398/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om plantmaterial (1205/1994):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att garantera tillgången på och upprätthållandet av högklassigt plantmaterial som lämpar sig för det finska klimatet.

Denna förordning gäller produktion, saluföring och import av certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter som är avsedda för fruktproduktion och som hör till de släkten och arter som nämns i bilaga 1 och till hybrider av dessa.

2 §
Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om plantmaterial för frukt- och bärväxter och om en växtsortlista finns dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (399/2020).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) certifierad produktion av plantmaterial sådan av Livsmedelsverket övervakad produktion av plantmaterial

a) vars sundhet uppfyller kraven i denna förordning,

b) som har producerats, upprätthållits och lagrats i enlighet med denna förordning, och

c) som härstammar från en sort som är godkänd för växtsortlistan eller, när det är fråga om en grundstam som inte tillhör någon sort, från en art som beskrivits

2) tänkbar moderplanta för utgångsmaterial en moderplanta som leverantören avser att försöka få godtagen som moderplanta för utgångsmaterial,

3) moderplanta för utgångsmaterial en moderplanta avsedd för produktion av utgångsmaterial,

4) utgångsmaterial förökningsmaterial som tagits direkt från en moderplanta för utgångsmaterial och material som odlats av det,

5) moderplanta för elitmaterial en växt som producerats direkt av utgångsmaterial eller en moderplanta avsedd för produktion av elitmaterial som producerats direkt från utgångsmaterial och från vilken andra moderplantor för elitmaterial ska uppförökas eller elitmaterial produceras,

6) elitmaterial material som producerats från en moderplanta för elitmaterial eller föregående generationer och från vilket moderplantor för certifierat material kan produceras,

7) moderplanta för certifierat material en moderplanta avsedd för produktion av certifierade bruksplantor,

8) certifierad bruksplanta plantkategori som producerats från en moderplanta för certifierat material eller föregående generationer,

9) skadegörare alla arter, stammar och biotyper av växter, djur och patogener som är skadliga för växter eller växtprodukter och som förtecknas i bilaga 3,

10) frukt- eller bärproducerande planta en planta som producerats från en moderplanta och som odlas för produktion av frukt eller bär för att göra det möjligt att kontrollera moderplantans sortäkthet,

11) kvalitetskategori utgångsmaterial, elitmaterial, certifierat material och material som uppfyller minimikraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning XXX/2020 (CAC, Conformitas Agraria Communitatis),

12) uppförökning vegetativ produktion av moderplantor för att få fram ett tillräckligt antal sådana i samma kategori,

13) förnyelse av en moderplanta ersättande av en moderplanta med en vegetativt producerad dotterplanta,

14) mikroförökning uppförökning eller produktion av växtmaterial genom in vitro-odling av differentierade vegetativa knoppar eller differentierade vegetativa meristem från en planta,

15) produktionsplats en helhet som består av en eller flera gårdar eller delar av gårdar eller produktionsområden och som sköts från samma driftscentrum och där samma personal, maskiner, anordningar eller lager används,

16) produktionsområde en del av en produktionsplats där en växtart, ett växtsläkte eller en växtsort odlas, samt

17) certifieringsbeslut undersökningsintyg och beslut om certifierat plantmaterial som Livsmedelsverket tilldelat utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material som producerats i enlighet med denna förordning.

4 §
Allmän kvalitetssäkring av produktionen

Vid produktionen av certifierat plantmaterial ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, nedan växtskyddsförordningen, och lagen om plantmaterial (1205/1994) samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem iakttas.

Certifierat plantmaterial får produceras och förvaras endast på de till produktionsplatsen hörande produktionsområden och i de utrymmen som har godkänts för detta ändamål. På produktionsområden för certifierat material eller i de utrymmen som har godkänts för detta ändamål eller i samma lager får inte produceras eller förvaras icke-certifierat material och certifierat material av samma växtart.

De växter som används för förökning ska vara typiska för sorten eller, i fråga om grundstammar som inte tillhör någon sort, typiska för växtarten. Främmande eller avvikande plantindivider får inte användas för förökning. Anmälan om sådana individer ska omedelbart göras till Livsmedelsverket, och de får inte förstöras utan Livsmedelsverkets tillstånd.

För växtsorterna ska det finnas växtförädlarrätt eller en sådan officiell beskrivning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning XXX/2020 eller i fråga om sorter som funnits på marknaden före den 30 september 2012 en officiellt erkänd beskrivning. De sorter som saluförs ska vara godkända i växtsortlistan. En sort kan produceras som certifierad, men inte saluföras, om det för sorten har ansökts om växtförädlarrätt eller om godkännande för växtsortlistan.

Maskiner, arbetsredskap, transportmedel samt andra föremål som används i certifierad produktion ska tvättas och rengöras så att det inte finns någon risk att skadegörare och ogräs sprider sig om de har använts någon annanstans än på produktionsområden eller i utrymmen som har godkänts.

5 §
Behandling av prover och undersökningsmetoder

Skadegörarundersökningar i fråga om prover av plantmaterial i certifierad produktion ska utföras i enlighet med bilaga 3 i ett laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket.

6 §
Godkännande av producenter av certifierat plantmaterial

Produktion av certifierat plantmaterial får på de villkor som avses i denna förordning bedrivas endast av en producent som är införd i det register över aktörer som avses i växtskyddslagen och lagen om plantmaterial. Varje kvalitetskategori får upprätthållas och produceras endast av en producent som Livsmedelsverket har godkänt som upprätthållare eller producent av kvalitetskategorin i fråga. Den som önskar bli godkänd producent ska lämna in en skriftlig ansökan till Livsmedelsverket senast tre månader före den planerade tidpunkten för inledande av produktionen. Produktionsplatsens interna riktlinjer enligt bilaga 2 ska fogas till ansökan.

Innan produktionen inleds ska tillsynsmyndigheten granska produktionsplatsen för att säkerställa att det finns förutsättningar för att bedriva certifierad produktion på produktionsplatsen. Dessutom ska Livsmedelsverket godkänna produktionsplatsen och de interna riktlinjer som avses i 1 mom.

Produktionsplatsens interna riktlinjer ska hållas uppdaterade. Livsmedelsverket ska godkänna riktlinjerna på nytt, om produktionen utvidgas, produktionsmetoderna ändras betydligt eller det av någon annan motsvarande anledning sker väsentliga förändringar i produktionen. Tillsynsmyndigheten ska dessutom vid kontroll av produktionsplatsen försäkra sig om att det finns förutsättningar för att bedriva certifierad produktion på den produktionsplats, det produktionsområde eller andra produktionsutrymmen som nämns i de nya riktlinjerna.

Vid upprätthållande och produktion av moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska iakttas de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 3 och 4 till denna förordning, vid produktion av moderplantor för elitmaterial och elitmaterial de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 3 och 5, vid produktion av moderplantor för certifierat material de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 3 och 6 och vid produktion av certifierade bruksplantor de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 3 och 7. Om producenten vill producera sådana växtsläkten eller växtarter enligt del A i bilaga 1 för vilka det inte finns artspecifika krav i bilagorna 4–7, ska producenten hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande av de krav producenten föreslår.

Livsmedelsverket godkänner en producent som producent av certifierat plantmaterial på ansökan och på basis av en kontroll av produktionsplatsen, om producenten ordnat sin produktion på det sätt som avses i 4 § och i denna paragraf. Godkännandet av en producent av certifierat plantmaterial gäller tills vidare.

7 §
Återkallande av godkännandet av en producent

I enlighet med 12 § i lagen om plantmaterial återkallar Livsmedelsverket det godkännande och den registrering av en producent som avses i 6 §

1) om certifierad produktion inte inleds inom två år efter godkännandet,

2) om den certifierade produktionen upphör,

3) om produktions- och marknadsföringsvillkoren enligt denna förordning inte iakttas,

4) i fråga om produktionsplatsens interna riktlinjer som lämnats till Livsmedelsverket, om den utredning som ska fogas till ansökan i fråga om moderplantor för utgångsmaterial eller den anmälan som årligen ska göras i fråga om moderplantor är bristfällig och inte har kompletterats trots Livsmedelsverkets begäran,

5) om officiella inspektioner inte har kunnat göras av orsaker som beror på producenten,

6) om producenten inte har betalat avgifterna för godkännandeförfarandet, eller

7) om producenten inte har betalat avgifterna för officiella inspektioner av plantmaterialet eller produktionsplatsen.

