344/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 1 och 4 b § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik (1139/2007) 4 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 1066/2014,

ändras 1 § 2 mom. 3 punkten och 4 b § 4 mom., sådana de lyder, 1 § 2 mom. 3 punkten i lag 1066/2014 och 4 b § 4 mom. i lag 301/2013, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1066/2014, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Administrativ ställning och uppgifter

Institutet har till uppgift att


3) förvalta ett forskningsregister över brott och påföljder samt övriga forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta de uppgifter det har enligt lag.

Institutet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som ingår i forskningsregistren.

4 b §
Behandling av och sekretess för uppgifter

På utlämnande av personuppgifter som har registrerats i ett forskningsregister tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020
LaUB 2/2020
RSv 24/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.