369/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en tillfälligt försämrad ekonomisk situation.

2 §
Syftet med understödet

Syftet med understödet är att trygga likviditeten för företag inom fiskerisektorn då den ekonomiska situationen försämras till följd av betydande marknads- och produktionsstörningar på grund av covid-19-epidemin.

3 §
Europeiska unionens bestämmelser om understödet

Understödet beviljas som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

4 §
Statsbidragsmyndigheter

Statsbidragsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland samt närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut understöd enligt de beslut som fattats med stöd av denna förordning och beslutar om återkrav av understöd. Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland sköter statsbidragsmyndigheternas övriga uppgifter.

5 §
Understödsberättigad verksamhet och godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet, i form av allmänt understöd för en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast den 19 mars 2020.

Godtagbara kostnader är

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löne- och personalkostnader,

3) hyreskostnader och fastighetskostnader,

4) andra än i 1–3 punkten avsedda utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet.

Understöd som beviljas med stöd av denna förordning får inte användas för de ändamål som förtecknas i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

6 §
Innehållet i ansökan

Ansökan och dess bilagor ska innehålla:

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företagets verksamhetsområde, storlek och företags- och organisationsnummer,

2) företagets redogörelse för företagets ekonomiska situation före covid-19-epidemin,

3) utredning om försämringen av företagets ekonomiska situation samt en plan för stabilisering av ekonomin och den finansiering som krävs,

4) annat offentligt stöd som företaget ansökt om eller fått för anpassning till verkningarna av covid-19-epidemin,

5) utredning om företagets inkomster av annan företagsverksamhet än fiskerihushållning så att dessa inkomster kan särskiljas från inkomsterna av företagsverksamheten inom fiskerihushållningen, samt

6) uppgifterna från företagets två senaste räkenskapsperioder.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den blankett som används vid ansökan om understöd.

7 §
Understödstagare och förutsättningar för beviljande

Understöd kan beviljas de kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015) samt företag som bedriver fiskodling, fiskförädling eller parti- eller detaljhandel med fisk. Understöd kan dessutom beviljas sådana egentliga yrkesfiskare som avses i 3 § i landskapsförordningen om yrkesfiske (Ålands författningssamling 1995:44)

För att understöd ska beviljas krävs det dessutom att företagets ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av covid-19-epidemin efter den 31 december 2019, men att företaget har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet.

8 §
Understödets belopp och prövningen i samband med det

Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer storleken på det understöd som den ekonomiska anpassningen i samband med covid-19-epidemin kräver. Vid bedömningen beaktas den utredning sökanden lagt fram om beloppet av det ekonomiska stöd som företaget behöver och stödets användningsändamål samt om företagets affärsverksamhet. Understödets belopp ska stå i rimlig proportion till företagets storlek och omsättning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan vid bedömningen av omfattningen av det ekonomiska anpassningsbehovet beakta de uppgifter om ekonomi och kostnadsstrukturer som Naturresursinstitutet producerar i fråga om fiskeriföretagen.

Understödsbeloppet uppgår till högst 80 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som närings-, trafik- och miljöcentralen uppskattat.

Understödets minimibelopp är 3 000 euro och maximibelopp 10 000 euro.

Vid den prövning som gäller understödsbeloppet ska övriga eventuella understöd som företaget erhållit för hanteringen av covid-19-epidemin beaktas.

9 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas i förskott i en post.

10 §
Redovisning för användningen av understödet

Understödstagaren ska lämna den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat understödet en redovisning för användningen av understödet och för hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i understödsbeslutet.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den blankett som används för redovisningen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativa tjänstemannen
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.