8 §
Godkännande av en moderplanta för utgångsmaterial

Livsmedelsverket godkänner en moderplanta för utgångsmaterial på ansökan av producenten. Ansökan ska innehålla en redogörelse av vilken framgår

1) sorten för den tänkbara moderplantan för utgångsmaterial, eller arten om det är fråga om en grundstam som inte tillhör någon sort,

2) ursprunget för den tänkbara moderplantan för utgångsmaterial,

3) producentens kontaktuppgifter,

4) gjorda rensningar,

5) använda testmetoder i fråga om skadegörare och datum för de färdiga testerna,

6) hur sortäktheten har fastställts,

7) huruvida sorten finns i Europeiska unionens växtsortlista eller det gjorts en ansökan om växtförädlarrätt för den eller ansökts om att sorten ska godkännas för växtsortlistan, samt

8) hur de tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial har upprätthållits.

Godkännande av moderplantor för utgångsmaterial förutsätter att de artspecifika eller släktspecifika kraven i bilaga 3 och 4 har iakttagits vid produktionen och upprätthållandet av plantorna. Godkännandet av en moderplanta för utgångsmaterial är i kraft så länge kraven är uppfyllda och maximianvändningstiden för moderplantan inte har överskridits.

Om överensstämmelsen med sortbeskrivningen bara kan fastställas på grundval av egenskaperna hos den frukt- eller bärproducerande plantan ska producenten göra bedömningen av uttrycket av sortens egenskaper på bären eller frukten hos en frukt- eller bärproducerande planta som producerats från en moderplanta för utgångsmaterial. Frukt- eller bärproducerande plantor ska okulärbesiktas under de perioder på året som är lämpligast med tanke på klimatförhållandena och kraven på odlingsförhållanden för plantor av de berörda släktena eller arterna.

9 §
Övervakning och godkännande av produktionen

Tillsynsmyndigheten ska godkänna tänkbara moderplantor för utgångsmaterial, moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial, moderplantor för elitmaterial, elitmaterial, moderplantor för certifierat material och certifierade bruksplantor samt utsäde som producerats av moderplantor av olika kvalitetskategorier för certifierad produktion innan de kan märkas och saluföras som sådan.

Tillsynsmyndigheten övervakar upprätthållandet av tänkbara moderplantor för utgångsmaterial, moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial och produktionen av moderplantor för elitmaterial, elitmaterial, moderplantor för certifierat material och certifierade bruksplantor samt utsäde som producerats av moderplantor av olika kategorier genom att årligen inspektera plantmaterialet och produktionsplatsen. För inspektionerna ska en producent av nämnda kvalitetskategorier varje år sända Livsmedelsverket en skriftlig anmälan om de moderplantor som finns i produktionen, senast vid den tidpunkt som Livsmedelsverket bestämmer. Anmälan om antalet moderplantor ska ges enligt växtart, växtsort och växtparti. Till anmälan ska det fogas en kartskiss över de produktionsområden där certifierat plantmaterial har planterats och där avsikten är att producera plantor för saluföring. Anmälan fungerar som grund för faktureringen av en inspektion.

En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra en inspektion är att den anmälan om moderplantor som avses i 2 mom. har gjorts till Livsmedelsverket inom utsatt tid. På grundval av inspektionen ger Livsmedelsverket ett certifieringsbeslut enligt vilket det certifierade plantmaterialet samt produktionsplatsen antingen godkänns, avslås eller ska inspekteras på nytt. Ett villkor för godkännandet är att produktionen av ifrågavarande kvalitetskategori ordnas så som det bestäms i denna förordning.

Certifieringsbeslutet är i kraft till följande inspektion eller högst ett år. För material som förvaras i flytande kväve behöver man inte göra de inspektioner och undersökningar som avses i bilaga 3 under den tid som materialet förvaras i flytande kväve.

En producent av certifierat plantmaterial ska spara Livsmedelsverkets certifieringsbeslut i minst tre år efter att saluföringen eller produktionen av materialet har upphört.

10 §
Krav som ska ställas på moderplantor som införs från länder utanför Europeiska unionen

Godkända producenter av certifierat plantmaterial får som moderplantor för efterföljande kategorier från länder utanför Europeiska unionen importera moderplantor för utgångsmaterial eller utgångsmaterial av första generationen som producerats av moderplantor för utgångsmaterial eller moderplantor för elitmaterial som producerats av det eller moderplantor för elitmaterial som uppförökats av det eller elitmaterial som producerats av dem samt som utsäde för certifierad produktion frön av kategorin utgångsmaterial.

Producenter av certifierat plantmaterial ska lämna en skriftlig redogörelse till Livsmedelsverket om att det plantmaterial som importeras och produktionsmetoderna till väsentliga delar motsvarar kraven i denna förordning och förordning XXX/2020 senast två veckor innan plantorna förs in i landet. I fråga om det material som ska importeras ska dessutom åtminstone följande uppgifter lämnas: art, sort, det certifierade materialets kvalitetskategori, produktionsland och produktionsplats, säljare, importör samt materialmängd.

I fråga om de växtsläkten och växtarter som anges i del A i bilaga 1 krävs det att sorten har tagits in i Europeiska unionens växtsortlista eller är föremål för en ansökan om intagande i sortlistan eller att det har ansökts om växtförädlarrätt för den i Europeiska unionen eller i någon av dess medlemsstater.

Utöver det som föreskrivs här ska det material som importeras uppfylla kraven i växtskyddsförordningen.

Livsmedelsverket ska godkänna plantmaterial som producerats i Finland av de växter som nämns i 1 mom. som certifierat plantmaterial, om materialet har producerats i enlighet med denna förordning och Livsmedelsverket har konstaterat att det från ett land utanför Europeiska unionen importerade material som använts för förökning till sin kvalitet motsvarar kraven i denna förordning. Livsmedelsverket ger importören ett certifieringsbeslut.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2020.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (6/17), dnr 195/01.04/2017.

Beslut och föreskrifter som gäller enskilda näringsidkare och som före ikraftträdandet av denna förordning meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller under den tid som bestämts i dem.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177, av den 11 februari 2020, om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Johanna Nykyri

>Bilaga 1

Släkten och arter av frukt- och bärväxter

DEL A

Släkten och arter av de frukt- och bärväxter som nämns i rådets direktiv 2008/90/EG om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Castanea sativaMill. kastanj
Citrus sinensis(L.) Osbeck apelsin
Citrus limon(L.) Burm.f citron
Citrus reticulataBlanco mandarin
Citrus paradisiMacf. grapefrukt
Citrus aurantifolia(Christm.) Swing lime
Corylus avellanaL. hassel
Cydonia oblongaMill. kvitten
Ficus caricaL. fikon
FortunellaSwingle dvärgapelsin
Fragaria L. smultronsläktet
Juglans regiaL. valnöt
MalusMill. äpple
Olea europaeL. oliv
Pistacia veraL. pistasch
PoncirusRaf.
Prunus amygdalusBatsch mandel
Prunus armeniacaL. aprikos
Prunus aviumL. sötkörsbär
Prunus cerasusL. surkörsbär
Prunus domesticaL. plommon
Prunus persica(L.) Batsch persika
Prunus salicinaLindley japanskt plommon
PyrusL. päron
RibesL. vinbär, krusbär
RubusL. hallonsläktet
VacciniumL. tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

DEL B

Släkten av andra frukt- och bärväxter

× Sorbaronia mitschurinii bäraronia
Hippophae rhamnoidesL. havtorn
Lonicera caeruleavar. edulis Regel och bärblåtry
L. caerulea var. altaica
Amelanchier alnifolia(Nutt.) Nutt. bärhäggmispel

Bilaga 2

Produktionsplatsens interna riktlinjer

Produktionsplatsens interna riktlinjer görs i tillämpliga delar upp i fri form eller på Livsmedelsverkets blankett. De interna riktlinjerna ska omfatta följande omständigheter och hur de tillämpas vid produktionen:

