284/2020

Helsingfors den 23 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (1322/2007) 1–3 § och

ändras 4, 6 och 8 §, 17 § 2 mom. och 19 § som följer:

4 §
Grundutredning

När en ansökan om utsökning kommer in till utsökningsmyndigheten, utreds de uppgifter om svaranden som finns i utsökningsregistret.

Om det inte finns några uppgifter om svaranden i utsökningsregistret eller om uppgifterna inte är uppdaterade, utreds med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem de uppgifter om svarandens vistelseort, inkomster och egendom som har antecknats i befolkningsdatasystemet, i skattemyndighetens och arbetskraftsmyndighetens informationssystem samt i inkomstdatasystemets inkomstregister.

6 §
Föremålet för utsökningen och registerutredningen vid begränsad utsökning

Sådan egendom som avses i 3 kap. 105 § 2 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är gäldenärens penningmedel och fordringar i pengar.

Utmätningsmannen söker i utsökningsregistret efter sådan inkomst och egendom som avses i 3 kap. 105 § 2 mom. i utsökningsbalken samt, med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem, i skattemyndighetens och arbetskraftsmyndighetens informationssystem samt i inkomstdatasystemets inkomstregister.

Åtgärder enligt 3 kap.105 § 2 mom. i utsökningsbalken som motsvarar registerutredningar är kontroll hos depositionsbanken av uppgifter om gäldenärens förmögenhet med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem upprättad eller upprätthållen för detta ändamål. Uppgifter om förmögenhet får kontrolleras hos depositionsbanken endast om de allmänna förutsättningar för inhämtande av uppgifter hos utomstående som föreskrivs i 3 kap. 64 § i utsökningsbalken uppfylls.

8 §
Förhandsmeddelande

Det förhandsmeddelande om utmätning som ges till gäldenären ska innehålla

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) uppgifter om tiden och platsen för utmätningsförrättningen samt uppgift om ansvarig utsökningsöverinspektör eller utsökningsinspektör och behövlig kontaktinformation till denne,

3) uppgifter om föremålet för utmätningen, de ärenden som ska fogas till utmätningen samt, vid utmätning av periodisk inkomst, enligt vilka grunder den del av inkomsten som ska mätas ut och den del av inkomsten som ska undantas från utmätning bestäms,

4) meddelande om att gäldenären kan förhindra utmätningen genom att betala skulden eller att gäldenären kan föreslå annan egendom för utmätning samt senast vid utmätningsförrättningen ge de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utmätningen,

5) meddelande om att utmätningen kan förrättas trots att gäldenären är frånvarande,

6) kallelse till förrättningen, om kallelse ska ges enligt 3 kap. 34 § i utsökningsbalken.

17 §
Redovisningsförfarande

Medlen överförs som girering från utmätningsmannens tjänstemedelskonto till det konto som sökanden har angett. Om sökanden inte har angett något konto, redovisas medlen som betalningsanvisning till den redovisningsadress som sökanden har angett. Om sökandens redovisningsadress inte är känd, förvaras och redovisas medlen i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 22 och 23 § i utsökningsbalken.

19 §
Särskild insättning

Det i 6 kap. 23 § i utsökningsbalken avsedda betydande belopp som ska insättas separat är 30 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020. Förordningens 4 och 6 § träder dock i kraft den 1 januari 2021.

På medel som var separat insatta vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 23 april 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Veikko Minkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.