374/2020

Helsingfors den 19 maj 2020

Inrikesministeriets förordning om temporär ändring av 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras temporärt 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer (1457/2019) som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal tar ut en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

2) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 2 §,

3) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, om den sökande är minderårig eller studerande,

4) uppehållstillståndskort,

5) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

6) ansökan om återkallande av inreseförbud,

7) registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer,

8) intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen,

9) uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen,

10) intyg som utfärdas på begäran, samt

11) ansökan om uppehållstillstånd av en person som på grund av reserestriktioner till följd av coronaviruspandemin inte kan avlägsna sig ur landet efter att uppehållsrätten upphört.


Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2020. Förordningen gäller till och med den 31 oktober 2020. På ärenden som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

Helsingfors den 19 maj 2020

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Satu Kaskinen

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift

AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER

Ärenden som gäller

– främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 45 €

– främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 45 €

– visum 1.1.-1.2.2020 60 €

fr.o.m. 2.2.2020 80 €

– visum, sänkt avgift 1.1.-1.2.2020 35 €

fr.o.m. 2.2.2020 40 €

– visum, förlängning av giltighetstid 30 €

AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan 520 €

– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 420 €

– befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 520 €

– medborgarskapsanmälan 200 €

– medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 150 €

– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €

– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €

– första uppehållstillstånd för arbete 640 €

– första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 490 €

– första uppehållstillstånd för arbete, inte prövning av tillgången på arbetskraft 560 €

– första uppehållstillstånd för arbete,

inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan 410 €

– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet 640 €

– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet, elektronisk ansökan 490 €

– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 480 €

– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, elektronisk ansökan 350 €

– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 260 €

– permanent uppehållstillstånd 190 €

– permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €

– säsongsarbetsintyg 100 €

– säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 75 €

– underrättelsen som gäller rörlighet för forskare, forskares familjemedlemmar och

studerande inom Europeiska unionen 100 €

– nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett

dokument som har förkommit 120 €

– tolkning 180 €

– avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning 50 €

AVGIFTER SOM ÄR LÄGRE ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET

Ärenden som gäller

– förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 100 €

– första uppehållstillstånd 520 €

– första uppehållstillstånd, elektronisk ansökan 470 €

– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 270 €

– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 240 €

– första uppehållstillstånd för studier 450 €

– första uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan 350 €

– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är studerande

eller minderårig 200 €

– förnyande av uppehållstillståndskort 80 €

– uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 120 €

– ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas 100 €

– ansökan om återkallande av inreseförbud 100 €

– registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed

jämförbara personer 54 €

– intyg över permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen 54 €

– uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem

till en medborgare i Europeiska unionen 48 €

– förnyande av uppehållskort 48 €

– intyg som utfärdas på begäran 50 €

– ansökan om uppehållstillstånd från en person som till följd av

coronaviruspandemin på grund av reserestriktioner inte kan avlägsna sig ur landet

efter att uppehållsrätten upphört 150 €

– ansökan om uppehållstillstånd från en person som till följd av

coronaviruspandemin på grund av reserestriktioner inte kan avlägsna sig ur landet

efter att uppehållsrätten upphört, sökanden är minderårig 100 €

SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att det har skett ett fel i samband med påförandet av en avgift för en offentligrättslig prestation får begära omprövning hos Migrationsverket inom sex månader från påförandet. Ett beslut av den som avgjort begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det att den som anfört besvär fick del av det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.