1) kvalitetskategorin för det plantmaterial som produceras,

2) kontaktuppgifter för det företag som ansvarar för den certifierade produktionen, vid behov kompletterade med namn på de ansvariga personerna,

3) de växtarter som produceras som certifierade,

4) karta och redogörelse för var de produktionsområden som används för produktionen, övriga produktionsutrymmen och lagren är belägna och deras ändamålsenlighet,

5) metoder för upprätthållande av moderplantor för utgångsmaterial, och i annan certifierad plantproduktion upprätthållande av moderplantor samt förnyande av materialet,

6) förökningsmetoder som används i produktionen,

7) begränsningar i rörelsefriheten på produktionsplatsen, arbetshygien, desinfektion av redskap;

8) hur man förhindrar att fröplantor bildas vid vegetativ förökning;

9) annan växtproduktion på produktionsplatsen och den certifierade plantproduktionens lämplighet för växtföljd;

10) bokföring av produktionsuppgifter och upprätthållande av ett plantmaterialregister i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (XXX/2020); av plantmaterialregistret ska framgå köp- och försäljningsuppgifter om samt kemiska behandlingar av de plantor som lagras, produceras och saluförs,

11) i fråga om moderplantor för utgångsmaterial de rensnings- och testningsmetoder som används,

12) konstaterande av sortäkthet i produktionen av moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial, moderplantor för elitmaterial och elitmaterial med beaktande av den förökningsmetod som använts,

13) maximianvändningstiden för moderplantan för utgångsmaterial enligt växtart före förnyelse,

14) kontroll av kvalitet och sundhet hos plantorna före leveranstidpunkten, och

15) identifiering, kontroll av förekomsten och bekämpningsberedskap i fråga om skadegörare och ogräs.

>Bilaga 3

Skadegörarundersökningar

Utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat plantmaterial och fruktväxter ska i produktionsanläggningar samt på frilandsodlingar och skiften undersökas i överensstämmelse med de släktspecifika och artspecifika kraven i tabellerna 1–4 i denna bilaga.

Provtagningen och testerna ska ske under den lämpligaste delen av året, med beaktande av klimatförhållanden och växtens odlingsförhållanden samt biologin hos de i tabellerna 1–3 i denna bilaga uppräknade skadegörare som är relevanta för växtarten eller växtsläktet i fråga. Oberoende av tid på året ska provtagning och tester också göras om det är oklart huruvida skadegörarna i fråga förekommer. Såvida inte annat anges behöver provtagning och testning enligt tabell 3 inte utföras på certifierade fruktplantor.

När provtagning och tester genomförs ska det ske i enlighet med protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet (EPPO) eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska Livsmedelsverket tillämpa relevanta protokoll som gjorts upp på nationell nivå. De nationella protokollen ska på begäran översändas till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

När tänkbara moderplantor för utgångsmaterial testas för virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma ska biologisk indexering på indikatorväxter användas som testmetod. Andra testmetoder får användas om expertgranskade vetenskapliga publikationer visar att de ger lika tillförlitliga resultat som biologisk indexering på indikatorväxter. Skadegörarundersökningarna ska utföras i ett laboratorium som godkänts av Livsmedelsverket.

Tabell 1. Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och vid osäkerhet provtagning och testning.

Släkte eller art Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
Castanea sativaMill. Svampar och algsvamparCryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaChestnut mosaic agent
Citrus L., FortunellaSwingle, Poncirus Raf. Svampar och algsvamparPhytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]Insekter och kvalsterAleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]NematoderPratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L. BakterierPseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPhytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. och Pyrus L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]NematoderMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnusAllen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L. BakterierXanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Insekter och kvalsterCeroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]NematoderHeterodera fici Kirjanova [HETDFI]Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaFig mosaic agent [FGM000]
Fragaria L. BakterierCandidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]Svampar och algsvamparPodosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterChaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]NematoderDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaCandidatus Phytoplasma asterisLee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma australienseDavis et al. [PHYPAU]Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]Candidatus Phytoplasma pruni[PHYPPN]Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
Juglans regia L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Xanthomonas arboricola pv. juglandi(Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Insekter och kvalsterEpidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosusComstock [QUADPE]
Malus Mill. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Svampar och algsvamparArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea albaDesmazières [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psyllaspp. Geoffroy [1PSYLG]NematoderMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Olea europaea L. BakterierPseudomonas savastanoi pv. savastanoi(Smith) Gardan et al. [PSDMSA]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanicaChitwood [MELGJA]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaOlive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
Pistacia vera L. Svampar och algsvamparPhytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]NematoderPratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L. och Prunus dulcis (Miller) Webb BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. och Prunus cerasus L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Insekter och kvalsterQuadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]Svampar och algsvamparPhytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insekter och kvalsterPseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoderMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanicaChitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L. Svampar och algsvamparDiaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]Insekter och kvalsterCecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]Tetranychus urticae Koch [TETRUR]NematoderAphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaAucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat
Rubus L. BakterierAgrobacterium spp. Conn [1AGRBG]Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]Svampar och algsvamparPeronospora rubi Rabenhorst [PERORU]Insekter och kvalsterResseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
Vaccinium L. BakterierAgrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Svampar och algsvamparDiaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
Tabell 2. Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka det krävs okulärbesiktning och i vissa fall provtagning och testning, om testning krävs enligt tabell 4.
Släkte eller art Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
CitrusL., FortunellaSwingle och PoncirusRaf.      BakterierSpiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]Svampar och algsvamparPlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaCitrus cristacortis agent [CSCC00]Citrus exocortis viroid [CEVD00]Citrus impietratura agent [CSI000]Citrus leaf blotch virus [CLBV00]Citrus psorosisvirus [CPSV00]Citrus tristeza virus (EU-isolat) [CTV000]Citrus variegation virus [CVV000]Hop stunt viroid [HSVD00]
Corylus avellana L.  Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaÄpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
Cydonia oblongaMill.  Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0]Pear rough bark agent [PRRB00]Quince yellow blotch agent [ARW000]
Fragaria L.   BakterierXanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]Svampar och algsvamparColletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]NematoderAphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Strawberry crinkle virus [SCRV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]Strawberry mottle virus [SMOV00]Strawberry vein banding virus [SVBV00]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Juglans regia L  Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaKörsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Malus Mill. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]Apple flat limb agent [AFL000]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple scar skin viroid [ASSVD0]Apple star crack agent [APHW00]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit) [APCF00], buckeläpple (green crinkle) [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjärnsprickor (star crack), korkring (russet ring) [APLP00], russet wart
Olea europaea L. Svampar och algsvamparVerticillium dahliae Kleb [VERTDA]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) Webb BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus armeniaca L. BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus avium L. och Prunus cerasus L. BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus (CGRMV)Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]Cherry mottle leaf virus [CMLV00]Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley, och andra arter av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus) när det gäller Prunus L.-hybrider BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus persica (L.) Batsch BakterierXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]Prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Pyrus L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0]Pear rough bark agent [PRRB00]Quince yellow blotch agent [ARW000]
Ribes L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaArabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Blackcurrant reversion virus [BRAV00]Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Rubus L.  Svampar och algsvamparPhytophthora spp. de Bary [1PHYTG]Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaÄpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]Svarthallonnekrosvirus (black raspberry necrosis virus) [BRNV00]Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]Bladspräcklighetsvirus (raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]Raspberry yellow spot [RYS000]Rubus gulnätvirus (yellow net virus) [RYNV00]Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
Vaccinium L. Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasmaBlueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]Blueberry red ringspot virus [BRRV00]Blueberry scorch virus [BLSCV0]Blueberry shock virus [BLSHV0]Blueberry shoestring virus [BSSV00]Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
Tabell 3. Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare vars förekomst i jord regleras
Släkte eller art Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
Fragaria  L.  NematoderLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Juglans regia L.  NematoderXiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Olea europaea L.  NematoderXiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Pistacia vera L.  NematoderXiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]
Prunus avium L. och Prunus cerasus L.  NematoderLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Prunus domestica  L. , Prunus persica  (L.) Batsch och  Prunus salicina  Lindley NematoderLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes  L.  NematoderLongidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Rubus  L.  NematoderLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Tabell 4. Utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material ska uppfylla följande krav per berörda släkten eller arter och kategori:

1. Castanea sativaMill.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

b) Elitmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer, eller

ii) inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i produktionsanläggningen på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

c) Certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer, eller

ii) inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats på produktionsplatsen på förökningsmaterial eller fruktplantor i kategorin certifierat material sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller

iii) förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som har uppvisat symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har gallrats ut, de återstående växterna ska kontrolleras varje vecka och inga symtom får observeras på produktionsplatsen under minst tre veckor före avsändandet.

2. Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

a) Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Spiroplasma citri Saglio et al. Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning tre år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tre års mellanrum med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning sex år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med sex års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

b) Elitmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska alla moderplantor för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat). Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Spiroplasma citri Saglio et al.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på två år. I händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla moderplantor för elitmaterial i produktionsanläggningen genomgå provtagning och testning. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vart sjätte år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al. som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

c) Certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på åtta år.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning varje år med avseende på förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) och Spiroplasma citri Saglio et al., så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på tre år. Ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de skadegörare, utom Citrus tristeza virus (EU-isolat), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

I händelse av ett positivt testresultat för Citrus tristeza virus (EU-isolat) ska alla moderplantor för certifierat material i produktionsanläggningen genomgå provtagning och testning.

d) Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Citrus tristeza virus (EU-isolat), Spiroplasma citri Saglio et al. och Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller

ii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på Spiroplasma citri Saglio et al. eller Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och ett representativt urval av materialet ska ha genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, eller

iv) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:

- symtom på Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley eller Spiroplasma citri Saglio et al. får ha observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats, och

- ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material har genomgått provtagning och testning med avseende på Citrus tristeza virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och testning, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

3. Corylus avellana L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

4. Cydonia oblongaMill.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska ha utförts under den senaste avslutade odlingssäsongen med avseende på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. För alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. ska okulärbesiktningar utföras en gång om året.

b) Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c) Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

e) Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

ii) förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

5. Ficus carica L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

6. FragariaL.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året under odlingssäsongen. Bladverket hos Fragaria L. ska genomgå okulärbesiktning med avseende på förekomst av Phytophthora fragariaeC.J. Hickman.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

b) Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial, och därefter en gång per odlingssäsong, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c) Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) - Phytophthora fragaria C.J. Hickman:

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller

- inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller

- inga symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae C.J. Hickman och nästa plantering, eller

- fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae Kennedy & King och nästa plantering.

iii) Krav avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,05 procent när det gäller Aphelenchoides besseyi,

- 0,1 procent när det gäller Strawberry multiplier disease phytoplasma,

- 0,2 procent när det gäller

- Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

- Candidatus Phytoplasma pruni,

- Candidatus Phytoplasma solaniQuaglino et al.,

- Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

- Verticillium dahliae Kleb,

- 0,5 procent när det gäller

- Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

- Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

- Meloidogyne hapla Chitwood,

- Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

- 1 procent när det gäller Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och

- i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

iv) Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i tabell 1 och tabell 2 har observerats på högst 1 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa plantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av rötter ska genomgå provtagning och testning i händelse av symtom på Phytophthora fragariae C.J Hickman på bladverket. Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), Phytophthora fragariae C.J. Hickman, hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) - Phytophthora fragaria C.J. Hickman:

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Phytophthora fragariae C.J. Hickman inte förekommer, eller

- inga symtom på Phytophthora fragariae C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas fragariae Kennedy & King inte förekommer, eller

- symtom på Xanthomonas fragariae Kennedy & King har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av Phytophthora fragariae C.J. Hickman och nästa plantering, eller

- fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av Xanthomonas fragariae Kennedy & King och nästa plantering.

iii) Krav avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Xanthomonas fragariae Kennedy & King och Phytophthora fragariae C.J. Hickman och utom virus:

- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,1 procent när det gäller Phytonemus pallidus Banks,

- 0,5 procent när det gäller

- Aphelenchoides besseyi Christie

- Strawberry multiplier disease phytoplasma,

- 1 procent när det gäller

- Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

- Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

- Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

- Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

- Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

- Candidatus Phytoplasma pruni,

- Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

- Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

- Clover phyllody phytoplasma,

- Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

- Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

- Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

- Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

- Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,

- 2 procent när det gäller

- Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

- Verticillium dahliae Kleb, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och

- i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), strawberry mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

iv) Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i tabell 1 och tabell 2 har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

7. Juglans regia L.

a)   Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)   Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla blommande moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med ett års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c)   Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning varje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart tredje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

8. MalusMill.

a)   Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)   Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c)   Elitmaterial

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

e) Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) CandidatusPhytoplasma mali Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

9. Olea europaea L.

a)   Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)   Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning tio år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tio års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c)   Elitmaterial

Provtagning och testning

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor som används för produktion av utsäde (nedan kallade moderplantor för utsäde) ska ett representativt urval av dessa moderplantor för utsäde genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på fyrtio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2. När det gäller andra moderplantor än moderplantor för utsäde ska ett representativt urval av dessa plantor genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

10. Pistacia vera L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley

a) Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch och Prunus salicina Lindley). Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. och Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial av Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. och Prunus dulcis (Miller) Webb ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och som befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Utgångsmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus). Utgångsmaterial i form av grundstammar av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. ska produceras från moderplantor som har testats under de föregående fem odlingssäsongerna och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Alla blommande moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med ett års mellanrum. När det gäller Prunus persica ska alla blommande moderplantor för utgångsmaterial genomgå provtagning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid. Alla träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus). Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning tio år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tio års mellanrum, och testas med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), sjarkavirus (plum pox virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), som är relevanta för arten enligt förteckningen i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1. Ett representativt urval av moderplantorna för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

b) Elitmaterial och certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

c)   Elitmaterial

Provtagning och testning

i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus). Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tionde år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial, utom sådana som är avsedda för produktion av grundstammar, ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på tio år.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare. Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial av Prunus domestica L. som är avsedda för produktion av grundstammar måste genomgå provtagning och testning under de föregående fem odlingssäsongerna med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, och ha befunnits vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tionde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

- Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

- Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femte år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har blivit testade inom en tidsperiod på femton år. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på femton år.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från den reglerade EU-icke-karantänskadegöraren. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material av Prunus cerasifera Ehrh. och Prunus domestica L. som är avsedda för produktion av grundstammar har genomgått provtagning under de föregående fem odlingssäsongerna och testats med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, och har befunnits vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

- Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. När det gäller Prunus persica (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

- Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma prunorum, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (prunus necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

e) Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 procent av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Sjarkavirus (plum pox virus)

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller

- inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller

- inga symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. inte förekommer, eller

- inga symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

12. Pyrus L.

a)   Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b)   Utgångsmaterial

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

c)   Elitmaterial

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

d) Certifierat material

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femte år med avseende på förekomst av Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i tabell 2 samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

e) Elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i)Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

- inga symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående asymtomatiskt förökningsmaterial och asymtomatiska fruktplantor i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller

- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

13. Ribes L.

a)   Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning fyra år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fyra års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

b) Elitmaterial och certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

c)   Elitmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,05 procent, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla närliggande värdplantor har gallrats ut och destruerats.

d) Certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,5 procent, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla närliggande värdplantor har gallrats ut och destruerats.

