387/2020

Helsingfors den 28 maj 2020.

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020 (1372/2018) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 28 maj 2020.

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Bilaga

AVGIFTSTABELL (1.6.2020) euro (€)
A Prestationer i anslutning till miljö- och naturresursuppgifter
Prestationer enligt miljöskyddslagen (527/2014)
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, mindre anmälningsärenden som kräver en behandlingstid på högst 10 h 570
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, andra än mindre anmälningsärenden än sådana som kräver en behandlingstid på högst 10 h 55 €/h
* Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 570
Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten (136 § i miljöskyddslagen) 55 €/h
* Tillsynsåtgärder som behövs med anledning av ett i 136 § 2 mom. avsett beslut om sanering av förorenad mark och förorenat grundvatten.
-tillsynsåtgärder mindre än 6 h 150
-tillsynsåtgärder 6–13 h 385
-tillsynsåtgärder 14–27 h 1155
-tillsynsåtgärder 28–41 h 1925
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan 55 €/h
* Godkännande av en annan plan genom beslut 55 €/h
Ett sådant i 205 § 1 mom. i miljöskyddslagen avsett ärende som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 570
På ett tillsynsprogram baserad periodisk inspektion av tillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen (205 § 1 mom.) och inspektion som avses 169 § i miljöskyddslagen
Stor IED-anläggning eller någon annan motsvarande anläggningshelhet eller flera andra anläggningar som avses i miljöskyddslagen. (Anläggningsgrupp A)Omfattande tillsynsåtgärd 1270 euro, begränsad tillsynsåtgärd 910 euro 1270/910
Liten IED-anläggning eller medelstor annan anläggning (Anläggningsgrupp B)Omfattande tillsynsåtgärd 1055 euro, begränsad tillsynsåtgärd 800 euro 1055/800
Liten annan anläggning (Anläggningsgrupp C)Omfattande tillsynsåtgärd 800 euro, begränsad tillsynsåtgärd 655 euro 800/655
Annan regelbunden tillsyn
- Avgift för granskning av verksamhetsutövarens delårs- och månadsrapporter (Anläggningsgrupper A/B/C) 730/545 /365
- Avgift för granskning av verksamhetsutövarens årsrapport (Anläggningsgrupper A/B/C/begränsad) 730/545 /145/50
Inspektion som utförts på grund av förbud, föreläggande eller avbrytande av verksamhet(175, 176 och 181 § i miljöskyddslagen) 365
* Hos mikroföretag tas tillsynsavgifterna inom miljöskyddet ut med ett avdrag på 25 procent från prestationsavgifterna enligt tabellen. Med mikroföretag avses i 206 § 2 mom. fysiska eller juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet och som har färre än tio anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Vad som föreskrivs om juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet ska också tillämpas på andra juridiska personer när dess storlek bedöms i syfte att bestämma avgift.
Införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation 220
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)
* Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 285
* Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 285
* Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 285
* Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 150
* Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 120
* Annat tillstånd enligt naturvårdslagen 120
* Terrängsynsavgift i anslutning till beslut enligt naturvårdslagen för syn enligt 38 § och inspektion enligt 39 § i förvaltningslagen, när synen och inspektionen hänför sig till en avgiftsbelagd prestation enligt naturvårdslagen och med stöd av denna avgiftsförordning 150
De undantag och tillstånd som beviljas för forsknings- eller undervisningssyfte som främjar naturvården är avgiftsfria
Prestationer enligt avfallslagen (646/2011)
* Beslut som gäller anteckningar i avfallshanteringsregistret
* Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret som avses i 96 § i avfallslagen 590
-* Ändring eller justering av beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret som avses i 97 § i avfallslagen 300
- * Utdrag ur avfallshanteringsregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet 55
* Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret
-* Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret som avses i 103 § i avfallslagen 570
-*Ändring eller justering av ett beslut som avses i 106 § i avfallslagen 300
-* Beslut om godkännande av producentsammanslutning för anteckning i producentregistret 7 000
- * Beslut om godkännande av retursystem för flera producenters dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 7 000
- * Beslut om godkännande av retursystem för en enskild producents dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 700
Beslut enligt avfallslagen om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar 1 400
* Utdrag ur producentregistret som har getts till den som ansvarar för retursystemet för dryckesförpackningar på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 70
* Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar
-* Enskild producent, när producentens omsättning är
-* under 100 000 euro 130
-*100 000−1 000 000 euro 265
-*1 000 001–10 000 000 euro 385
- * över 10 000 000 euro 520
-* Producentsammanslutningar (20−30 h) 1 400
-* Ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar
-* Enskild producents retursystem (4−6 h) 285
-* Flera producenters retursystem (20−30 h) 1 400
* För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 % lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver ar mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 % högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
Periodiska inspektioner som avses i 124 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen och annan regelbunden tillsyn enligt planen 300
Tillsynsavgift för en i avfallshanteringsregistret antecknad avfallstransportör eller avfallsmäklare 145
Tillsyn över att ett i 126 eller 128 § i avfallslagen avsett förbud eller åläggande iakttas 365
* Hos mikroföretag tas tillsynsavgifterna ut med ett avdrag på 25 procent från prestationsavgifterna enligt tabellen. Med mikroföretag avses ett mikroföretag enligt 144 a § i avfallslagen och 206 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen. Mikroföretag är enligt miljöskyddslagen fysiska eller juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet och som har färre än tio anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Vad som föreskrivs om juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet ska också tillämpas på andra juridiska personer när dess storlek bedöms i syfte att bestämma avgift.
