397/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om plantmaterial (1205/1994):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att garantera tillgången på och upprätthållandet av högklassigt plantmaterial som lämpar sig för det finska klimatet.

Denna förordning gäller ordnandet av produktion och kvalitetssäkring av certifierat plantmaterial av två- och fleråriga prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk.

2 §
Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter (396/2020).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) certifierad produktion av plantmaterial sådan av Livsmedelsverket övervakad produktion av föröknings- och plantmaterial:

a) vars sundhet uppfyller kraven i denna förordning,

b) som har producerats, upprätthållits och lagrats i enlighet med denna förordning, och

c) som härstammar från en känd art, sort eller stam,

2) tänkbar moderplanta för utgångsmaterial en moderplanta som leverantören avser att försöka få godtagen som moderplanta för utgångsmaterial,

3) moderplanta för utgångsmaterial en moderplanta avsedd för produktion av utgångsmaterial,

4) utgångsmaterial förökningsmaterial som tagits direkt från en moderplanta för utgångsmaterial och material som odlats av det,

5) moderplanta för elitmaterial en planta som producerats direkt av utgångsmaterial eller en moderplanta avsedd för produktion av elitmaterial som producerats direkt från utgångsmaterial och från vilken andra moderplantor för elitmaterial ska uppförökas eller elitmaterial produceras,

6) elitmaterial material som producerats från en moderplanta för elitmaterial eller föregående generationer och från vilket moderplantor för testade bruksplantor kan produceras,

7) moderplanta för testade bruksplantor en moderplanta avsedd för produktion av testade bruksplantor,

8) testade bruksplantor plantkategori som producerats från en moderplanta för testade bruksplantor eller föregående generationer, då det inte finns tillgång till certifierade bruksplantor,

9) praktiskt taget fri från skadegörare förekomsten av skadegörare på förökningsmaterialet eller prydnadsväxterna är tillräckligt låg för att garantera godtagbar kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterialet,

10) kvalitetskategori de i punkterna 2–8 definierade kategorierna av certifierat plantmaterial,

11) produktionsplats en helhet som består av en eller flera gårdar eller delar av gårdar eller produktionsområden och som sköts från samma driftscentrum och där samma personal, maskiner, anordningar eller lager används,

12) produktionsområde en del av en produktionsplats där ett växtsläkte, en växtart eller en växtsort odlas, och

13) certifieringsbeslut undersökningsintyg och beslut om certifierat plantmaterial som Livsmedelsverket tilldelat utgångsmaterial eller elitmaterial som producerats i enlighet med denna förordning.

4 §
Allmän kvalitetssäkring av produktionen

Vid produktionen av certifierat plantmaterial ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG, nedan växtskyddsförordningen, och lagen om plantmaterial (1205/1994) iakttas, samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

Certifierat plantmaterial får produceras och förvaras endast på de till produktionsplatsen hörande produktionsområden och i de utrymmen som har godkänts för detta ändamål.

De växter som används för förökning ska vara typiska för arten, sorten eller stammen. Främmande eller avvikande växtindivider får inte användas för förökning. Anmälan om sådana individer ska omedelbart göras till Livsmedelsverket och de får inte förstöras utan Livsmedelsverkets tillstånd.

Maskiner, arbetsredskap, transportmedel samt andra föremål som används i certifierad produktion ska tvättas och rengöras så att det inte finns någon risk att skadegörare och ogräs sprider sig om de har använts någon annanstans än på de produktionsområden eller i de utrymmen som godkänts. När certifierat plantmaterial förpackas ska antingen nya eller desinficerade förpackningar eller engångsförpackningar användas.

5 §
Behandling av prover samt undersökningsmetoder

Undersökningar i fråga om växtskadegörare ska utföras i enlighet med de anvisningar om riktlinjer som avses i bilaga 1 och 2 och som godkänts av Livsmedelsverket.

6 §
Godkännande av producenter av plantor för utgångsmaterial och för elitmaterial

Produktion av plantor för utgångsmaterial och för elitmaterial får på de villkor som avses i denna förordning bedrivas endast av en producent som är införd i det register över aktörer som avses i växtskyddslagen och lagen om plantmaterial. Varje kvalitetskategori får upprätthållas och produceras endast av en producent som Livsmedelsverket har godkänt som upprätthållare eller producent av kvalitetskategorin i fråga. Den som önskar bli godkänd producent ska lämna in en skriftlig ansökan till Livsmedelsverket senast tre månader före den planerade tidpunkten för inledande av produktionen. Produktionsplatsens interna riktlinjer enligt bilaga 1 ska fogas till ansökan.

Innan produktionen inleds ska tillsynsmyndigheten inspektera produktionsplatsen för att säkerställa att det finns förutsättningar för att bedriva certifierad produktion på produktionsplatsen. Dessutom ska Livsmedelsverket godkänna produktionsplatsen och de interna riktlinjer som avses i 1 mom.