14. Rubus L.

a)   Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning två år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med två års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

b)   Elitmaterial

Okulärbesiktning

Om förökningsmaterial och fruktplantor odlas på friland eller i kruka ska okulärbesiktningar utföras två gånger om året.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus):

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,1 procent när det gäller

- Agrobacterium spp. Conn.,

- Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats,

iii) Krav för alla virus:

Symtom på alla de virus som förtecknas i tabellerna 1 och 2 har observerats på högst 0,25 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

c) Certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), strawberry crinkle virus, latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) eller tomatsvartringvirus (tomato black ring virus), ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare utom arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) och tomatsvartringvirus (tomato black ring virus):

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,5 procent när det gäller Resseliella theobaldi Barnes,

- 1 procent när det gäller

- Agrobacterium spp. Conn.,

- Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats,

iii) Krav för alla virus

Symtom på alla de virus som förtecknas i tabell 1 och tabell 2 har observerats på högst 0,5 procent av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

15. Vaccinium L.

a) Utgångsmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 2, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1.

b) Elitmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

- Inga symtom på Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

ii) Diaporthe vaccinii Shear

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte förekommer, eller

- inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

iii) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,1 procent när det gäller Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,

- 0,5 procent när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

c) Certifierat material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i tabell 1 och tabell 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

i) Diaporthe vaccinii Shear

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Diaporthe vaccinii Shear inte förekommer, eller

- inga symtom på Diaporthe vaccinii Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

ii) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin och Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

- 0,5 procent när det gäller

- Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

- Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,

- 1 procent när det gäller Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

>Bilaga 4

Upprätthållande och produktion av utgångsmaterial

1 Allmänt

Vid upprätthållande och produktion av plantor för utgångsmaterial ska man utöver de krav som gäller alla växtarter även beakta eventuella artspecifika krav på upprätthållande och produktion enligt bilaga 3.

Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska upprätthållas och produceras så att det inte finns någon risk för att skadegörare sprider sig till moderplantor för utgångsmaterial eller det utgångsmaterial av första generationen som producerats av dem. Plantorna får hanteras endast med rena redskap.

Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial som upprätthålls på samma produktionsplats som moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska vara förrensade från skadegörare så att de inte medför någon risk för att skadegörare sprider sig. Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska förvaras under förhållanden som uppfyller kraven på förvaring av moderplantor för utgångsmaterial.

Moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial, varje plantindivid eller klon för sig, ska undersökas och konstateras vara fri från skadegörare i enlighet med vad som anges i bilaga 3. Vid behov ska plantorna rensas från skadegörare.

Moderplantor för utgångsmaterial kan förvaras som ursprungliga plantindivider eller vid behov förnyas med hjälp av sticklingar, revor, rotbitar eller mikroförökning. Moderplantor för utgångsmaterial får bara användas under en period som beräknats på grundval av sortens stabilitet eller miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens stabilitet. Den maximala användningstiden för en moderplanta för utgångsmaterial ska meddelas Livsmedelsverket i produktionsplatsens interna riktlinjer.

Den som upprätthåller moderplantor för utgångsmaterial ska säkerställa plantornas sortäkthet genom att jämföra dem med en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning, och dessutom kan DNA-identifiering användas då man ansöker om godkännande som moderplanta för utgångsmaterial och för att säkerställa sortäktheten under tiden för upprätthållandet. Sortäktheten hos moderplantor för utgångsmaterial ska konstateras regelbundet enligt sorten i fråga och den förökningsmetod som använts samt efter varje förnyelse.

Moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska märkas med skolnings- eller planteringstidpunkten, sortnamn eller sortbeteckning samt med klonnummer, om ett sådant finns. Moderplantor för utgångsmaterial ska även märkas med datumet för godkännande (månad/år) eller också ska datumet för godkännande framgå av dokumenteringen av plantorna. Sammanblandning av kloner ska förhindras.

Moderplantor för utgångsmaterial får användas för produktion av utgångsmaterial, moderplantor för elitmaterial, elitmaterial, moderplantor för certifierat material och certifierade bruksplantor, då certifieringsbeslutet är i kraft och växterna har undersökts i enlighet med bilaga 3 och förnyats i enlighet med bilaga 4.

Moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska förvaras separat från annat certifierat plantmaterial. Moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska placeras så att de inte heller berör varandra.

Uppkomst av fröplantor ska förhindras. Vid produktion av utsäde för utgångsmaterial ska också icke-önskad självpollinering hos moderplantor för utgångsmaterial förhindras.

2 Frilandsproduktion

Plantproduktion för utgångsmaterial på friland är förbjuden med stöd av kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU. Enligt artikel 8.4 i det direktivet kan en medlemsstat i Europeiska unionen ansöka om undantag för att producera moderplantor för utgångsmaterial på friland.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare. Växthusen och växtunderlagen ska också kontinuerligt hållas fria från skadegörare och ogräs. Växthusen ska rengöras och desinficeras minst en gång om året. Borden och arbetsredskapen ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras regelbundet, under vegetationsperioden dock minst en gång i månaden. Växthusets ventilationsöppningar ska förses med insektstätt nät med en maskstorlek av maximalt 1 mm. I samband med ingången ska det finnas en desinfektionsmatta eller motsvarande samt möjlighet att tvätta och desinficera händerna. Golvet ska vara av betong eller motsvarande för ändamålet lämpligt material och försett med fall till avloppet.

För dem som går in i växthuset ska det reserveras rena arbetsrockar och rena skor.

Moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska placeras så att överskottsvatten inte kommer i kontakt med andra plantor. Om ytvatten används för bevattning av moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial eller tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska bevattningsanläggningen förses med filter som förhindrar att skadegörare sprids med vattnet.

4 Mikroförökning

Mikroförökning kan användas för rensning av tänkbara moderplantor för utgångsmaterial från skadegörare samt för upprätthållande, förnyande och förökning av moderplantor för utgångsmaterial samt förökning av utgångsmaterial. Vid mikroförökning ska man iaktta god laboratoriesed och använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll kan man använda protokoll som fastställts på nationell nivå och som på begäran ska översändas till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

Protokollen ska testas på relevanta växtsläkten eller växtarter under en tidsperiod som anses tillräcklig för att möjliggöra en kontroll av plantornas fenotyp i fråga om överensstämmelse med sortbeskrivningen på grundval av faktisk frukt- eller bärproduktion eller vegetativ utveckling hos grundstammar.

5 Kryoförvaring

Kryoförvaring (flytande kväve, -196 °C) kan användas för att rensa tänkbara moderplantor för utgångsmaterial från skadegörare samt för att upprätthålla moderplantor för utgångsmaterial och förvara utgångsmaterial.

6 Artspecifika krav på upprätthållande och produktion

6.1 Jordgubbe

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas andra bärodlingar av jordgubbe, med undantag för äkthetsprov som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller med plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Växthusets avstånd till annan jordgubbsodling än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 200 meter.

6.2 Hallon

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas andra bärodlingar av hallon, med undantag för äkthetsprov som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller med plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

6.3 Vinbär och krusbär

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas bärodlingar av andra vinbär och krusbär, med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Ribes än till produktion av certifierat föröknings- och plantmaterial vara minst 200 meter.

6.4 Tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas andra bärodlingar av släktet Vaccinium,med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Växthusets avstånd till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

6.5 Äppelträd

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas andra fruktodlingar av äppelträd med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Växthusets avstånd till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 200 meter.

6.6 Släktet Prunus

Vid växthusproduktion får det på produktionsplatsen inte finnas fruktodlingar av släktet Prunusmed undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial som vuxit under förhållanden som motsvarar upprätthållande av utgångsmaterial.

Växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 200 meter.

7 Skadegörarundersökningar

Producenten ska undersöka moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial avsedda för produktion och på det sätt som anges i tabell 4 konstatera att de är fria från sådana skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 3.

Undersökningar i fråga om skadegörare som förtecknas i tabell 1 i bilaga 3 baserar sig på okulärbesiktning. Vid osäkerhet om förekomsten av en skadegörare som förtecknas i tabell 1 i bilaga 3, ska provtagning utföras och provet sändas till ett godkänt laboratorium för testning.

Undersökningar i fråga om skadegörare som förtecknas i tabell 2 i bilaga 3 baserar sig på okulärbesiktning, provtagning och testning i enlighet med tabell 4 i ett laboratorium som godkänts av Livsmedelsverket.

Undersökningar i fråga om skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 3 ska dessutom alltid utföras vid behov när det finns anledning att misstänka att någon skadegörare förekommer hos moderplantor för utgångsmaterial eller tänkbara moderplantor för utgångsmaterial.

I tabell 4 i bilaga 3 nämns i fråga om varje växtsläkte eller växtart hur länge en skadegörarundersökning är i kraft. Innan giltigheten går ut ska undersökningen förnyas eller växten avlägsnas från produktionsområdet för plantor för utgångsmaterial.

