199/2020

Helsingfors den 8 april 2020

Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten sådant det lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande av statsunderstöd till kommuner för kostnader som föranleds av det understöd som beviljas ensamföretagare för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin.

2 §
Ensamföretagare

I denna förordning avses med ensamföretagare oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år.

3 §
Ändamålet med statsunderstödet

Ändamålet med statsunderstödet är att täcka de kostnader som föranleds kommunerna på grund av det understöd som beviljas ensamföretagare för att stabilisera den tillfälligt försämrade ekonomiska situationen till följd av covid-19-epidemin.

Understödet kan inte användas för andra ändamål.

4 §
Formen för statsunderstödet

Statsunderstödet beviljas, inom ramen för ett anslag som reserverats i statsbudgeten, i form av specialunderstöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) till kommunen för att i sin helhet användas i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen för sådana kostnader som föranleds av understöd som beviljas ensamföretagare.

5 §
Förutsättningar för understöd

Statsunderstödet får användas för att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet under förutsättning att

1) kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot understödet,

2) ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin,

3) ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet, och

4) understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in.

6 §
Godtagbara kostnader

Statsunderstöd kan beviljas för de kostnader som kommunerna föranleds av understödet till ensamföretagares företagsverksamhet mellan den 16 mars och den 31 augusti 2020.

Godtagbara kostnader är de understöd till fast belopp på 2 000 euro som kommunerna beviljar enskilda ensamföretagare som ansökt om understöd.

7 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet är statsbidragsmyndighet.

8 §
Ansökan om understöd hos arbets- och näringsministeriet och principer för fördelningen av anslag enligt kommun

Kommunerna kan ansöka om sina kalkylmässiga andelar av statsunderstödet hos arbets- och näringsministeriet.

Principen för fördelningen av anslag baserar sig på antalet ensamföretagare (färre än 1,5 årsverken) som var registrerade i kommunen den 31 december 2018.

9 §
Utredning om användningen av statsunderstöd och rapportering

Kommunerna ska lämna arbets- och näringsministeriet en utredning om användningen av statsunderstödet senast den 31 december 2020.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 april 2020 och gäller till och med den 15 oktober 2020.

Helsingfors den 8 april 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Anne Rothovius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.