367/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på understöd som beviljas för temporärt stödjande av verksamheten i företag på landsbygden i enlighet med statsbudgeten. Understöd som avses i denna förordning kan beviljas till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

2 §
Syftet med understödet

Syftet med understödet är att trygga likviditeten för den företagsverksamhet som är kopplad till gårdar och för i 4 § 3 punkten avsedda mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter i den allt sämre ekonomiska situation de befinner sig i, som uppstått på grund av de betydande marknads- och produktionsstörningar som covid-19-epidemin har lett till.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödlagen (688/2001) är närings-, trafik- och miljöcentralen.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) företagsverksamhet som är kopplad till gårdar sådan företagsverksamhet utanför jordbruket som bedrivs i samband med jordbruket,

2) förädling och saluföring av jordbruksprodukter bearbetning av jordbruksprodukter så att den produkt som bearbetningen resulterar i fortfarande är en jordbruksprodukt och utsläppande på marknaden av produkterna i fråga och primärproducentens försäljning av produkten i separata lokaler som reserverats för detta ändamål,

3) mikroföretag ett företag som uppfyller definitionen av mikroföretag i kommissionens rekommendation K (2003) 1422 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

5 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas dem som bedriver företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter och vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av covid-19-epidemin under år 2020, men som har förutsättningar för en lönsam verksamhet.

En förutsättning för beviljande av understöd är att den verksamhet som understödet beviljas för är av väsentlig ekonomisk betydelse för understödstagaren och att understödstagarens årliga omsättning uppgår till minst 10 000 euro. I fråga om mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter är en förutsättning för beviljande av understöd att företaget ger företagaren eller åtminstone en arbetstagare en utkomst.

En förutsättning för beviljande av understöd är också att det har utarbetats en redogörelse för försämringen av företagsverksamheten hos understödstagaren och en plan för stabilisering av ekonomin samt en redogörelse för hur förutsättningarna enligt 1 och 2 mom. uppfylls.

Om understödstagaren också bedriver jordbruk, ska inkomsterna av den övriga företagsverksamheten kunna särskiljas från inkomsterna av jordbruket.

En förutsättning för beviljande av understöd är dessutom att understödstagaren inte har fått annat understöd för samma ändamål.

6 §
Regler för statligt stöd som tillämpas på understödet

Understödet beviljas som sådant stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) eller som tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19-epidemin.

Understöd får inte beviljas företag som befann sig i svårigheter redan den 31 december 2019. Med företag i svårigheter avses ett företag i svårigheter i den mening som avses i den förordning av kommissionen som gäller statligt stöd och som ska tillämpas på stödet i fråga, i rambestämmelserna och i kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

7 §
Understödberättigad verksamhet och godtagbara utgifter

Understöd kan beviljas för utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet för en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast den 16 mars 2020.

Understöd kan beviljas för följande utgifter för ett företag som bedömts som skäliga:

1) löneutgifter,

2) hyresutgifter och fastighetsutgifter,

3) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

4) andra utgifter som motsvarar dem som avses i 1–3 punkten och som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet.

Stöd kan inte beviljas för investeringar eller anskaffning av produktionsinsatser.

8 §
Understödets belopp

Understöd beviljas till ett belopp av minst 5 000 euro och kan beviljas till ett belopp av högst 10 000 euro.

Understödsbeloppet är högst 80 procent av de utgifter som avses i 7 §.

9 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten.

Livsmedelsverket kan bestämma en tidsfrist för ansökan om understöd.

Ansökan ska innehålla åtminstone följande:

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer,

2) en utredning över att det företag som ansöker om understöd uppfyller de i 5 § 1 mom. föreskrivna förutsättningarna för att vara understödstagare,

3) de kostnader som ligger till grund för ansökan,

4) en utredning om de minimis-stöd som andra myndigheter har beviljat den sökande under det pågående och de två föregående beskattningsåren,

5) en redogörelse för andra offentliga understöd som sökts och beviljats för samma ändamål,

6) sökandens resultaträkning och balansräkning eller i fråga om gårdsbruk motsvarande ekonomiska uppgifter för 2019, och

7) en utredning om försämringen av företagets ekonomiska situation och en plan för stabilisering av ekonomin.

10 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas i en enda post på grundval av beslutet om beviljande av understöd.

11 §
Redovisning över användningen av understöd

Understödstagaren ska lämna den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat understödet en redovisning över användningen av understödet och dess verkningar för företagsverksamhetens fortgång senast den dag som anges i understödsbeslutet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.