När en tänkbar moderplanta för utgångsmaterial är en fröplanta ska okulärbesiktning, provtagning och tester endast krävas med avseende på virus, viroider och virusliknande sjukdomar som överförs med pollen och som förtecknas i tabell 2 i bilaga 3 under släktet eller arten i fråga. En förutsättning för detta är emellertid att en officiell inspektion har visat att den berörda fröplantan är uppdriven från ett frö som producerats av en planta som är fri från symtom orsakade av dessa virus, viroider och virusliknande sjukdomar och att fröplantan har bevarats i sådana förhållanden som uppfyller de krav som ställts på förvaring av moderplantor för utgångsmaterial.

Moderplantor för utgångsmaterial som producerats genom förnyelse ska vara fria från de virus och viroider som förtecknas i tabell 2 i bilaga 3 under släktet eller arten i fråga. Dessa moderplantor för utgångsmaterial ska vid okulärbesiktning på anläggningar samt vid provtagning och tester, befinnas vara fria från sådana virus och viroider.

Den första skadegörarundersökningen för växter avsedda att förvaras i flytande kväve (-196 °C) görs på samma sätt som skadegörarundersökningar i fråga om växter som upprätthålls på annat sätt. Skadegörarundersökningar behöver inte utföras under kryoförvaring.

Bilaga 5

Produktion och förvaring av plantor för elitmaterial

1 Allmänt

Moderplantor för elitmaterial produceras direkt från moderplantor för utgångsmaterial eller från utgångsmaterial eller uppförökas från andra moderplantor för elitmaterial. Det maximala antalet generationer av moderplantor för elitmaterial som odlas på friland och moderplantornas maximala ålder anges i en släkt- eller artspecifik förteckning i tabell 5 i denna bilaga. Motsvarande maximiålder för moderplantor för elitmaterial tillämpas i Finland också på moderplantor för elitmaterial som upprätthålls i växthus. Elitmaterial kan produceras från moderplantor för elitmaterial eller den föregående generationen. Moderplantor för elitmaterial och elitmaterial produceras i första hand som moderplantor för certifierat material för producenter av certifierade bruksplantor. Plantor för elitmaterial ska produceras och förvaras så att risken för att skadegörare sprider sig är så liten som möjligt.

Plantor för elitmaterial ska märkas med sortnamn eller sortbeteckning, klonnummer, planteringstidpunkt och en anteckning om kvalitetskategori samt i fråga om moderplantor en anteckning om generationen. Olika generationer ska hållas åtskilda från varandra.

Vid vegetativ förökning ska uppkomst av fröplantor förhindras. Olika sorter och kloner ska under produktionen och lagringen förvaras så att de inte sammanblandas.

Vid produktion av plantor för produktion av elitmaterial ska rena eller rengjorda maskiner, anordningar och arbetsredskap användas.

Producenten ska från fall till fall försäkra sig om sortäktheten hos plantor för elitmaterial genom att jämföra dem med en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning. Dessutom kan DNA- identifiering användas. Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks. Avvikande plantindivider får inte förstöras utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

2 Frilandsproduktion

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från de nematoder som anges släkt- eller artspecifikt i tabell 3 i bilaga 3. Provtagning och tester behöver inte utföras i sådana fall där värdväxterna inte har odlats på produktionsområdet under minst fem år.

Moderplantor för elitmaterial och elitmaterial ska på friland bevaras isolerade från potentiella källor till infektion via luftvektorer, rotkontakt, korsinfektion genom maskiner och ympverktyg och andra möjliga källor.

Om ytvatten eller recirkulerat vatten används för bevattning ska man förhindra att skadegörare sprids med vattnet på produktionsområdet.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare, och det ska isoleras från växthusets jordgolv. Växthus och växtunderlag ska hållas fria från skadegörare och ogräs samt desinficeras vid behov och minst en gång om året. Borden ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras vid behov. I samband med ingången ska det finnas en desinfektionsmatta eller motsvarande samt möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

Om ytvatten eller ebb/flod-bevattningssystem används för bevattning, ska bevattningsanläggningen förses med filter som förhindrar att skadegörare sprids med vattnet.

4 Mikroförökning

Mikroförökning kan användas för förökning och uppförökning av moderplantor för elitmaterial och för förökning av elitmaterial. Vid mikroförökning ska man iaktta god laboratoriesed och använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll kan man använda protokoll som fastställts på nationell nivå och som på begäran ska översändas till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

Protokollen ska testas på relevanta växtsläkten eller växtarter under en tidsperiod som anses tillräcklig för att möjliggöra en kontroll av plantornas fenotyp i fråga om överensstämmelse med sortbeskrivningen på grundval av faktisk frukt- eller bärproduktion eller vegetativ utveckling hos grundstammar.

5 Artspecifika krav på produktion och förvaring

5.1 Jordgubbe

På produktionsplatsen får det inte finnas bärodlingar av jordgubbe med undantag för äkthetsprov som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på mark där växter av släktet Fragariainte har odlats under de senaste fyra åren. Kring produktionsområdet ska det finnas en minst 3 meter bred ogräsfri skyddszon som kan bestå av plöjd mark eller motsvarande. Produktionsområdet ska vara i svartträda en vegetationsperiod innan produktionen inleds.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan jordgubbsodling än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan jordgubbsodling än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

Den första vegetationsperiodens revplantor av moderplantor för elitmaterial får säljas som moderplantor för certifierat material, om revplantorna har bildats före ingången av augusti.

Vid mikroförökning får för produktion av plantor för elitmaterial användas högst tio på varandra följande mikroförökningsgånger. Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks.

5.2 Hallon

På produktionsplatsen får det inte finnas andra bärodlingar av hallon med undantag för äkthetsprov som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Som moderplantor för certifierat material får man saluföra förökningsmaterial som produceras av den första vegetationsperiodens sticklingar eller rotbitar av moderplantor för elitmaterial.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på ett produktionsområde där växter av släktet Rubusinte har odlats under de senaste fyra åren. Produktionsområdet ska vara i svartträda en vegetationsperiod innan växtligheten etableras. Produktionsområdets avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 200 meter.

Växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att olika växtsorters rötter inte kan blandas samman.

5.3 Vinbär och krusbär

Vid frilands- och växthusproduktion får det inte på produktionsplatsen finnas andra bärodlingar av vinbär eller krusbär med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Som moderplantor för certifierat material får man saluföra förökningsmaterial som produceras av den första vegetationsperiodens sticklingar eller avläggare av moderplantor för elitmaterial.

Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att olika sorter inte kan blandas samman.

Vid frilandsproduktion ska odlingen etableras på ett produktionsområde där växter av släktetRibes inte har odlats under de senaste två åren.

Vid frilandsproduktion ska det omkring odlingen finnas en minst 5 meter bred ogräsfri skyddszon (plöjd mark, klippt och vårdad gräsmatta eller motsvarande). Odlingens avstånd till annan växtlighet av släktet Ribes än till ett produktionsområde för certifierat föröknings- och plantmaterial ska vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Ribes än till ett produktionsområde för certifierat föröknings- och plantmaterial vara minst 200 meter.

5.4 Tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

Vid frilands- och växthusproduktion får det inte på produktionsplatsen finnas bärodlingar av släktet Vacciniummed undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

Växthusets avstånd till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

5.5 Äppelträd

Vid frilands- och växthusproduktion får det inte på produktionsplatsen finnas fruktodlingar av äppelträd med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

5.6 Släktet Prunus

Vid frilands- och växthusproduktion får det inte på produktionsplatsen finnas fruktodlingar av släktet Prunus med undantag för äkthetsprov och jämförelsematerial som etablerats med plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

Tabell 5. Högsta antal förökningsgenerationer av olika släkten/arter i icke insektsskyddad produktion på friland och längsta livstid för moderplantor för elitmaterial

Castanea sativaMill.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer. Om en moderplanta för elitmaterial utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer. Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Citrus L., Fortunella Swingle och Poncirus Raf.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst en generation. Om en moderplanta för elitmaterial utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer. Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Corylus avellana L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer.