Produktionsplatsens interna riktlinjer ska hållas à jour. Livsmedelsverket ska godkänna riktlinjerna på nytt, om produktionen utvidgas, produktionsmetoderna ändras betydligt eller det av någon annan motsvarande anledning inträffar väsentliga förändringar i produktionen. Tillsynsmyndigheten ska dessutom vid inspektion av produktionsplatsen försäkra sig om att det finns förutsättningar för att bedriva certifierad produktion på den produktionsplats, det produktionsområde eller andra produktionsutrymmen som nämns i de nya riktlinjerna.

Vid upprätthållande och produktion av moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska man iaktta de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 1 och 2 till denna förordning och vid produktion av moderplantor för elitmaterial och elitmaterial de allmänna och artspecifika kraven i bilagorna 1 och 3.

Livsmedelsverket godkänner en producent som producent av certifierat plantmaterial på ansökan och på basis av en inspektion av produktionsplatsen, om producenten ordnat sin produktion på det sätt som avses i 4 § och i denna paragraf. Godkännandet av en producent av certifierat plantmaterial gäller tills vidare.

7 §
Godkännande av producenter av moderplantor för testade bruksplantor och testade bruksplantor

Moderplantor för testade bruksplantor och testade bruksplantor får, med de begränsningar som anges i denna förordning, produceras endast av en producent som är införd i det register över aktörer som avses i växtskyddslagen och lagen om plantmaterial och som Livsmedelsverket godkänt som producent av kvalitetskategorin i fråga. En ansökan om att bli godkänd producent ska lämnas till Livsmedelsverket skriftligen senast tre månader före den planerade tidpunkten för inledande av produktionen. Produktionsplatsens interna riktlinjer enligt bilaga 1 ska fogas till ansökan.

Produktionsplatsens interna riktlinjer ska hållas à jour. Livsmedelsverket ska godkänna riktlinjerna på nytt, om produktionen utvidgas, produktionsmetoderna ändras betydligt eller det av någon annan motsvarande anledning inträffar väsentliga förändringar i produktionen.

Vid produktionen av moderplantor för testade bruksplantor ska kraven i bilagorna 1 och 4 till denna förordning iakttas och vid produktionen av testade bruksplantor kraven i bilagorna 1 och 5.

Livsmedelsverket godkänner en producent som producent av certifierat plantmaterial på ansökan, om producenten ordnat sin produktion på det sätt som avses i 4 § och i denna paragraf. Godkännandet av en producent av certifierat plantmaterial gäller tills vidare.

8 §
Återkallelse av godkännande av en producent av certifierat plantmaterial

I enlighet med 12 § i lagen om plantmaterial återkallar Livsmedelsverket det godkännande och den registrering av en producent som avses i 6 och 7 §, om

1) certifierad produktion inte inleds inom två år efter godkännandet,

2) den certifierade produktionen upphör,

3) produktions- och saluföringsvillkoren enligt denna förordning inte iakttas,

4) produktionsplatsens interna riktlinjer som lämnats till Livsmedelsverket, den redogörelse som ska fogas till ansökan i fråga om moderplantor för utgångsmaterial, den anmälan som årligen ska göras i fråga om moderplantor eller, i fråga om moderplantor för testade bruksplantor eller testade bruksplantor, produktionsplatsens interna riktlinjer eller rapporten om egenkontroll är bristfälliga och de inte har kompletterats trots Livsmedelsverkets begäran,

5) officiella inspektioner av plantmaterialet och av produktionsplatsen inte har kunnat göras hos upprätthållaren av moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial eller producenter av moderplantor för elitmaterial eller elitmaterial av skäl som hänför sig till producenten,

6) producenten inte har betalat avgifterna för godkännandeförfarandet, eller

7) producenten inte har betalat avgifterna för officiella inspektioner av plantmaterialet eller produktionsplatsen.

9 §
Godkännande av en moderplanta för utgångsmaterial

Livsmedelsverket godkänner moderplantor för utgångsmaterial på ansökan. Ansökan ska innehålla en redogörelse av vilken framgår

1) art, sort, förökningskällans kod och klon i fråga om tänkbara moderplantor för utgångsmaterial eller, vid certifierad utsädesproduktion, populationen av moderplantor för utgångsmaterial,

2) ursprung i fråga om tänkbara moderplantor för utgångsmaterial eller i fråga om populationer av moderplantor för utgångsmaterial,

3) producentens kontaktuppgifter,

4) gjorda rensningar,

5) använda testmetoder i fråga om skadegörare och datum för de färdiga testerna,

6) hur äktheten har fastställts,

7) hur de tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial har upprätthållits, och

8) hur de tänkbara moderplantorna för utgångsmaterial lämpar sig för finska växtförhållanden.

Godkännande av moderplantor för utgångsmaterial förutsätter att kraven i tabell i bilaga 2 har iakttagits vid produktionen och upprätthållandet av dem.

Godkännandet som moderplanta för utgångsmaterial gäller i enlighet med bilaga 2. Livsmedelsverket återkallar omedelbart godkännandet av en moderplanta för utgångsmaterial, om det framkommer någon orsak som från början hade förhindrat godkännandet av moderplantan för utgångsmaterial.

