212/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Statsrådets förordning om utlänningars rätt att arbeta i uppgifter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 213 b § i utlänningslagen (301/2004), 17 a § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017), 29 a § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) samt 29 a § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018), sådana de lyder, 213 b § i utlänningslagen i lag (208/2020), 17 a § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning i lag (209/2020), 29 a § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal i lag (210/2020) samt 29 a § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete i lag (211/2020):

1 §
För försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion nödvändiga uppgifter

I 213 b § i utlänningslagen (208/2020), 17 a § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (209/2020), 29 a § i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (210/2020) samt 29 a § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (211/2020) avsedda uppgifter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion är

1) inom jord- och skogsbrukssektorn

a) arbeten som är nödvändiga med tanke på husdjursproduktionen, djurskötsel och djurhälsa,

b) nödvändiga arbeten inom växtproduktion på friland och i växthus,

c) yrkesfisket,

d) plockning och insamling av frukt, bär, grönsaker och rotsaker,

e) plockning av vilda bär,

f) skogsplantering och sådd, arbete på skogsplantskolor,

g) avverkning, gallring, kapning, mätning och skogstransport av träd,

2) inom energisektorn

a) distribution, överföring och produktion av fjärrvärme, elektricitet, gasformig och kondenserad naturgas, oljeprodukter samt inhemska bränslen, drifts- och underhållsarbete, service- och reparationsarbete, monteringsarbete, byggnadsarbete, provnings- och provanvändningsarbete, arbeten som gäller transport och logistik i fråga om drivmedel och flytande bränslen samt övervaknings- och kontrolluppgifter som gäller ovanstående arbeten,

b) transporter av nytt kärnbränsle, arbete som gäller byte av bränsle vid kärnkraftsanläggningar samt övervaknings- och kontrolluppgifter som gäller ovanstående dessa arbeten,

c) uppgifter i samband med ibruktagande av en kärnkraftsanläggning, installering av system, färdigställande av tester, laddning av bränsle och startande av anläggningen samt kontrolluppgifter som hänför sig till kärn- och strålsäkerhet,

3) inom teknikbranschen

a) uppgifter som gäller installation, drift, underhåll och service av maskiner och anordningar,

b) uppgifter som gäller telekommunikationstjänster och informationsteknik,

4) inom den kemiska industrin

a) uppgifter inom installation, periodisk service och reparation av maskiner och anordningar,

b) bygg-, rengörings- och specialstädningsuppgifter i fråga om produktionslokaler,

5) inom livsmedelsindustrin

a) uppgifter som gäller installation, drift, underhåll och service av maskiner och anordningar,

b) revision och certifiering av industrianläggningar,

c) produktions-, service- och renhållningsuppgifter,

6) inom marinindustrin

a) varvsuppgifter som kräver yrkesskicklighet,

b) uppgifter som gäller tillverkning, installation, ibruktagande och service av maskiner, anordningar och system,

7) inom transport- och logistikbranschen

a) transport av personer och gods,

b) arbetsuppgifter som gäller hamnar, terminaler och logistikcentraler samt uppgifter som gäller service, underhåll och bränsleförsörjning i fråga om transportmateriel,

c) arbetsuppgifter som gäller oavbrutna transporter i samband med försörjningsberedskap och utrikeshandel inom sjö-, luft-, spår- och vägtransporter och inom logistiksektorn,

d) arbetsuppgifter som gäller säkerhet och driftssäkerhet i fråga om transportnät,

e) lageruppgifter,

f) postutdelning,

g) uppgifter som gäller tryggande av tillgången till tjänster som gäller väderleks- och sjöförhållanden och övriga meteorologiska förhållanden,

8) inom social- och hälsovårdsbranschen

a) uppgifter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

b) uppgifter inom socialvården och äldreomsorgen,

c) städnings- och renhållningsuppgifter i social- och hälsovårdens lokaler,

d) uppgifter som gäller service och reparation av anordningar inom läkemedelsindustrin, i laboratorier och inom hälso- och sjukvården,

9) inom kommunikationsbranschen

a) arbetsuppgifter som gäller användbarhet och tillgänglighet i fråga om tjänster för elektronisk kommunikation och kommunikationsnät,

b) sakkunniguppgifter inom informations- och datateknik och andra sakkunniguppgifter som är väsentliga med tanke på nödvändig service av utrustning och nät,

10) inom byggnadsbranschen

a) bygguppgifter som kräver yrkesskicklighet inom husbyggnadsbranschen,

b) uppgifter som kräver yrkesskicklighet inom byggproduktindustrin,

c) serviceuppgifter som kräver specialkompetens och som påverkar byggnaders säkerhet och sundhet,

11) inom infrastrukturbranschen

a) uppgifter som specialsakkunnig i fråga om processer och system inom vattenförsörjningen i samband med brådskande service och underhåll av maskiner och anordningar samt drift och underhåll av automationssystem,

b) brådskande service, drift och underhåll av livsviktig och kritisk infrastruktur i fråga om trafikleder, elektricitet, värme, telekommunikation och avfallshantering.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Helsingfors den 9 april 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ledande sakkunnig
Juha-Pekka Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.