184/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Statsrådets förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådan 7 c § i lagen om statsbudgeten lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användningsändamål, maximibelopp och beviljningsförfaranden för understöd som betalas ut för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling.

På understöden tillämpas utöver bestämmelserna i denna förordning också bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

Vad som i denna förordning föreskrivs om

1) regional kvot för fångst av gråsäl gäller den regionala kvot för jakt på gråsäl som med stöd av jaktlagens (615/1993) 10 § 2 mom. fastställs för jaktåret genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet,

2) avlägsnade gråsälar gäller gråsälshanar som orsakat skador för fiske- eller fiskodlingsverksamhet och som därför har avlägsnats från fiskeredskap eller fiskodlingar eller på ett avstånd av högst 200 meter från dem så att avståndet från en ryssja räknas från redskapets andra delar än ledarmen,

3) inledande hantering gäller åtgärder som vidtas av kommersiella fiskare och fiskodlingsföretag för ilandförande av en avlägsnad gråsäl för vidare transport eller leverans för bortskaffande samt för provtagning av den undre käken för forskningsändamål och sändande av proverna till Naturresursinstitutet,

4) bortskaffande gäller ett förfarande där en myndighet eller privat aktör som slutgiltigt hanterar den avlägsnade gråsälen i enlighet med bestämmelserna om handel med sälprodukter och hantering av vilt och där den avlägsnade gråsälens kön dokumenteras på ett tillförlitligt sätt,

5) intyg över bortskaffande gäller ett intyg utfärdat av en tjänsteman inom den offentliga förvaltningen eller av en fiskeövervakare som utfört provet för fiskeövervakare eller en tjänsteman i en statsunderstödd organisation över att en avlägsnad gråsäl hanterats på det sätt som ett bortskaffande kräver,

6) transportkostnader gäller de kostnader som efter den inledande hanteringen föranleds av transporteringen av en avlägsnad gråsäl för bortskaffande,

7) avgift för bortskaffande gäller den avgift som tas ut för bortskaffande av en avlägsnad gråsäl.

3 §
Understödstagare och användningsändamål

Understöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I och kommersiella fiskare i grupp II vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 euro, samt företag som bedriver fiskodling, för kostnaderna för inledande hantering och transport av gråsälar som avlägsnats inom ramen för den regionala kvoten för fångst av gråsäl samt för kostnaderna för bortskaffande.

4 §
Understödets maximibelopp

Understöd kan beviljas för behandling enligt denna förordning av högst 400 avlägsnade gråsälar per år.

Understödet för inledande hantering av en avlägsnad gråsäl är 250 euro och för transport av en avlägsnad gråsäl 100 euro. Om den avlägsnade gråsälen grävs ner i marken, är understödet för bortskaffande 150 euro och om den avlägsnade gråsälen levereras till en annan aktör för bortskaffande beviljas understöd till samma belopp som den avgift för bortskaffande som aktören tar ut, dock högst 300 euro. Understödet för intyg är samma belopp som tas ut för intyget, dock högst 50 euro per avlägsnad gråsäl.

Understöd för transportkostnader kan beviljas endast om den avlägsnade gråsälen transporteras för bortskaffande minst 20 kilometer från den plats där den har lyfts i land.

5 §
Ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd av det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat centralen i statsbudgeten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beslutar om ansökningstiden samt beviljar och betalar ut understöd utifrån de inlämnade ansökningarna.

Understödsansökan ska lämnas in senast en månad efter det att gråsälshanen avlägsnades.

6 §
Innehållet i ansökan

Den som ansöker om stöd ska lämna de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan och dess bilagor ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) en redogörelse för den inledande hanteringen, särskilt varifrån gråsälshanen har avlägsnats, uppgift om var det närmaste fiskeriredskapet eller den närmaste fiskodlingen är belägen, uppgift om huruvida den avlägsnade gråsälen drunknat samt sökandens bekräftelse av att den undre käken som tagits som forskningsprov av gråsälen sänts till Naturresursinstitutet,

3) vid behov uppgifter om kostnaderna för transport, det vill säga uppgift om var den inledande hanteringen av den avlägsnade gråsälen har ägt rum och vart den har transporterats för bortskaffande, och

4) behövliga intyg, uppgift om den avlägsnade gråsälens kön, verifikat över bortskaffande av avlägsnade gråsälar och eventuella avgifter för bortskaffandet samt andra uppgifter som behövs för utbetalning av understödet.

7 §
Understödsvillkor

Utöver vad som anges i statsbudgeten och vad som föreskrivs i lagen om statsunderstöd och denna förordning är understödstagaren skyldig att iaktta de villkor och begränsningar i fråga om användningen av understödet som anges i beslut om beviljande och utbetalning av understöd.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 2 april 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.