10 §
Övervakning och godkännande av produktionen

Tillsynsmyndigheten ska godkänna moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial, moderplantor för elitmaterial och elitmaterial för certifierad produktion innan de kan märkas och saluföras som sådana.

Tillsynsmyndigheten övervakar upprätthållandet av moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial samt produktionen av moderplantor för elitmaterial och elitmaterial genom att årligen inspektera plantmaterialet och produktionsplatsen. För inspektionerna ska en producent av nämnda kvalitetskategorier varje år sända Livsmedelsverket en skriftlig anmälan om de moderplantor som finns i produktionen, senast vid den tidpunkt som Livsmedelsverket bestämmer. Anmälan om antalet moderplantor ska ges enligt växtart, växtsort och växtparti. Anmälan om växter som används för certifierad utsädesproduktion ska ges enligt växtart. Till anmälan ska det fogas en kartskiss över de produktionsområden där certifierat plantmaterial har planterats och där avsikten är att producera plantor för saluföring. Anmälan fungerar som grund för faktureringen av en inspektion.

En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra en inspektion är att den anmälan om moderplantor som avses i 2 mom. har gjorts till Livsmedelsverket inom utsatt tid. På grundval av inspektionen ger Livsmedelsverket ett certifieringsbeslut i vilket det certifierade plantmaterialet samt produktionsplatsen antingen godkänns, avslås eller det bestäms om en ny inspektion. Ett villkor för godkännandet är att produktionen av kvalitetskategorin i fråga ordnas så som det bestäms i denna förordning.

Certifieringsbeslutet är i kraft till följande inspektion eller högst ett år. För material som förvarats i flytande kväve är certifieringsbeslutet i kraft ett år efter att materialet tagits ur förvar. Efter att certifieringsbeslutets giltighetstid gått ut ska anteckningen om certifiering av plantmaterialet avlägsnas från plantintyget och från de minimiuppgifter som ska lämnas vid detaljförsäljning.

Den som producerar certifierat plantmaterial ska spara Livsmedelsverkets certifieringsbeslut i minst tre år, men dock så länge som materialet i fråga produceras.

På grundval av det certifieringsbeslut som utfärdats av Livsmedelsverket görs en anteckning om certifieringen av plantmaterial i plantintyget eller de minimiuppgifter som ska lämnas vid detaljförsäljning.

Övervakningen av produktionen av moderplantor för testade bruksplantor och testade bruksplantor sker i form av producentens egenkontroll. Tillsynsmyndigheten övervakar produktionen också i samband med inspektion av plantskoleproduktion. De som producerar moderplantor för testade bruksplantor och testade bruksplantor ska upprätthålla sitt plantmaterialregister så att de skriftligen kan visa att de växter som saluförs som testade bruksplantor har förökats eller odlats från moderplantor för testade bruksplantor eller från föregående kategori av plantor.

Dokument som gäller förökningsmaterial och egenkontroll av produktionen ska bevaras så länge som materialet i fråga produceras. För uppföljningen av egenkontroll ska producenten en gång per år lämna en rapport om egenkontrollen till Livsmedelsverket senast vid den tidpunkt som Livsmedelsverket bestämmer.

Den som producerar testade bruksplantor får i plantintygen eller i de minimiuppgifter som ska lämnas vid detaljförsäljning införa en anteckning om de testade bruksplantornas kvalitetskategori, om de testade bruksplantorna har producerats i enlighet med denna förordning och producenten vid behov kan visa att kraven i denna förordning uppfyllts.

11 §
Märkning av produktionen

Varje certifierat parti plantmaterial av jämn kvalitet som saluförs ska förses med producentens eller marknadsförarens plantintyg, som ska innehålla de uppgifter som nämns i del A i bilaga 6.

Om ett parti plantmaterial delas upp i två eller flera delar för detaljförsäljning eller anläggning av grönområden, ska köparen vid tidpunkten för överlåtelsen skriftligen ges minimiuppgifterna om certifierat plantmaterial enligt del B i bilaga 6. Köparen ska i tillämpliga delar få samma uppgifter även i broschyrer, kataloger eller annonser för distansförsäljning.

12 §
Krav på importerade moderplantor

Godkända producenter av certifierat plantmaterial får införa utanför Finland odlade moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial eller från dessa förökade första generationens moderplantor för elitmaterial eller annat elitmaterial som härrör direkt från utgångsmaterial som moderplantor samt utsäde av elitmaterial som utsäde för certifierad produktion.

Producenter av certifierat plantmaterial ska lämna Livsmedelsverket en skriftlig redogörelse om att det plantmaterial som ska importeras och dess produktionsmetoder till väsentliga delar motsvarar kraven i denna förordning. I fråga om det material som ska importeras ska dessutom åtminstone följande uppgifter lämnas: art, sort, det certifierade materialets kvalitetskategori, produktionsland och produktionsplats, säljare, importör samt materialmängd.

Utöver det som föreskrivs här ska det importerade materialet uppfylla kraven i växtskyddsförordningen.