Cydonia oblongaMill., MalusMill. och Pyrus L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer. Om en moderplanta för elitmaterial utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer. Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Ficus carica L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer.

Fragaria L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst fem generationer.

Juglans regia L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer.

Olea europaea L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst en generation.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica, P. salicina, P. aviumoch P. cerasus

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer. Om en moderplanta för elitmaterial utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer. Grundstammar som ingår i moderplantor för elitmaterial ska bestå av elitmaterial av första generationen.

Ribes L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst tre generationer. Moderplantor får användas som moderplantor i högst sex år.

Rubus L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer. Moderplantor av varje generation får användas som moderplantor i högst fyra år.

Vaccinium L.

En moderplanta för elitmaterial får uppförökas i högst två generationer. Moderplantor av varje generation får användas som moderplantor i högst sju år.

6 Skadegörarundersökningar

Plantor för elitmaterial ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 3. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 1 ska okulärbesiktning göras, och vid osäkerhet om förekomst av en skadegörare ska provtagning och testning utföras. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 2 ska okulärbesiktning göras och växterna testas i enlighet med tabell 4. Moderplantor för elitmaterial och elitmaterial ska undersökas med de intervall som anges i tabell 4 i bilaga 3. Godkända undersökningsmetoder förtecknas i bilaga 3. En redogörelse för de metoder som använts ska ingå i produktionsplatsens interna riktlinjer.

Bilaga 6

Odling och förvaring av moderplantor för certifierat material

1 Allmänt

Moderplantor för certifierat material odlas direkt av plantor för utgångsmaterial eller plantor för elitmaterial för att användas som moderplantor för certifierade bruksplantor. Moderplantor för certifierat material ska märkas med sortnamn eller sortbeteckning, klonnummer, planteringstidpunkt och anteckningen ’moderplanta för certifierat material’.

Moderplantor för certifierat material ska produceras och förvaras så att risken för att skadegörare sprider sig är så liten som möjligt. Vid vegetativ förökning ska uppkomst av fröplantor förhindras. Olika sorter och kloner ska under produktionen och lagringen förvaras så att de inte kan sammanblandas.

Producenten ska från fall till fall försäkra sig om sortäktheten hos moderplantor för certifierat material genom att jämföra dem med en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning. Dessutom kan DNA-identifiering användas. Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks. Avvikande plantindivider får inte förstöras utan Livsmedelsverkets tillstånd.

Vid produktion av moderplantor för certifierat material ska rena eller rengjorda maskiner, anordningar och arbetsredskap användas.

Olika sorter ska under produktionen och lagringen förvaras och isoleras så att det inte finns någon risk för att de blandas samman.

2 Frilandsproduktion

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från de nematoder som anges släkt- eller artspecifikt i tabell 3 i bilaga 3. Provtagning och tester behöver inte utföras i sådana fall där värdväxterna inte har odlats på produktionsområdet under minst fem år.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare och det ska isoleras från växthusets jordgolv. Växthus och växtunderlag ska hållas fria från skadegörare och ogräs samt desinficeras vid behov och minst en gång om året. Borden ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras vid behov. I samband med ingången ska det finnas en desinfektionsmatta eller motsvarande samt möjlighet att tvätta och desinficera händerna.

4 Artspecifika krav på produktion och förvaring

4.1 Jordgubbe

På produktionsplatsen får det inte finnas bärproduktion av jordgubbe.

Den första vegetationsperiodens revplantor av moderplantor för elitmaterial får odlas som moderplantor för certifierat material, om revplantorna har bildats före ingången av augusti.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på mark där växter av släktet Fragariainte har odlats under de senaste fyra åren. Kring produktionsområdet ska det finnas en minst 3 meter bred ogräsfri skyddszon som kan bestå av plöjd mark eller motsvarande. Produktionsområdet ska vara i svartträda en vegetationsperiod innan produktionen inleds. Avståndet till annan jordgubbsodling än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

Vid växthusproduktion (revförökning) ska avståndet till annan jordgubbsodling än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

Certifierade bruksplantor får produceras av revor som skördas från moderplantorna under de två första åren, varefter moderplantorna ska avlägsnas från produktionsplatsen. Planteringsåret är det första året som räknas.

4.2 Hallon

På produktionsplatsen får det finnas bärproduktion av hallon endast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material och om skadegörare bekämpas. Bärproduktion får dock inte bedrivas på samma produktionsområde som produktion av moderplantor för certifierat material. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion. I hallonodlingar ska i synnerhet bladlöss bekämpas.

Moderplantor för certifierat material får odlas av den första vegetationsperiodens sticklingar och rotbitar av plantor för elitmaterial. Moderplantor för certifierat material ska förnyas åtminstone vart tredje år, varvid året efter planteringen är det första året som räknas.

Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att olika växtsorters rötter inte kan blandas samman.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på ett produktionsområde där växter av släktet Rubusinte har odlats under de senaste fyra åren. Produktionsområdet ska vara i svartträda en vegetationsperiod innan växtligheten etableras. Odlingens avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till produktion av certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

4.3 Vinbär och krusbär

På produktionsplatsen får det finnas bärproduktion av vinbär och krusbär endast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material och om skadegörare bekämpas. Bärproduktion får dock inte bedrivas på samma produktionsområde som produktion av moderplantor för certifierat material. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Av vinbär och krusbär får moderplantor för certifierat material produceras av den första vegetationsperiodens sticklingar eller avläggare av moderplantor för elitmaterial. Moderplantor för certifierat material ska förnyas senast vart sjunde år, varvid året efter planteringen är det första året som räknas.

Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att skotten inte berör varandra.

Vid frilandsproduktion ska odlingen etableras på ett produktionsområde där växter av släktet Ribes inte har odlats under de senaste två åren.

Vid frilandsproduktion ska det omkring odlingen finnas en minst 5 meter bred ogräsfri skyddszon (plöjd mark, klippt och vårdad gräsmatta eller motsvarande).

Odlingens avstånd till annan växtlighet av släktet Ribesän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Ribes än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

4.4 Tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

På produktionsplatsen får det finnas bärproduktion av släktet Vacciniumendast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material och om skadegörare bekämpas. Bärproduktion får dock inte bedrivas på samma produktionsområde som produktion av moderplantor för certifierat material. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Moderplantor för certifierat material ska förnyas senast vart sjunde år, varvid året efter planteringen är det första året som räknas.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

4.5 Äppelträd

På produktionsplatsen får det finnas fruktproduktion av äpple endast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material och om skadegörare bekämpas. Fruktproduktion får dock inte bedrivas på samma produktionsområde som produktion av moderplantor för certifierat material. Om det förekommer skadegörare i fruktproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

4.6 Släktet Prunus

På produktionsplatsen får det finnas fruktproduktion av släktet Prunusendast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material och om skadegörare bekämpas. Fruktproduktion får dock inte bedrivas på samma produktionsområde som produktion av moderplantor för certifierat material. Om det förekommer skadegörare i fruktproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

5 Skadegörarundersökningar

Plantor av certifierat material ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 3. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 1 ska okulärbesiktning göras, och vid osäkerhet om förekomst av en skadegörare ska provtagning och testning utföras. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 2 ska okulärbesiktning göras och växterna testas i enlighet med tabell 4. Plantmaterialet ska undersökas med de intervall som anges i tabell 4 i bilaga 3. Godkända undersökningsmetoder förtecknas i bilaga 3. En redogörelse för de metoder som använts ska ingå i produktionsplatsens interna riktlinjer.

Bilaga 7

Produktion och förvaring av certifierade bruksplantor

1 Allmänt

Certifierade bruksplantor förökas direkt från plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial eller moderplantor för certifierat material.

Olika sorter ska förvaras och isoleras under produktionen och lagringen så att det inte är risk för att de blandas samman.

Plantorna ska märkas så att det klart framgår om det är fråga om en planta för utgångsmaterial, en planta för elitmaterial eller en moderplanta för certifierat material eller en certifierad bruksplanta som härstammar från dem. Certifierade bruksplantor ska under produktionen märkas art-, sort- och klonvis. Varje växtbädd eller plantbord ska märkas.

