117/2020

Helsingfors den 12 mars 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) 9, 16 och 29 § samt 33 § 3 mom. som följer:

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler uppgifterna som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen (688/2001) när det gäller i programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 avsedda understöd till forsknings- och utredningsprojekt som gäller hantering av vattnet i städerna och åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter de uppgifter som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalningen, återkrav och övervakning av användningen av dessa understöd enligt vad som anges i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Norra Karelen följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra sådana uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

16 §
Fastställande av närings-, trafik- och miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och uppgifterna enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet sköts vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten, beroende på inom vilken centrals verksamhetsområde enligt 6 § 2 mom., 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 14 § 2 mom. projektet huvudsakligen genomförs.

29 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter inom informationsförvaltningstjänster

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver de uppgifter som nämns i 27 och 28 § närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och regionförvaltningsverkens informationsförvaltningstjänster.

I form av informationsförvaltningstjänster utvecklar, producerar och skaffar utvecklings- och förvaltningscentret elektroniska tjänster och datasystem samt sköter andra motsvarande uppgifter som föreskrivs eller åläggs centret.

33 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den som är direktör för en arbets- och näringsbyrå när denna förordning träder i kraft eller som vid fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet har avlagt en examen som ger behörighet för tjänsten som direktör för en arbetskraftsbyrå före ikraftträdandet, är trots behörighetsvillkoren enligt 20 § 1 punkten fortsättningsvis behörig för tjänsten som direktör för arbets- och näringsbyrån.Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2020.

Helsingfors den 12 mars 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.