Livsmedelsverket ska godkänna plantmaterial som producerats i Finland av de växter som nämns i 1 mom. som certifierat plantmaterial, om materialet har producerats i enlighet med denna förordning och Livsmedelsverket har konstaterat att det från ett land utanför Europeiska unionen importerade material som använts för förökning till sin kvalitet motsvarar kraven i denna förordning. Livsmedelsverket ger importören ett certifieringsbeslut.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2020.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter i mångsidigt bruk (7/17) dnr 196/01.04/2017.

Beslut och föreskrifter som gäller enskilda näringsidkare och som före ikraftträdandet av denna förordning meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller under den tid som bestämts i dem.

Helsingfors den 27 maj 2020

Jord- och
skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig
Johanna Nykyri

Bilaga 1

Produktionsplatsens interna riktlinjer

Produktionsplatsens interna riktlinjer görs i tillämpliga delar upp i fri form eller på Livsmedelsverkets blankett. De interna riktlinjerna ska omfatta följande omständigheter och hur de tillämpas vid produktionen:

1) kvalitetskategorin för det plantmaterial som produceras,

2) kontaktuppgifter för det företag som ansvarar för den certifierade produktionen, vid behov kompletterade med namn på de ansvariga personerna,

3) de växtarter som produceras som certifierade,

4) karta och redogörelse för var de produktionsområden som används för produktionen, övriga produktionsutrymmen och lagren är belägna och deras ändamålsenlighet,

5) metoder för upprätthållande av moderplantor för utgångsmaterial, och i annan certifierad plantproduktion upprätthållande av moderplantor samt förnyande av materialet,

6) förökningsmetoder som används i produktionen,

7) begränsningar i rörelsefriheten på produktionsplatsen, arbetshygien, desinfektion av redskap,

8) hur man förhindrar att fröplantor bildas vid vegetativ förökning,

9) annan växtproduktion på produktionsplatsen och den certifierade plantproduktionens lämplighet för växtföljd,

10) bokföring av produktionsuppgifter och upprätthållande av ett plantmaterialregister (jord- och skogsbruksministeriets förordning om prydnadsväxter XXX/2020).

Av plantmaterialregistret ska framgå köp- och försäljningsuppgifter om samt kemiska behandlingar för det förökningsmaterial och de plantor som lagras, produceras och saluförs,

11) i fråga om moderplantor för utgångsmaterial de rensnings- och testningsmetoder som används,

12) konstaterande av äkthet i produktionen av utgångsmaterial och elitmaterial,

13) kontroll av kvalitet och sundhet hos plantor före leveranstidpunkten, och

14) identifiering, kontroll av förekomsten och bekämpningsberedskap i fråga om skadegörare och ogräs.

Bilaga 2

Upprätthållande och produktion av utgångsmaterial

1 Allmänt

Moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska upprätthållas och produceras så att det inte finns någon risk för att växtskadegörare sprider sig till dem. Moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial får hanteras endast med rena redskap.

Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial som upprätthålls på samma produktionsplats som moderplantor för utgångsmaterial eller utgångsmaterial ska vara förrensade från skadegörare så att de inte medför någon risk för att skadegörare sprider sig. Tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska förvaras under förhållanden som uppfyller kraven på förvaring av moderplantor för utgångsmaterial.

Moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial, varje växtindivid eller klon för sig, ska undersökas och konstateras fri från de växtskadegörare som avses i punkt 6 i denna bilaga. Vid behov ska plantorna rensas från skadegörare. Skadegörarundersökningar behöver inte utföras under kryoförvaring. Om producenten vill producera sådana växtsläkten eller växtarter enligt del A i bilaga 1 för vilka det inte finns artspecifika krav i bilagorna 4-7, ska producenten hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande av de krav producenten föreslår.

Den som upprätthåller moderplantor för utgångsmaterial ska säkerställa deras sortäkthet med hjälp av morfologiska egenskaper eller DNA-profiler i samband med ansökan om godkännande av moderplantorna för utgångsmaterial.

Moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska märkas med skolnings- eller planteringstidpunkten, sortnamn eller sortbeteckning samt med klonnummer, om ett sådant finns. Moderplantor för utgångsmaterial ska även märkas med datumet för godkännande (månad/år) eller så ska datumet för godkännande framgå av dokumenteringen av plantorna. Sammanblandning av kloner måste förhindras.

Utgångsmaterial får produceras endast direkt från en moderplanta för utgångsmaterial. Moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial får användas för produktion av elitmaterial under den giltighetstid som nämns i tabell för godkännandet som moderplanta för utgångsmaterial. Moderplantor för utgångsmaterial kan förvaras som ursprungliga växtindivider eller vid behov föryngras med hjälp av sticklingar, revor, rotbitar eller mikroförökning.

Moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska förvaras separat från annat certifierat plantmaterial. Moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska placeras så att de inte heller berör varandra.

Uppkomsten av fröplantor ska förhindras. Vid produktion av utsäde för elitmaterial måste också icke-önskad självpollinering hos moderplantor för utgångsmaterial förhindras.

2 Frilandsproduktion

Produktionsområdet ska vara fritt från de växtskadegörare som räknas upp i tabellen och praktiskt taget fritt från andra växtskadegörare.

