208/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Lag om temporär ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till utlänningslagen (301/2004) en ny 213 b § som följer:

14 kap.

Särskilda bestämmelser

213 b §
Arbete i vissa situationer

Uppehållstillstånd som beviljats med stöd av denna lag berättigar till att utföra arbete i branscherna för jord- och skogsbruk, energi, teknologi, kemiindustri, livsmedelsindustri, marinindustri, transport och logistik, social- och hälsovård, kommunikation, byggnad och infrastruktur i arbetsuppgifter som är nödvändiga med avseende på försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion och som det föreskrivs närmare om genom förordning av statsrådet.

Har en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd gjorts medan det tidigare uppehållstillståndet varit i kraft, får en utlänning fortsätta arbeta tills uppehållstillstånd har beviljats med anledning av den nya ansökan eller tills ett beslut om avslag har vunnit laga kraft.

Denna lag tillämpas på uppehållstillstånd som har beviljats senast när denna lag träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 9 april 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

RP 36/2020
FvUB 5/2020
RSv 30/2020

Helsingfors den 9 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.