198/2020

Helsingfors den 8 april 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2020 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom., 10 § 2–4 mom., 11 § 3 mom. och 12 § 4 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §
Prissättningen av fisketillstånd

Följande avgifter tas per fiskedygn ut för fisketillstånd som hör till Finlands fisketillståndskvot och som avses i 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41/2017 och 42/2017), nedan avtalet:

1) Tillstånd för fiske från båt, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoski och Enare älv
10.6–16.6 80 60 70 60
17.6–23.6 80 60 70 60
24.6–30.6 80 85 90 80
1.7–7.7 80 85 90 80
8.7–14.7 80 85 90 80
15.7–21.7 80 60 70 60
22.7–28.7 80 60 70 60
29.7–4.8 60 60 70 60
5.8–10.8 60 60 70 60

2) Tillstånd för fiske från strand, tillståndets pris i euro

Period Nuorgam Vetsikko Utsjoki Outakoskihuvudfåran Enare älv
10.6–16.6 50 55 60 50 40
17.6–23.6 50 55 60 50 40
24.6–30.6 50 55 60 50 40
1.7–7.7 50 55 60 50 40
8.7–14.7 50 55 60 50 40
15.7–21.7 50 55 60 40 40
22.7–28.7 50 55 60 40 40
29.7–4.8 50 55 60 40 40
5.8–10.8 50 55 60 40 40

Med avvikelse från 1 mom. tas det av en person som är under 18 år ut en avgift på 40 euro för tillstånd för fiske från båt och 25 euro för tillstånd för fiske från strand.

Under fiskesäsongen 2020 är det i enlighet med protokollet mellan det norska klimat- och miljödepartementet och det finska jord- och skogsbruksministeriet som gäller avvikelser från fiskestadgan för Tana älv i artikel 6 och 7 i avtalet om fisket i Tana älv dessutom med avvikelse från 1 och 2 mom. möjligt att till fisketillstånd utan avgift foga ett eller flera barntillstånd som ger barn under 16 år som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag rätt att fiska med högst ett spö eller en handlina åt gången. Barntillstånd räknas inte med i tillståndskvoterna enligt 5 § 1 och 2 mom. i fiskestadgan.

2 §
Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den särskilda fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan i avtalet och i 12 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017), nedan ikraftträdandelagen, är 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från båt och 1 660 fiskedygn för tillstånd för fiske från strand.

De tillstånd för fiske från strand eller från båt som hör till den särskilda fisketillståndskvoten fördelas mellan olika fiskezoner och under fiskesäsongen med beaktande av andelen innehavare av fiskerätt per fiskezon i gränsälvsområdet som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag och som har rätt att använda den särskilda fisketillståndskvoten.

Enligt 12 § 2 mom. i ikraftträdandelagen ska den som svarar för tillståndsförsäljningen utifrån en delägarförteckning årligen fastställa en koefficient enligt vilken rätten till de tillstånd som följer på det första tillståndet inom den särskilda kvoten bestäms. Koefficienten ska fastställas så att man utöver delägarförteckningen beaktar nyttjandegraden för tillstånden under tidigare år samt den andel som de innehavare av fiskerätt som har rätt att lösa in tillstånden har av andelstalet för fastigheterna inom avtalsområdet. År 2020 ska koefficienten fastställas inom intervallet 6–8.

Ett tillstånd som hör till den särskilda fisketillståndskvoten ska reserveras senast fredag kl. 15 den vecka som föregår fisket. Därefter frigörs icke-reserverade tillstånd reserverade för den särskilda fisketillståndskvoten att reserveras i tillståndskvoten för fisketurism.

För beviljande av tillstånd från den särskilda fisketillståndskvoten kan den som svarar för tillståndsförsäljningen använda registerdata om ägandet av fastigheter i Tana älvs avrinningsområde för kontroll av fiskerätt som berättigar till tillstånd. Om fastighetsägarens uppgifter inte finns i de registerdata som används vid tillståndsförsäljningen eller om det finns oklarheter i uppgifterna, är köparen av tillståndet skyldig att visa grunden för rätten att använda den särskilda tillståndskvoten, såsom omfattningen av sin ägarandel eller av sitt ägande av vattenområdet.

3 §
Redovisning av fisketillståndsintäkter för staten

Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar månatligen för ministeriet redovisa de medel som flyter in från de fisketillstånd som den sålt och som sålts för dennes räkning samt räntan på dessa medel.

4 §
Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

Medel som flyter in från fisketillstånd för fiskesäsongen 2020 delas ut till ägarna av fiskerätt med iakttagande av den praxis och de utdelningsprinciper som tillämpats vid utdelning av medel under giltighetstiden för den upphävda överenskommelsen om fiske i Tana älv (FördrS 94/1989). Fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden har grundat sig på strandlinjens längd och laxfångsten. Vid fördelningen av tillståndsintäkterna mellan ägarna av privata vattenområden har dessutom också antalet fiskedygn per fisketurist multiplicerat med två använts. Utdelningsprinciperna för 2020 bestäms så att fördelningen av tillståndsintäkterna mellan staten och ägarna av privata vattenområden sker per fiskezon enligt strandlinjens längd och laxfångst, och efter detta fördelas de tillståndsintäkter som betalas tillbaka till ägarna av privata vattenområden genom att de intäkter som flutit in med stöd av de tillstånd för fiske från båt och från strand som sålts för varje fiskezon används.

De kostnader för försäljning av fisketillstånd som orsakas den som svarar för tillståndsförsäljningen täcks med intäkter av tillståndsförsäljningen. Till detta används i första hand den andel av fisketillståndsintäkterna för 2020 som tillhör staten. När kostnaderna är täckta används den resterande delen för att täcka statens fiskeövervakningsutgifter samt forsknings- och uppföljningsutgifter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 8 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tapio Hakaste

Översättning till nordsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.