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från nematoder av släktet Longidorus.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare. Växthusen och växtunderlagen ska också kontinuerligt hållas fria från skadegörare och ogräs. Växthusen ska rengöras och desinficeras minst en gång om året. Borden och arbetsredskapen ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras regelbundet, under vegetationsperioden dock minst en gång i månaden. Växthusets ventilationsöppningar ska förses med insektstätt nät med en maskstorlek av maximalt 1 mm. I samband med ingången ska det finnas en desinfektionsmatta eller motsvarande samt möjlighet att tvätta och desinficera händerna. Golvet ska vara av betong eller motsvarande för ändamålet lämpligt material och försett med fall till avloppet.

För dem som går in i växthuset ska det reserveras rena arbetsrockar och rena skor.

Moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial ska placeras så att överskottsvatten inte kommer i kontakt med andra plantor. Om ytvatten används för bevattning av moderplantor för utgångsmaterial, tänkbara moderplantor för utgångsmaterial eller utgångsmaterial ska bevattningsanläggningen förses med filter som förhindrar att skadegörare sprids med vattnet.

4 Mikroförökning

Mikroförökning kan användas för rensning av tänkbara moderplantor för utgångsmaterial från skadegörare samt för upprätthållande och förökning av moderplantor för utgångsmaterial. Vid mikroförökning ska god laboratoriesed iakttas.

5 Kryoförvaring

Kryoförvaring (flytande kväve, -196 °C) kan användas för att rensa tänkbara moderplantor för utgångsmaterial från skadegörare samt för att upprätthålla moderplantor för utgångsmaterial och utgångsmaterial.

6 Växtskadegörare som inte får förekomma hos utgångsmaterial

Moderplantor för utgångsmaterial och tänkbara moderplantor för utgångsmaterial ska undersökas och konstateras fria från de växtskadegörare som räknas upp i tabell. I tabellerna nämns för varje växt hur länge godkännandet som moderplanta för utgångsmaterial är giltigt. Senast när datumet för godkännande har gått ut ska klonen av plantan för utgångsmaterial förnyas och nya undersökningar göras vid behov i enlighet med metoden för upprätthållande och med de intervall som anges i tabell. Undersökningar ska dessutom alltid göras vid behov när det finns skäl att misstänka att en skadegörare förekommer hos utgångsmaterial.

Som testmetoder används allmänt godkända metoder för identifiering av respektive skadegörare (t.ex. mallar för certifiering från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet [EPPO Certification Schemes]), om vilka en redogörelse ska ges i produktionsplatsens interna riktlinjer.

Den första växtskadegörarundersökningen för växter avsedda att förvaras i flytande kväve (-196 °C) görs på samma sätt som skadegörarundersökningar i fråga om växter som upprätthålls på annat sätt. Efter detta görs en ny undersökning av växter som kryoförvarats enligt hur växten förvaras efter kryoförvaringen med beaktande av att tideräkningen är avbruten under tiden för kryoförvaringen.

Växtsläkten och växtarter som inte nämns i tabell ska undersökas och konstateras fria från bakterie-, svamp- och virussjukdomar samt från kvalster, nematoder och insekter som skadar växterna.

