121/2020

Helsingfors den 11 mars 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten (65/2015) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13–17, 19, 20, 22 och 24 §, samt

fogas till förordningen en ny 26 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vid Försvarsmaktens periodiska besiktning iakttas statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1455/2019), nedan kallad tillsynsförordningen, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

2 §
Myndigheter och beslutanderätt

Huvudstaben leder och övervakar besiktningen av och tillsynen över trafikdugligheten hos militärfordon inom Försvarsmakten.

Vid övervakningen bistås huvudstaben av fordonsinspektörer.

Huvudstaben beslutar vid vilka truppförband och besiktningsställen Försvarsmakten utför besiktningar och årsinspektioner av militärfordon.

4 §
Kompetenskrav

En förutsättning för beviljande av rätt att inspektera fordon är

1) grundutbildning enligt lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013),

2) slutförd utbildningsperiod som motsvarar det besiktningsslag som ingår i inspektörsutbildning enligt denna förordning,

3) minst Försvarsmaktens körkort i kategori C, samt

4) Försvarsmaktens introduktion i den fordonstyp som ska besiktas.

En förutsättning för beviljande av rätt att utföra årsinspektioner är institutofficersexamen inom transport- eller pansarfordonssektorn eller kompletterande underofficersstudier i en bransch som lämpar sig för inspektionsverksamhet eller en montörsutbildning som lämpar sig för inspektionsverksamhet samt slutförd utbildningsperiod i årsinspektioner enligt denna förordning.

6 §
Giltighet för rätten att utföra inspektioner

Rätten att inspektera fordon och rätten att utföra årsinspektioner gäller till dess tjänstgöringstiden löper ut.

Rätten att inspektera fordon och rätten att utföra årsinspektioner ska dras in, om

1) fordonsinspektören eller den inspektör som utför årsinspektioner inte har deltagit i fortbildning enligt denna förordning, eller om

2) fordonsinspektören inte har utfört besiktningar av de besiktningsslag som avses i 3 § eller den inspektör som utför årsinspektioner inte har utfört årsinspektioner under de två senaste åren.

Rätten att inspektera fordon och rätten att utföra årsinspektioner kan återställas, om inspektören före följande möjliga fortbildning visar att han eller hon behärskar de kunskaper och färdigheter som tas upp i fortbildningen enligt 2 mom.

8 §
Förutsättningarna för antagande av fordonsinspektörer till vidareutbildning och utbildning för årsinspektioner

En förutsättning för att bli antagen till besiktnings- och bromskontrollutbildning är minst ett års erfarenhet av att använda och underhålla tunga fordon.

En förutsättning för att bli antagen till Försvarsmaktens TFÄ-besiktningsutbildning är minst ett års erfarenhet av Försvarsmaktens periodiska besiktningar.

En förutsättning för att bli antagen till utbildning för årsinspektioner är utöver utbildning enligt 4 § 2 mom. minst ett års erfarenhet av att använda och underhålla tunga fordon.

9 §
Fortbildning

För att upprätthålla yrkesskickligheten hos fordonsinspektörerna och de inspektörer som utför årsinspektioner ska den som beviljar inspektionsrätt årligen ordna fortbildning. Fortbildningen ska ta upp aktuell lagstiftning, föreskrifter och anvisningar, ny teknik och arbetsmetoder som gäller fordon samt andra aktuella ämnen som gäller besiktning.

13 §
Besiktningsställets lokaler och besiktningsanordningar

Verksamheten på besiktnings- och årsinspektionsställen ska ordnas så att de åtgärder som krävs kan vidtas på ett ändamålsenligt sätt. En förutsättning för godkännande av lokaler för besiktning och årsinspektioner är att de

1) är skyddade mot växlingar i väderleken, och

2) har anordningar och utrustning som lämpar sig för fordonsbesiktning och årsinspektioner.

Huvudstaben beslutar om anordningar, utrustning och lokaler som lämpar sig för respektive besiktnings- och årsinspektionsslag.

Huvudstaben kan av särskilda skäl besluta att besiktning eller årsinspektion får utföras någon annanstans än på de besiktnings- eller årsinspektionsställen som avses i 1 mom. En förutsättning är att lokalerna och besiktningsanordningarna i den omfattning som en besiktning och årsinspektion förutsätter uppfyller kraven i denna förordning.

14 §
Handlingar som ska förvaras på besiktnings- och årsinspektionsstället

Protokoll över service och inspektion av de besiktningsanordningar som används vid besiktningarna ska förvaras på besiktnings- och årsinspektionsstället.

