324/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 5 d § i lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 5 d § 2 mom., sådant det lyder i lag 238/2018, som följer:

5 d §
Undantag från vissa försäkringsgivarens skyldigheter

Om försäkringssökanden är en professionell kund som avses i 1 kap. 23 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), behöver de upplysningar som avses i 4 b § 2 mom. i denna lag inte begäras av denne eller den information som avses i 5 § 2 mom. inte lämnas till denne, och inte heller behöver det göras en i 5 c § avsedd bedömning av placeringsförsäkringens ändamålsenlighet och lämplighet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 108/2019
EkUB 3/2020
RSv 20/2020
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935 (32019R1935), EUT nr L 301, 22.11.2019, s. 3

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.