Tabell. Växtskadegörare hos sådana prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk som förökas vegetativt
Växtart Växtskadegörare och EPPO-kod Giltighetstid i år för godkännandet av moderplantor för utgångsmaterial med olika metoder för upprätthållande aintervallet mellan 1:a och 2:a skadegörarundersökningen bintervallet mellan 3:e och därpå följande skadegörarundersökningar
Friland Växthus
Achilleaspp.rölleka Alfalfa mosaic virus [AMV000]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tomato aspermy virus [TAV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6a, 6b 6a, 9b
Actinidia spp.aktinidia Pseudomonas syringae pv. actinidiae [PSDMAK]Cucumber mosaic virus [CMV000]Tobacco necrosis virus [TNV000]Tobacco rattle virus [TRV000] 15, 15 15, 20
Amelanchier spp.häggmispel Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] 10, 10 10, 15
Anemone spp.sippa Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tobacco necrosis virus [TNV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Aphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Aquilegia spp.akleja Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Aronia spp.aronia Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tomato ringspot virus [TORSV0] 15, 15 15, 20
Aster spp.aster Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Fusariumspp.Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Aphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Astilbespp.astilbe Arabis mosaic virus [ARMV00] 10, 10 10, 15
Betulaspp.björk Apple mosaic virus [APMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Tobacco rattle virus [TRV000] 25, 25 25, 25
Campanula spp.blåklocka Fusarium oxysporum Schlechtendal [FUSAOX]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Aphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Chaenomeles spp.rosenkvitten Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00] 15, 15 15, 20
Clematis spp.klematis Cucumber mosaic virus [CMV000]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Meloidogyne spp. 6, 6 6, 9
Cornus spp.kornell Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Arabis mosaic virus [ARMV00]Broad bean wilt virus 1 [BBWV00]Broad bean wilt virus 2 [BBWV20]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Tobacco ringspot virus [TRSV00]Tomato mosaic virus [TOMV00]Tomato ringspot virus [TORSV0] 10, 10 10, 15
Cotoneaster spp.oxbär Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Apple rubbery wood agent [ARW000] 15, 15 15, 20
Crataegus spp.hagtorn Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tomato ringspot virus [TORSV0] 15, 15 15, 20
Cytisus spp.ginst Arabis mosaic virus [ARMV00]Potato virus X [PVX000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tomato black ring virus [TBRV00] 10, 10 10, 15
Dasipohora fruticosaölandstok Tobacco ringspot virus [TRSV00] 15, 15 15, 20
Delphinium spp.riddarsporre Arabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tomato ringspot virus [TORSV0]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Deutzia spp.deutzia Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 15, 15 15, 20
Dicentra spp.fänrikshjärta Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Tomato black ring virus [TBRV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Diervilla spp.getris Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tomato ringspot virus [TORSV0] 15, 15 15, 20
Dracocephalum spp.drakblomma Chrysanthemum virus B [CVB000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Forsythia spp.forsythia Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]Arabis mosaic virus [ARMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tomato black ring virus [TBRV00] 15, 15 15, 20
Fothergilla majorstor häxal Cherry leaf roll virus [CLRV00] 15, 15 15, 20
Geranium spp.näva Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTPE]Carnation ringspot virus [CRSV00]Carnation vein mottle virus [CVMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Potato virus S [PVS000]Tobacco mosaic virus [TMV000]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Hemerocallis spp.daglilja Tobacco rattle virus [TRV000]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Hippophaë rhamnoideshavtorn Arabis mosaic virus [ARMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15
Hosta spp.funkia Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Hosta virus X [HVX000]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Humulus spp.humle Gibberella pulicaris (Fries) Saccardo [GIBBPU]Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Apple mosaic virus [APMV00]Arabis mosaic virus [ARMV00]Hop mosaic virus [HPMV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Hydrangeaspp.hortensiainte gruppen H. Macrophylla Alfalfa mosaic virus [AMV000]Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]Tobacco ringspot virus [TRSV00]Tomato ringspot virus [TORSV0]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 10, 10 10, 15
Iris spp.iris Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Iris mild mosaic virus [IMMV00]Iris severe mosaic virus [ISMV00]Iris yellow spot virus [IYSV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Kolkwitzia amabilisparadisbuske Fusarium spp.Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 15, 15 15, 20
Lamprocapnos spectabilislöjtnantshjärta Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Tomato black ring virus [TBRV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Leucanthemum spp.prästkrage Tomato ringspot virus [TORSV0]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Ligularia spp.stånds Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Ligustrum vulgareliguster Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 15, 15 15, 20
Lilium spp.lilja Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Lily virus X [LVX000]Lily symptomless virus [LSV000]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tobacco mosaic virus [TMV000]Tobacco rattle virus [TRV000]Tobacco ringspot virus [TRSV00]Tomato aspermy virus [TAV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Tulip breaking virus [TBV000]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Lonicera spp.try Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Fusarium spp.Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15
Magnolia spp.magnolia Cucumber mosaic virus [CMV000] 15, 15 15, 20
Malus spp.äppelträd Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Candidatus Phytoplasma maliSeemüller & Schneider [PHYPMA]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Apple rubbery wood agent [ARW000]Russet ring [APLP00]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Tomato ringspot virus [TORSV0]Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] 15, 15 25, 25
Monarda spp.temynta Alfalfa mosaic virus [AMV000]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato aspermy virus [TAV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Narcissus spp.narciss Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Narcissus latent virus [NLV000]Narcissus mosaic virus [NMV000]Narcissus tip necrosis virus [NTNV00]Narcissus white streak virus [NWSV00]Narcissus yellow stripe virus [NYSV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tobacco ringspot virus [TRSV00]Tomato black ring virus [TBRV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Omphalodes spp.lammtunga Tobacco ringspot virus [TRSV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Paeonia spp.pion Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Philadelphus spp.schersmin Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15
Phlox spp.flox Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4, 4 4, 8
Primula sp.viva Alfalfa mosaic virus [AMV000]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tobacco mosaic virus [TMV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Tomato mosaic virus [TOMV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] 4, 4 4, 8
Prunus spp.hägg, körsbär,plommon Pseudomonas syringaepv.morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]CandidatusPhytoplasma prunorumSeemüller & Schneider [PHYPPR]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco mosaic virus [TMV000]Tobacco necrosis virus [TNV000]Tomato ringspot virus [TORSV0] 8, 8 10, 15
Pyrus spp.päron Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]Phytophthora cactorum [PHYTCC]Apple chlorotic leafspot virus [ACLSV0]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Tomato ringspot virus [TORSV0] 15, 15 25, 25
Rhododendron spp.rhododendron, azalea Phytopthora spp., särskilt P. ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] 10, 10 10, 15
Ribes spp.vinbär Arabis mosaic virus [ARMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco rattle virus [TRV000] 10, 10 12, 20
Rosa spp.ros Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Apple chlorotic leafspot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Arabis mosaic virus [ARMV00]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Meloidogyne spp. 10, 10 10, 15
Rubus spp.hallon, björnbär Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]Rhizobium rhizogenes (Riker, Banfield, Wright, Keitt & Sagen) Young, Kuykendall, Martinez-Romero, Kerr & Sawada [AGRBRH]Phytophthora rubi Man in t Veld [PHYTFU]Xenodidymella applanata (Niessl) Q. Chen & L. Cai [DIDYAP]Verticillium spp.Apple mosaic virus [APMV00]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]CandidatusPhytoplasma rubiMalembic-Maher et al. [PHYPRU]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tomato black ring virus [TBRV00] 8, 8 8, 12
Salix spp.vide, pil Brenneria salicis (Day) Hauben et al. [ERWISA]Fusarium spp. 15, 15 15, 20
Senecio spp.Korsört Alfalfa mosaic virus [AMV000]Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Tobacco necrosis virus [TNV000]Tobacco rattle virus [TRV000]Tomato black ring virus [TBRV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Sinacalia tanguticagullvippa Cucumber mosaic virus [CMV000]Impatiens necrotic spot virus [INSV00]Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Sorbus spp.rönn Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15
Spiraea spp.spirea Fusarium spp.Arabis mosaic virus [ARMV00] 10, 10 10, 15
Stachys spp.syska Alfalfa mosaic virus [AMV000]Arabis mosaic virus [ARMV00]Tobacco mosaic virus [TMV000]Tomato ringspot virus [TORSV0]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 6, 6 6, 9
Syringa spp.syren Pseudomonas syringae van Hall [PSDMSX]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tomato black ring virus [TBRV00]Tobacco rattle virus [TRV000] 15, 15 15, 20
Vaccinium spp.lingon Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]Armillaria mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Godronia cassandrae(anamorphTopospora myrtilli) Peck [GODRCA]Blueberry shoestring virus [BSSV00] 15, 15 15, 20
Viburnum spp.olvon Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]Pseudomonas syringae pv. viburniAlfalfa mosaic virus [AMV000]Arabis mosaic virus [ARMV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15
Weigela spp.prakttry Raspberry ringspot virus [RPRSV0] 10, 10 10, 15