Prestationer enligt lagarna om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och (252/2017)
Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning som avses i 9 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och i 18 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningen av projektets miljökonsekvenser i samband med planläggning som avses i 30 a § i markanvändnings- och byggförordningen (SRF 895/1999)
-vid ett mindre projekt (5–10 dagsverken) 4 000
-vid ett vanligt projekt (11−17 dagsverken) 8 000
-vid ett krävande projekt (18–24 dagsverken) 12 000
-vid ett särskilt krävande projekt 12  000 €och dessutom80 €/h för arbetstid som överstiger 24 arbetsdagar, dock högst 32 000 €
Kontaktmyndighetens utlåtande om konsekvensbeskrivningen som avses i 12 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser som avses i 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller en motiverad slutsats som avses i 30 b § 4 mom. i markanvändnings- och byggförordningen, om miljökonsekvensbedömningen gjorts i samband med planläggning
-vid ett mindre projekt (7–13 dagsverken) 6000
-vid ett vanligt projekt (14–23 dagsverken) 11 000
-vid ett krävande projekt (24–32 dagsverken) 16 000
-vid ett särskilt krävande projekt 16 000 €och dessutom80 €/h för arbetstid som överstiger 32 arbetsdagar, dock högst 42 000 €
Andra prestationer i anslutning till miljö- och naturresursuppgifter
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) 55 €/h
* Klassificeringsbeslut samt godkännande av en riskutredning och ett säkerhetskontrollprogram för en damm enligt dammsäkerhetslagen (494/2009), om dammens ägare inte är staten 55 €/h
* Fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 155
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- Bifallsbeslut 570
-* Avslagsbeslut 285
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- Bifallsbeslut 570
-* Avslagsbeslut 285
B Prestationer i anslutning till väghållning och andra trafikprestationer
* Tillstånd som avses i 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (572/2018) att utföra arbeten på vägområde och placera konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde (utom kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar) eller att använda ett vägområde eller sådana konstruktioner, anläggningar och anordningar som finns på vägområdet för andra ändamål än landsvägsändamål 200
Tillstånd som avses i 42 § i lagen om trafiksystem och landsvägar att utföra arbeten på vägområde och placera kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar samt konstruktioner, anläggningar och anordningar i anslutning till dessa på vägområde
- Ett undergångsställe för vatten- och avloppsledning, om detta söks i annat syfte än för bedrivande av näringsverksamhet (hushåll) 200
- På sträcka som understiger 500 meter och/eller högst 3 övergångs- eller undergångsställen med en terrängsyn 410
- På sträcka som understiger 5000 meter och/eller högst 20 övergångs- eller undergångsställen med tre terrängsyner 1 300
- På sträcka som är högst 50 000 meter (50 km) och/eller högst 100 övergångs- eller undergångsställen med fyra terrängsyner 2 400
- När längden på ett enhetligt projekt (eller sträcka) överstiger 50 000 meter och/eller omfattar över 100 övergångs- eller undergångsställen, delas sträckan in i flera ansökningar och för tillståndet faktureras på samma sätt som det skulle faktureras för flera olika tillstånd.
