298/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente (862/1998) förordningens rubrik, 1 §, 5 § 1 mom., och 9 § 1 mom., av dem 1 § sådan den lyder i förordning 813/2012 samt 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 404/2017, samt

fogas till förordningen en ny 14 §, i stället för den 14 § som upphävts genom förordning 813/2014, som följer:

Statsrådets förordning om Sysselsättningsfondens reglemente
1 §

Sysselsättningsfonden, nedan fonden, är en av arbetsgivarna och löntagarna finansierad självständig inrättning under Finansinspektionens tillsyn, vars syfte är att ordna arbetsgivarnas och löntagarnas finansieringsandelar, stödja arbetslöshetskassorna, verkställa vuxenutbildningsförmånerna samt att sköta andra uppgifter enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

5 §

Förvaltningsrådets möte är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av förvaltningsrådets medlemmar är närvarande vid mötet eller deltar i mötet genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. Såväl arbetsgivarna som arbetstagarna ska vara företrädda.


9 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sju medlemmar är närvarande vid mötet eller deltar i mötet genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. Såväl arbetsgivarna som arbetstagarna ska vara företrädda.


14 §

En förutsättning för deltagande i fondens förvaltningsråds eller styrelses sammanträde genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett vanligt möte. Möjligheten att delta på detta sätt, förutsättningarna för ett sådant deltagande och förfarandet ska nämnas i möteskallelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

Helsingfors den 30 april 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.