Bilaga 3

Produktion och förvaring av elitmaterial

1 Allmänt

Moderplantor för elitmaterial produceras från moderplantor för utgångsmaterial eller utgångsmaterial samt andra generationens moderplantor för elitmaterial. Elitmaterial kan produceras från moderplantor för utgångsmaterial, utgångsmaterial eller moderplantor för elitmaterial. Elitmaterial ska produceras och förvaras så att risken för att skadegörare sprider sig är så liten som möjligt.

Elitmaterialet ska märkas med sortnamn eller sortbeteckning, klonnummer, planteringstidpunkt och anteckningen ”moderplanta för elitmaterial” eller ”elitmaterial”. Moderplantor för elitmaterial ska dessutom märkas med generationsnummer.

Vid vegetativ förökning ska uppkomsten av fröplantor förhindras. Olika sorter och kloner ska under produktionen och lagringen förvaras så att de inte sammanblandas. Vid produktion av elitmaterial ska rena eller rengjorda maskiner, anordningar och arbetsredskap användas. Sortäktheten hos moderplantor för elitmaterial och elitmaterial ska från fall till fall säkerställas med hjälp av morfologiska egenskaper eller DNA-profiler. Producenten ska kontrollera förekomsten av avvikande plantor och underrätta Livsmedelsverket om sådana upptäcks. Avvikande plantindivider får inte förstöras utan Livsmedelsverkets tillstånd.

2 Frilandsproduktion

Produktionsområdet ska vara praktiskt taget fritt från växtskadegörare.

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från nematoder av släktet Longidorus.

Om ytvatten eller recirkulerat vatten används för bevattning ska man förhindra att skadegörare sprids med vattnet på produktionsområdet.

Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att olika sorter inte kan blandas samman. Rötterna hos de sorter som förökas med revor ska isoleras vid behov.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare och det ska isoleras från växthusets jordgolv. Växthus och växtunderlag ska hållas fria från skadegörare och ogräs samt desinficeras vid behov och minst en gång om året. Borden ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras vid behov.

Om ytvatten eller ebb/flod-bevattningssystem används för bevattning, ska bevattningsanläggningen förses med filter som förhindrar att skadegörare sprids med vattnet. Avståndet mellan växtpartierna ska vara så stort att olika sorter inte kan blandas samman. Rötterna hos de sorter som förökas med revor ska isoleras vid behov.

4 Mikroförökning

Vid mikroförökning ska god laboratoriesed iakttas.

Bilaga 4

Produktion och förvaring av moderplantor för testade bruksplantor

1 Allmänt

Moderplantor för testade bruksplantor odlas för egen produktion från elitmaterial eller utgångsmaterial. Moderplantor för testade bruksplantor ska märkas med sortnamn eller sortbeteckning, klonnummer, planteringstidpunkt och anteckningen ”moderplanta för testade bruksplantor”.

Moderplantor för testade bruksplantor ska produceras och förvaras så att risken för att skadegörare sprider sig är så liten som möjligt. Vid vegetativ förökning ska uppkomsten av fröplantor förhindras. Olika sorter och kloner ska under produktionen och lagringen förvaras så att de inte kan sammanblandas.

