370/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på temporära understöd till företag inom primär jordbruksproduktion i enlighet med statsbudgeten. Understöd som avses i denna förordning kan beviljas till ett belopp av högst 5 miljoner euro.

2 §
Syftet med understödet

Syftet med understödet är att trygga likviditeten för företag inom primär jordbruksproduktion som producerar produkter som anges i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag av fiskeri- och vattenbrukssektorns produkter, på grund av att den ekonomiska situationen försämras till följd av betydande marknads- och produktionsstörningar som orsakas av covid-19-epidemin.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är den statsbidragsmyndighet som avses i statsunderstödslagen (688/2001).

4 §
Villkor för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas företag inom primär jordbruksproduktion vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av covid-19-epidemin under 2020, men som har förutsättningar för lönsam verksamhet och bedriver

1) jordbruksproduktion vars marknad har minskat väsentligt eller helt upphört till följd av covid-19-epidemin och någon alternativ marknad inte finns för produkten, eller

2) direktförsäljning av egenproducerade produkter vars fortsatta marknadsföring är förhindrad på grund av covid-19-epidemin och någon alternativ marknad inte finns för produkten.

Understödet beviljas dock inte företag som är berättigade till understöd enligt statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden (367/2020).

En förutsättning för beviljande av understöd är att den verksamhet som stöds är av väsentlig ekonomisk betydelse för understödstagaren och att företagets årliga omsättning är minst 10 000 euro.

En förutsättning för beviljande av understöd är också att det har utarbetats en utredning om försämringen av företagets verksamhet och en plan för stabilisering av ekonomin samt en utredning om hur förutsättningarna enligt 1 och 3 mom. uppfylls.

Om understödstagaren också bedriver annan företagsverksamhet än primär jordbruksproduktion, ska inkomsterna av företagsverksamheten inom den primära jordbruksproduktionen kunna särskiljas från inkomsterna av den övriga företagsverksamheten.

En förutsättning för beviljande av understöd är dessutom att understödstagaren inte har fått annat understöd för samma ändamål. Stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och lagen om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter (232/2019) utgör inte ett hinder för beviljande av understöd enligt denna förordning.

5 §
Europeiska unionens regler för statligt stöd som tillämpas på understödet

Understödet beviljas som tillfälligt statligt stöd enligt kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

Understöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter den 31 december 2019. Med företag i svårigheter avses ett företag i svårigheter i den mening som avses i den förordning av kommissionen som gäller statligt stöd och som ska tillämpas på stödet i fråga och i rambestämmelserna samt i kommissionens meddelande om riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

En förutsättning för beviljande och utbetalning av understöd är att Europeiska unionens förfarande för anmälan av statligt stöd fullföljs så att Europeiska kommission inte motsätter sig de förutsättningar för beviljande av stöd som föreskrivs i denna förordning.

Trots vad som bestäms någon annanstans, gäller dock inte sekretess för sådana handlingar och uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av understöd, om de ska offentliggöras med stöd av kommissionens i 1 mom. nämnda meddelande.

6 §
Understödberättigad verksamhet

Understöd kan beviljas för utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet i form av allmänt understöd för en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast den 16 mars 2020.

Understöd kan beviljas för följande utgifter för ett företag som bedömts som skäliga:

1) löneutgifter,

2) hyresutgifter och fastighetsutgifter,

3) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

4) andra utgifter som motsvarar dem som avses i 1–3 punkten och som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet.

Stöd kan inte beviljas för investeringar eller anskaffning av produktionsinsatser.

7 §
Understödets belopp

Understöd beviljas till ett belopp av minst 5 000 euro och kan beviljas till ett belopp av högst 10 000 euro.

Understödsbeloppet är högst 80 procent av de utgifter som avses i 6 §.

8 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten.

Livsmedelsverket kan bestämma en tidsfrist för ansökan om understöd.

Ansökan ska minst innehålla

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer,

2) en utredning över att det företag som ansöker om understöd uppfyller de förutsättningar för understödstagare som anges i 4 § 1 mom.,

3) de kostnader som ligger till grund för ansökan,

4) en utredning om stöd som andra myndigheter under innevarande år har beviljat sökanden i enlighet med kommissionens i 5 § 1 mom. nämnda meddelande,

5) en utredning om andra offentliga understöd som sökts och beviljats för samma ändamål,

6) sökandens resultaträkning och balansräkning eller i fråga om gårdsbruk motsvarande ekonomiska uppgifter för 2019,

7) en utredning om försämringen av företagets ekonomiska situation och en plan för stabilisering av ekonomin.

9 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas i en enda post på grundval av beslutet om beviljande av understöd.

10 §
Redovisning över användningen av understöd

Understödstagaren ska senast den dag som anges i understödsbeslutet lämna den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat understödet en redovisning över användningen av understödet och över hur företagsverksamheten fortgår.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.