128/2020

Helsingfors den 17 mars 2020

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i se-mesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 93 och 94 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning gäller semestrar som avses i semesterlagen (162/2005), vilotider och övertidsbegränsningar som avses i arbetstidslagen (872/2019) samt sådana uppsägningstider för arbetsavtal som avses i arbetsavtalslagen (55/2001). Denna förordning får tillämpas på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialvården, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten samt polisväsendet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om arbetstagare, tillämpas även på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Vad som i denna förordning föreskrivs om arbetskollektivavtal, tillämpas även på tjänstekollektivavtal.

2 §

Arbetsgivaren får oberoende av semesterlagen och av en kollektivavtalsbestämmelse som grundar sig på 30 § i den lagen

1) avvika från bestämmelser och föreskrifter som gäller att meddela om semester och tidpunkten för när semester ges,

2) flytta tidpunkten för en semester om vilken meddelande redan lämnats,

3) avbryta en semester som redan inletts.

En förutsättning för tillämpningen av 1 mom. är att åtgärderna behövs på grund av coronavirusepidemin och att åtgärderna inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa.

Semester som har blivit outtagen enligt 1 mom. ska ges arbetstagaren så snart som möjligt.

3 §

Arbetsgivaren får trots arbetstidslagen och kollektivavtal som ingåtts med stöd av 34 § i den lagen

1) låta arbetstagaren utföra övertidsarbete utan dennes samtycke,

2) avvika från bestämmelserna om dygnsvila och veckovila,

3) avvika från bestämmelserna om maximiarbetstid i 18 § i arbetstidslagen.

En förutsättning för tillämpning av 1 mom. är att det är nödvändigt att trygga verksamheten. Dessutom förutsätts att arbetsgivaren ordnar med paus- och viloutrymmen som lämpar sig för vila och avkoppling samt socialutrymmen och matförsörjning.

En förutsättning för tillämpningen av 1 mom. är också att åtgärderna behövs på grund av coronavirusepidemin och att de inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa. Dessutom ska arbetsgivaren se till att den belastning arbetet medför fördelar sig jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att återhämta sig från den påfrestning arbetet orsakar.

4 §

När en arbetstagare säger upp sig får arbetsgivaren trots 6 kap. 3 § i arbetsavtalslagen och bestämmelser i kollektivavtalet förlänga uppsägningstiden till fyra månader.

En förutsättning för tillämpning av 1 mom. är att en förlängning av uppsägningstiden är nödvändig med tanke på befolkningens hälso- och sjukvård, minimiförsörjning eller säkerhet. Undantaget tillämpas inte på personalen inom polisväsendet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2020. Förordningen gäller till och med den 13 april 2020.

Helsingfors den 17 mars 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Tarja Kröger

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.