375/2020

Helsingfors den 20 maj 2020

Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när statsunderstöd enligt 49 § i lagen om studiestöd (65/1994) beviljas studentrestauranger för att priset på studentmåltider ska kunna sänkas (understöd per måltid) och för kostnader för lokaler och fasta anläggningar i studentrestauranger som är belägna någon annanstans än i lokaler som förvaltas eller ägs av högskolan eller dess huvudman (extra understöd).

Understöd kan beviljas för en prissänkning på studentmåltider för de studerande vid i Finland belägna finländska högskolor som med stöd av yrkeshögskolelagen (932/2014), universitetslagen (558/2009) eller lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) avlägger

1) lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen, eller

2) sådan tilläggsutbildning eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd.

Genom understödet kan man dock inte sänka priset på studentmåltider för de studerande som deltar i uppdragsutbildning enligt 13 § i yrkeshögskolelagen, 9 § i universitetslagen eller i 20 § i lagen om Polisyrkeshögskolan.

2 §
Förutsättningar för beviljande av understöd per måltid

Förutsättningar för beviljande av understöd per måltid är att

1) restaurangverksamheten är nödvändig för att tillräckliga måltidsmöjligheter ska kunna ordnas för de studerande,

2) restaurangverksamheten ordnas på ett ändamålsenligt sätt,

3) studentmåltiderna fyller de allmänna kvalitetskraven i fråga om hälsosam och näringsrik mat,

4) det för studentmåltiderna tas ut högst det maximipris som har fastställts i denna förordning sänkt med beloppet av understödet per måltid, och

5) det icke nedsatta priset på en studentmåltid inte överstiger det pris utan mervärdesskatt som restaurangens övriga kunder ska betala för en likadan måltidshelhet.

Beloppet för understödet per måltid bestäms i statsbudgeten.

3 §
Förutsättningar för beviljande av extra understöd

Förutsättningar för beviljande av extra understöd är att

1) den som förestår studentrestaurangen beviljats understöd per måltid enligt 2 §,

2) kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar i studentrestaurangen inte i huvudsak finansieras med allmänna medel, och

3) studentmåltidernas andel av restaurangens omsättning är minst 10 procent.

Annan användning av lokalerna och intäkterna av denna användning ska beaktas i beloppet av det extra understödet.

Beloppet för det extra understödet bestäms i statsbudgeten.

4 §
Maximipris för måltider som berättigar till understöd

En studentmåltid är en måltidshelhet som omfattar huvudrätt, sallad, dryck, bröd och smörgåsfett. En specialportion är en måltidshelhet som är tillredd av dyrare råvaror och motsvarar en studentmåltid.

Maximipriset för en sådan studentmåltid som berättigar till understöd är 5 euro. Minimipriset för en specialportion är 6,30 euro och maximipriset 7,65 euro. Det pris som den studerande ska betala för måltiden sänks med beloppet av understödet per måltid.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (54/2012).

Helsingfors den 20 maj 2020

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Konsultativ tjänsteman
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.