- Separat terrängsyn på arbetsplatsen 200
Anmälningsavgift som avses i 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar för placering av el- och telekablar och el- och teleledningar samt tillhörande kabelskåp och kabelbrunnar på vägområde
- Högst 3 undergångs- eller övergångsställen och/eller förlängningar inom samma projekt, samt inom samma projekt högst 500 m luftledningar som placeras utanför vägområdet eller kablar som enbart placeras i redan befintliga rörledningar, eller nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt under byggarbetet vars sammanlagda längd är högst 150 m. I avgiften ingår en terrängsyn. 300
- Högst 6 undergångs- eller övergångsställen och/eller förlängningar inom samma projekt, samt inom samma projekt högst 1 500 m luftledningar som placeras utanför vägområdet eller kablar som enbart placeras i redan befintliga rörledningar, eller nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt under byggarbetet vars sammanlagda längd är högst 300 m. I avgiften ingår en terrängsyn. 600
- Högst 10 undergångs- eller övergångsställen och/eller förlängningar inom samma projekt, eller inom samma projekt högst 3 000 m luftledningar som placeras utanför vägområdet eller kablar som enbart placeras i redan befintliga rörledningar, eller nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt under byggarbetet vars sammanlagda längd är högst 500 m. I avgiften ingår två terrängsyner. 900
-Separat terrängsyn 200
-Tilläggspris för anmälan/regional entreprenad, om objektet är beläget inom flera regionala entreprenader, en terrängsyn ingår 200
* Tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg
- * Vägvisning till serviceanläggningar 350
- * Förnyande av tillstånd för vägvisning till serviceanläggningar utan ändringar 100
- * Övriga trafikregleringsanordningar 180
-* Förnyande av tillstånd som gäller andra trafikregleringsanordningar utan ändringar 100
Tillstånd till tillfällig avstängning av väg
Evenemang som förutsätter avstängning av en stam-, region- eller förbindelseväg, där en landsväg eller en del av en sådan stängs avPunktmässigt evenemang vid stam-, region- eller förbindelsevägars korsningsområden 50
Evenemang som förutsätter avstängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där minst två landsvägar eller delar av dem stängs av och den vägsträcka som stängs av är kortare än 100 km (med undantag för punktmässiga evenemang)Hastighetstävlingar för motorfordon, där den vägsträcka som stängs av är kortare än 100 km 200
Evenemang som förutsätter avstängning av en eller flera riksvägar eller delar av sådanaEvenemang som förutsätter avstängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där minst två landsvägar eller delar av dem stängs av och den vägsträcka som stängs av är minst 100 kmHastighetstävlingar för motorfordon, där den vägsträcka som stängs av är minst 100 km 500
Tillstånd till tillfälligt vägmärkesarrangemang
- Lokalt evenemang (1–6 st. vägmärken), om inte vägmärkesarrangemanget förbättrar trafiksäkerheten, då tas det inte ut någon avgift 50
- Regionalt evenemang (7–20 st. vägmärken) 200
- Omfattande evenemang (över 20 st. vägmärken) 500
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 110
Undantagslov under menförestid 110
* Anslutningstillstånd
- * Bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 200
- * Anslutning för näringsidkare 400
Tillstånd till flyttning av anslutning är avgiftsfritt, om flyttningen är liten och förbättrar trafiksäkerheten.
- * Övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 200
Undantagslov enligt 47 § i lagen om trafiksystem och landsvägar för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde
-I anslutning till bostads- och fritidsbostadsfastigheter 200
-I anslutning till företagsverksamhet 400
Handläggningsavgift för anmälan om reklam och annonsering invid vägar som avses i 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar 320
Anmälan om förnyande av anmälan som avses i 52 § i landsvägslagen eller i 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar 150 €
Anmälan om reklam och annonsering invid vägar som tidigare beviljats tillstånd som avses i 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (anmälan om reklam eller annons som blivit anmälningspliktig) 150 €
Specialtransporttillstånd inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg
- Då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg, höjden är högst 7 meter eller bredden högst 6 meter 60
- Då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för ett fordon på väg höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 100
Specialtransporttillstånd då minst ett av massavärdena i 20, 21, 23, 27 och 30 b–30 e § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids
- Massan är högst 120 ton 120
- Massan är över 120 ton, dock högst 200 ton 180
- Massan är över 200 ton 510
- Förhandsbeslut om transportmöjlighet 50 % av tillståndsavgiften
- Avgift för övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 375
- Handläggningsavgift för tillståndsbeslut, om övervakad transport över bro har blivit outnyttjad(Skillnaden mellan betalda tillståndsavgifter för oanvända övervakade transporter över bro och handläggningsavgiften återbetalas till den kund som fått tillståndet) 188