Vid produktion av moderplantor för testade bruksplantor ska rena eller rengjorda maskiner, anordningar och arbetsredskap användas.

Moderplantorna ska förnyas om sortsammanblandning misstänks, om fröplantor förekommer på området, om moderväxternas livskraft är nedsatt eller om växterna med blotta ögat kan konstateras vara smittade av växtskadegörare som skadar produktionen.

2 Frilandsproduktion

Produktionsområdet ska vara praktiskt taget fritt från växtskadegörare.

Innan produktionen inleds ska produktionsområdet undersökas och konstateras vara fritt från nematoder av släktet Longidorus.

3 Växthusproduktion

Växtunderlaget ska vara nytt eller desinficerat samt fritt från skadegörare och det ska isoleras från växthusets jordgolv. Växthus och växtunderlag ska hållas fria från skadegörare och ogräs samt desinficeras vid behov och minst en gång om året. Borden ska desinficeras efter varje tömning. Golvet ska desinficeras vid behov.

Bilaga 5

Produktion och förvaring av testade bruksplantor

1 Allmänt

Testade bruksplantor förökas eller odlas från moderplantor för testade bruksplantor, elitmaterial eller utgångsmaterial.

Olika sorter ska förvaras och isoleras under produktionen och lagringen så att de inte blandas samman.

Testade bruksplantor ska märkas så att det klart framgår att det är fråga om testade bruksplantor som härstammar från utgångsmaterial eller elitmaterial.

Vid vegetativ förökning ska uppkomsten av fröplantor förhindras.

Övervakningen av kvaliteten på testade bruksplantor sköts med egenkontroll. Vid egenkontroll ska särskild vikt fästas vid art- och sortäktheten hos de producerade växterna samt vid växtskyddet. Vid produktionen ska god odlingshygien iakttas. Nödvändiga växtskyddsåtgärder ska vidtas. Elitmaterial ska förvaras avskilt från annat förökningsmaterial. Andra växter som kan vara källa till nedsmittning ska avlägsnas från produktionsområdet. Arbetsredskapen och odlingsborden ska rengöras och desinficeras alltid då en växtföljd avslutas och därutöver vid behov.

De plantor som säljs ska ha livskraftiga skott och ett livskraftigt rotsystem.

2 Frilandsproduktion

Produktionsområdet ska vara praktiskt taget fritt från växtskadegörare.

Det rekommenderas att ett produktionsområde som är nytt eller som har varit ur produktion på grund av växtföljd testas åtminstone för förekomsten av smitta av nematoder av släktet Longidorus.

3 Växthusproduktion

Växthuset och dess omgivning ska hållas fria från skadegörare och ogräs.

Vid odling rekommenderas att odlingskärl och växtunderlag isoleras från växthusets jordgolv. Växtunderlaget ska hållas fritt från växtskadegörare.

4 Mikroförökning

Vid mikroförökning ska god laboratoriesed iakttas och odlingarna bokföras.

Bilaga 6

Uppgifter om certifierat plantmaterial

DEL A

Plantintyg

Planintyg ska innehålla följande uppgifter:

1) beteckningen ”FI”,

2) beteckningen ”Livsmedelsverket”,

3) leverantörens namn eller registreringsnummer,

4) det saluförda materialets serie-, vecko- eller partinummer,

5) botaniskt namn,

6) anteckning om det certifierade plantmaterialets kategori och generationen för moderplantor för elitmaterial,

7) sort eller växtgruppens namn, grundstammens sortnamn eller beteckning,

8) mängd,

9) produktionsland* och motsvarande kod, om landet inte är detsamma som den medlemsstat som svarar för märkningen,

10) året då plantintyget beviljades, och

11) produktionsland* eller internationell landskod, om det rör sig om import från ett land som inte är medlemsstat i Europeiska unionen.

DEL B

Plantintyg över ett levererat parti

Ett plantintyg över ett levererat parti ska innehålla alla de upplysningar som nämns ovan i del A. För varje plantparti som ingår i det levererade partiet ska upplysningarna i punkt 1 och 6–11 i del A antecknas i plantintyget över det levererade partiet så att de är tydligt avskilda från de övriga upplysningarna.

DEL C

Minimiuppgifter som ska lämnas till köparen

De minimiuppgifter som ska lämnas till köparen i detaljhandeln samt i broschyrer, kataloger eller annonser för distansförsäljning är följande:

1) plantmaterialets artnamn på finska eller svenska samt dess botaniska namn,

2) sortnamn,

3) produktionsland eller internationell landskod*,

4) försäljarens eller odlarens namn,

5) i fråga om grundstammar sortnamn eller sortbeteckning,

6) kategori för certifierat plantmaterial, och

7) när köparen inte ser varan dessutom

a) använd sortering enligt storlek eller ålder, och

b) kärlets storlek i liter (l) eller centimeter (cm) när det gäller plantor i kärl.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

* Med produktionsland avses den stat eller de stater där plantmaterialet har producerats.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.