Producenten ska från fall till fall försäkra sig om sortäktheten hos moderplantor genom att jämföra dem med en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning. Dessutom kan DNA-identifiering användas. Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks. Avvikande plantindivider får inte förstöras utan Livsmedelsverkets tillstånd.

Vid vegetativ förökning ska uppkomsten av fröplantor förhindras.

På produktionsområde får det inte finnas vilt eller icke-certifierat plantmaterial av den växtart som är föremål för certifierad produktion.

Vid produktionen ska det användas rena eller rengjorda maskiner, anordningar och arbetsredskap.

2 Frilandsproduktion

När ett nytt produktionsområde etableras och ett produktionsområde som varit ur produktion på grund av växtföljd på nytt tas i bruk ska växtligheten etableras på mark där ifrågavarande växtsläkte inte har odlats under den tidsperiod som anges i bestämmelserna för de enskilda växterna.

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från de nematoder som anges släkt- eller artspecifikt i tabell 3 i bilaga 3. Provtagning och tester behöver inte utföras i sådana fall där värdväxterna inte har odlats på produktionsområdet under minst fem år.

Andra växter som kan vara källa till nedsmittning av de certifierade plantor som produceras får inte finnas på samma produktionsområde.

Vid förstörandet av växtbestånd som tas ur produktion ska växterna förstöras omsorgsfullt så att levande rötter eller delar av skott inte finns kvar på området.

3 Växthusproduktion

Växthuset och dess omgivning ska hållas fria från skadegörare och ogräs.

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare, och det ska isoleras från växthusets jordgolv. Växthuset samt borden och arbetsredskapen ska rengöras och desinficeras minst en gång om året.

Andra växter som kan vara källa till nedsmittning av de certifierade plantor som produceras får inte finnas i samma växthus.

4 Mikroförökning

Mikroförökning kan användas för förökning av certifierade bruksplantor. Vid mikroförökning ska man iaktta god laboratoriesed och använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll kan man använda protokoll som fastställts på nationell nivå och som på begäran ska översändas till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

Protokollen ska testas på relevanta växtsläkten eller växtarter under en tidsperiod som anses tillräcklig för att möjliggöra en kontroll av plantornas fenotyp i fråga om överensstämmelse med sortbeskrivningen på grundval av faktisk frukt- eller bärproduktion eller vegetativ utveckling hos grundstammar.

Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks. Avvikande plantindivider får inte avlägsnas utan Livsmedelsverkets tillstånd.

5 Vidarekultur av certifierade bruksplantor från mikroförökat material

Plantor för elitmaterial som förökats genom mikroförökning kan vidareodlas direkt som certifierade bruksplantor. Som vidarekulturmaterial godkänns:

1. mikroodlingar som är skolningsdugliga skott på näringsmedium i sterila odlingskärl,

2. mikroplantor som är rotade på näringsmedium, och

3. mikroförökade vidarekulturplantor skolade på torv.

Vid vidarekultur av mikroförökade plantor iakttas i tillämpliga delar samma bestämmelser som vid växthus- och frilandsproduktion.

6 Artspecifika krav på produktion och förvaring

6.1 Jordgubbe

På produktionsplatsen får det inte finnas bärproduktion av jordgubbe. Moderplantor får inte sätta bär.

Certifierade bruksplantor av jordgubbe som har rotat sig föregående år ska säljas före utgången av juni. Så kallade skörde- eller väntebäddsplantor som säljs i skördemogen ålder får dock odlas två vegetationsperioder före försäljningen för att de ska uppnå behövlig plantstorlek. Rotsystemet ska vara livskraftigt.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på mark där växter av släktet Fragariainte har odlats under de senaste fyra åren. Kring produktionsområdet ska det finnas en minst 3 meter bred ogräsfri skyddszon som kan bestå av plöjd mark eller motsvarande. Certifierade bruksplantor får rotas på samma plats i högst tre år.

Vid frilandsproduktion ska produktionsområdets eller lagerutrymmets avstånd till icke-certifierat plantmaterial eller bärodling av jordgubbe vara minst 200 meter.

Vid växthusproduktion (revförökning) ska växthusets avstånd till icke-certifierat plantmaterial av jordgubbe eller bärodling av jordgubbe vara minst 200 meter.

Vid vidarekultur av mikroförökat material ska det även beaktas att det sammanlagda antalet på varandra följande mikroförökningsgånger för plantor för elitmaterial och certifierade bruksplantor får vara högst tio.

6.2 Hallon

På produktionsplatsen får det finnas bärproduktion av hallon endast om odlingarna har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial, moderplantor för certifierat material eller certifierade bruksplantor och om skadegörare bekämpas på bärodlingarna. Bärproduktion får dock inte bedrivas samtidigt på samma produktionsområde som produktion av certifierade bruksplantor. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion. I hallonodlingar ska i synnerhet bladlöss bekämpas.

Certifierade bruksplantor får vara högst två år när de säljs.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på ett produktionsområde där växter av släktet Rubusinte har odlats under de senaste fyra åren. Produktionsområdets avstånd till annan växtlighet av släktet Rubusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial ska vara minst 100 meter.

Vid växthusproduktion ska avståndet från ett växthus som används för produktion till annan växtlighet av släktet Rubus än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

6.3 Vinbär och krusbär

Bärproduktion av vinbär och krusbär är tillåten på produktionsplatsen om odlingen har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial, moderplantor för certifierat material eller certifierade bruksplantor. Bärproduktion får dock inte bedrivas samtidigt på samma produktionsområde som produktion av certifierade bruksplantor. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Certifierade bruksplantor får vara högst tre år när de säljs.

Vid frilandsproduktion ska de nya växtbestånden etableras på ett produktionsområde där växter av släktet Ribes inte har odlats under de senaste två åren.

Produktionsområdets avstånd till annan växtlighet av släktet Ribesän till produktion av certifierat plantmaterial ska vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska avståndet från ett växthus som används för produktion till annan växtlighet av släktet Ribes än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

6.4 Tranbär, trädgårdsblåbär, lingon

Bärproduktion av släktet Vacciniumär tillåten på produktionsplatsen om odlingen har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial, moderplantor för certifierat material eller certifierade bruksplantor. Bärproduktion får dock inte bedrivas samtidigt på samma produktionsområde som produktion av certifierade bruksplantor. Om det förekommer skadegörare i bärproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan odling av släktet Vacciniumän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 100 meter.

6.5 Äppelträd

Fruktproduktion av äppelträd är tillåten på produktionsplatsen om odlingen har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial, moderplantor för certifierat material eller certifierade bruksplantor. Fruktproduktion får dock inte bedrivas samtidigt på samma produktionsområde som produktion av certifierade bruksplantor. Om det förekommer skadegörare i fruktproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan äppelträdsväxtlighet eller värdväxter för päronpest än till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

6.6 Släktet Prunus

Fruktproduktion av släktet Prunusär tillåten på produktionsplatsen om odlingen har etablerats med plantor för utgångsmaterial, plantor för elitmaterial, moderplantor för certifierat material eller certifierade bruksplantor. Fruktproduktion får dock inte bedrivas samtidigt på samma produktionsområde som produktion av certifierade bruksplantor. Om det förekommer skadegörare i fruktproduktionen på odlingen ska samma åtgärder vidtas för att bekämpa dem som vid certifierad produktion.

Vid frilandsproduktion ska avståndet till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 300 meter.

Vid växthusproduktion ska växthusets avstånd till annan växtlighet av släktet Prunusän till ett produktionsområde för certifierat plantmaterial vara minst 200 meter.

7 Skadegörarundersökningar

Certifierade bruksplantor ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 3. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 1 ska okulärbesiktning göras, och vid osäkerhet om förekomst av en skadegörare ska provtagning och testning utföras. I fråga om de skadegörare som förtecknas i tabell 2 ska okulärbesiktning göras och växterna testas i enlighet med tabell 4. Certifierade bruksplantor ska undersökas med de intervall som anges i tabell 4 i bilaga 3. Godkända undersökningsmetoder förtecknas i bilaga 3. En redogörelse för de metoder som använts ska ingå i produktionsplatsens interna riktlinjer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.