupartierna. Om uppgifterna i plantintyget över det levererade partiet inte stämmer överens med uppgifterna på det plantintyg som avses i del A ska uppgifterna på det plantintyg som avses i del A ha företräde.

DEL C

Upplysningar som åtminstone ska lämnas till köparen

De upplysningar som åtminstone ska lämnas till köparen i detaljhandeln samt i broschyrer, kataloger eller annonser för distansförsäljning är följande:

1) plantmaterialets artnamn på finska eller svenska samt dess botaniska namn,

2) sortnamn***,

3) produktionsland eller internationell landskod**,

4) försäljarens eller odlarens namn,

5) i fråga om grundstammar som inte tillhör någon sort: artens eller hybridens namn***,

6) vid behov kategori för certifierat plantmaterial eller ”CAC”, samt

7) när köparen inte ser produkten dessutom

a) använd sortering enligt storlek eller ålder, och

b) kärlets storlek i liter (l) eller centimeter (cm) när det gäller plantor i kärl.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

* I punkt 1 i plantintyget ska när det gäller plantmaterial för frukt- och bärväxter som nämns i del A i bilaga 1 antecknas ”EU:s regler och standarder” och när det gäller plantmaterial för frukt- och bärväxter som nämns i del B i bilaga 1 “–“.

** Med produktionsland avses den stat eller de stater där plantmaterialet har producerats.

*** Om det gäller en sort som är genetiskt modifierad, ska det i plantintyget anges att sorten är genetiskt modifierad och de modifierade egenskaperna identifieras. När materialet vad beträffar frukt- eller bärväxters grundstammar inte hör till någon sort, ska arten eller hybriden i fråga anges.

**** I punkt 7 i plantintyget ska när det gäller plantmaterial för frukt- och bärväxter som nämns i del B i bilaga 1 antecknas “–“.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.