15 §
Skyldighet att utföra periodisk besiktning och tidpunkt för besiktningen

Vid periodisk besiktning som utförs av Försvarsmakten inspekteras

1) specialfordon och deras släpvagnar,

2) fordon, vars

a) bredd överstiger 260 centimeter,

b) massavärde överstiger det allmänt tillåtna massavärdet, eller

c) bromsar inte kan kontrolleras i en bromstestningsanordning utan att fordonets delar plockas i sär,

3) fordon utomlands på uppdrag enligt lagen om militär krishantering (211/2006),

4) militärfordon som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006),

5) sådana bromsförsedda fordon som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon samt bromsförsedda släpanordningar med en totalmassa som överstiger 3 500 kg.

I samband med en registrerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning som utförs av Försvarsmakten får en periodisk besiktning utföras också på andra militärfordon än sådana som anges i 1 mom. och som är införda i militärfordonsregistret.

Vid en periodisk besiktning som utförs av Försvarsmakten får även en bil i kategori N2G och N3G (terränglastbil) som är införd i militärfordonsregistret besiktas, om det samtidigt utförs en periodisk besiktning av ett sådant släpfordon som dras av denna bil och som avses i denna paragraf.

Huvudstaben kan i undantagsfall bevilja tillstånd att besikta terränglastbilar vid Försvarsmakten. En förutsättning är att det med hänsyn till trafiksäkerheten, miljöomständigheter eller någon annan motsvarande orsak är oändamålsenligt att flytta fordonet till ett besiktningsställe för att besiktas.

De fordon som avses i 1 mom. ska genomgå periodisk besiktning första gången senast ett år efter den dag då fordonet tagits i bruk och därefter vid en valfri tidpunkt senast ett år efter föregående besiktningsdag.

Om fordonets besiktning har godkänts högst 30 dygn före den sista besiktningsdag som avses i 5 mom., ändras inte fordonets följande besiktningsdag.

Giltighetstiden för periodisk besiktning eller årsinspektion av ett fordon som avses i 1 mom. 3 punkten i denna paragraf kan av särskilda skäl genom beslut av huvudstaben förlängas högst tre månader åt gången.

16 §
Innehållet i den periodiska besiktningen

På åtgärder för periodisk besiktning av pansar- och specialfordon tillämpas bestämmelserna om besiktning av bilar i 53 § i fordonslagen och i Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Periodisk besiktning av en släpanordning innehåller samma åtgärder som besiktningen av en släpvagn med motsvarande totalmassa.

17 §
Kontroll av bromsar

Den fordonsinspektör som utför besiktningen kan av särskilda skäl kräva att ett fordon ska genomgå bromskontroll lastat på det sätt som inspektören bestämmer eller i en bromstestningsanordning. Bromskontroll i en bromstestningsanordning kan kräva att fordonets delar tas isär.

19 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

Fordonsinspektören kan belägga ett fordon med körförbud på grund av sådana allvarliga fel eller brister som Transport- och kommunikationsverket med stöd av fordonslagen har bestämt att ska leda till körförbud. Ett körförbud som fordonsinspektören har meddelat kan också anges med en anteckning i registerkortet eller i Försvarsmaktens fordonsregister.

20 §
Anteckningar om periodisk besiktning och årsinspektion

Anteckning om periodisk besiktning eller årsinspektion ska göras på registerkortet för ett fordon som införts i militärfordonsregistret.

22 §
Användning av obesiktade fordon vid beredskapsövningar

Vid sådana beredskapsövningar som verkställs genom beslut av huvudstaben, kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller chefen för Försvarsmaktens logistikverk får militärfordon som har stått i lager och som saknar giltig periodisk besiktning användas. En förutsättning för att ett sådant fordon ska få tas i bruk är att det inte har använts mellan besiktningen och uppläggningen, frånsett användning i samband uppläggningen.

Under sådan mobilisering som avses i 129 § i grundlagen får genom beslut av huvudstaben, kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller chefen för Försvarsmaktens logistikverk militärfordon som har stått i lager och som saknar giltig periodisk besiktning användas.

När ett fordon som avses i denna paragraf tas i bruk ska det särskilt säkerställas att fordonets bromsar, styrning och andra manöverorgan samt strålkastare och lyktor fungerar.

24 §
Årsinspektion

På andra militärfordon än de som avses i 15 § och som omfattas av allmän besiktningsskyldighet utförs en årsinspektion för att säkerställa trafikdugligheten enligt 9 § i fordonslagen. Huvudstaben kan dock besluta att någon årsinspektion inte utförs, om det till följd av fordonets enkla konstruktion på något annat sätt kan säkerställas att fordonet är trafikdugligt.

Vid årsinspektionen iakttas med beaktande av fordonets användningsändamål och konstruktion vad som i denna förordning föreskrivs om periodisk besiktning.

26 §
Övergångsbestämmelse som gäller tiden för periodisk besiktning och årsinspektion

Den sista dagen för periodisk besiktning och årsinspektion som har slagits fast när denna förordning träder i kraft bestäms i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2020.

Helsingfors den 11 mars 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Äldre regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.