* Avslagsbeslut om ovan i denna avgiftstabell nämnda tillstånd som gäller väghållning 50
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- Flyttning till ett upplag 220
-Närflyttning 110
Beslut om närflyttning eller flyttning till ett upplag av lastbil eller annat tungt fordonKostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna. 90
Förkörsrätt till färja 200
- Tilläggsbeslut 65
Tillfällig förkörsrätt till färja 90
C Prestationer i samband med fiskeriuppgifter
Prestationer enligt lagen om fiske (379/2015)
Beslut i tillståndsärende som gäller bedrivande av kommersiellt fiske enligt 13 § i lagen om fiske 110
Beslut i tillståndsärende som gäller bedrivande av fiskeguideverksamhet enligt 18 § i lagen om fiske 110
*Beslut om begränsning av allmänna fiskerättigheter enligt 54 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen 110
Beslut i ärende som gäller införsel av fisk och kräfta enligt 77 § i lagen om fiske 110
Beslut om registrering och intyg om registrering enligt 89 § i lagen om fiske (avförande ur registret avgiftsfritt) 30
Beslut om godkännande av en person som fiskeövervakare enligt 103 § i lagen om fiske 22
Beslut om godkännande eller underkännande av ett prov för fiskeövervakare enligt 104 § i lagen om fiske 22
Kort och funktionsbeteckning för fiskeövervakare enligt 105 § i lagen om fiske 11
* NTM-centralen tar ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (55 euro/timme) för följande prestationer:
1) * Beslut om begränsning av fiske med stöd av 53 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
2) * Beslut i ärende som gäller undantag från fångstmått enligt 57 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
3) * Beslut i ärende som gäller bestämmande av fiskled enligt 67 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
4) * Beslut om förbjudande av fiske nedanför en damm eller i vattenmagasin enligt 71 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
NTM-centralen tar ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (70 euro/timme) för följande prestationer:
1) Beslut i undantagslovsärenden enligt 47, 72 och 76 § i lagen om fiske
2) Beslut om tillstånd till utplantering enligt 74 § i lagen om fiske
3) Annat tillstånd som meddelats med stöd av lagen eller förordningen om fiske eller annat beslut om fattats med stöd av lagen eller förordningen om fiske
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Prestationer som avses i 39 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016)
-Registrering för fartyg på inre vattenvägar 50
-Registrering av ägarbyte för fartyg på inre vattenvägar(Avförande ur registret avgiftsfritt) 50
Prestationer som avses i 5 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010)
-Registreringsbeslut för fartyg och fiskelicens som ges vid registreringen 50
-Ändring av licensinnehavare eller fartygets registerutrymme (kapacitet) (ny fiskelicens)(Avförande ur registret avgiftsfritt) 50
Prestationer i enlighet med artiklarna 12 och 14 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 som avses i 5 § och 36 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014)
-Certifiering av fångstintyg 60
-Handläggningsavgift för fångstintyg, om importpartiet är högst 1 000 kg 30
-Handläggningsavgift för fångstintyg, om importpartiet är över 1 000 kg 50
Handläggningsavgift för intyg om reexport 30
Handläggningsavgift för beredningsbevis 50
-Extra avgift för handläggning av fångstintyg, intyg om reexport och beredningsbevis, om ansökan lämnas till NTM-centralen på något annat sätt än via det elektroniska ärendehanteringssystemet 50
D Andra prestationer
Intyg över lönegarantiregister 35
* Beslut med anledning av begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut som avses i 51 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 80
* Beslut om att begäran om omprövning med anledning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut lämnas utan prövning av annat skäl än att omprövningsbegäran lämnats in för sent 40
* Beslut om att begäran om omprövning med anledning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut lämnas utan prövning på grund av att omprövningsbegäran lämnats in för sent 10
* Lämnande av förhandsbesked som avses i 97 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011). 80
Samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 110
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning 80
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (70 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare, samt
3) tillstånd för motorfiske enligt 14 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
4) beslut om tillstånd för fiske vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar enligt 18 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
5) beslut om tillstånd för fiske för vetenskapliga ändamål enligt 19 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
6) beslut om tillstånd att avvika från användning av lokal roddare enligt artikel 7 i fiskestadgan för Tana älvs fiskeområde (förordning 94/1989).
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 33
Lagakraftsbevis 60
Annat intyg som getts på begäran 33
Expeditionsavgift 6 €/försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 6 €/handling

* De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.