101/2020

Helsingfors den 2 mars 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 19 och 49 §, sådana de lyder, 19 § i förordning 741/2019 och 49 § i förordning 1129/2016, samt

fogas till förordningen nya 46 b och 49 a §, som följer:

19 §
Resurspolitiska avdelningen

Resurspolitiska avdelningen har till uppgift att behandla ärenden som gäller

1) personal- och arbetsgivarpolitik, styrning av personalresurserna samt i övrigt i vidsträckt bemärkelse förvaltningsområdets personal,

2) ministeriets personalförvaltning och personalens kompetens,

3) de värnpliktigas, krishanteringspersonalens och Försvarshögskolans studerandes förmåner och de ersättningar dessa ska få,

4) tjänstgöring som inte baserar sig på skyldighet att försvara landet och som avses i 8 kap. i värnpliktslagen (1438/2007),

5) tjänste- och arbetskollektivavtal samt förvaltningsområdets förhandlingsmyndighets verksamhet,

6) veteraner och personer som dött i krigen åren 1939–1945,

7) materielpolitik och projektstyrningen av den, tryggande av den teknologiska och industriella grunden för försvaret, exportfrämjande, försörjningsberedskap som stöder försvaret, utlänningars företagsköp, upphandling och internationellt försvarsmaterielsamarbete,

8) exportkontroll av försvarsmateriel,

9) samarbete med de bolag som producerar tjänster för försvarsförvaltningen och med andra samarbetsparter,

10) beredning, styrning, samordning och extern kontroll av strategiska projekt,

11) informationssamhället, frekvenshantering och digitaliseringsteknik samt dataadministration, datanät och teknisk datasäkerhet till den del som de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

12) informationshantering till den del som den inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet hör till statsrådets kanslis ansvarsområde,

13) samordning av försvarets arrangemang och intressen med andra allmänna och enskilda intressen, användning och underhåll av områden och lokaler samt fastighetsinvesteringar,

14) hållbar utveckling, miljöskydd, energihantering och uppnående av förvaltningsområdets utsläppsåtaganden,

15) ägar- och underhållsorganisationerna för försvarsförvaltningens fastigheter,

16) tillståndsärenden enligt lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019), statens förköpsrätt och inlösen av fast egendom eller särskilda rättigheter,

17) controllerfunktionen.

Controllern stöder den högsta ledningen för ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk vid beslutsfattandet.

De ärenden som avses i 1 mom. 5, 6 och 17 punkten är direkt underställda avdelningschefen för resurspolitiska avdelningen.

46 b §
Avgöranderätt för direktören för materielenheten

Utöver vad som föreskrivs i 43 § avgör direktören för materielenheten de ärenden som gäller bestämmande av om en produkt utgör försvarsmateriel som avses i 22 § i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).

49 §
Avgöranderätt för direktören för personalenheten

Utöver vad som föreskrivs i 43 § avgör direktören för personalenheten de ärenden som gäller försvarsförvaltningens lönevillkor eller med dem jämförbara villkor för anställningsförhållandet, om vilka ministeriet med stöd av lagstiftning eller tjänstekollektivavtal beslutar.

49 a §
Avgöranderätt för regeringsrådet som är förhandlingsdirektör

Regeringsrådet som är förvaltningsdirektör avgör de ärenden som gäller tjänste- och arbetskollektivavtal samt förvaltningsområdets förhandlingsmyndighets verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2020.

Helsingfors den 2 mars 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringsråd
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.