96/2020

Helsingfors den 27 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 8 och 15 §, sådana de lyder i förordning 453/2019, som följer:

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas för jordbruksarealer som berättigar till kompensationsersättning, som har anmälts i en stödansökan på det sätt som Livsmedelsverket bestämmer och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni året i fråga. Skötseln av jordbruksarealen ska uppfylla kraven i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren. En jordbruksareal ska hållas öppen på det sätt som avses i 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015).

Jordbruksarealer får användas för annat än jordbruksverksamhet på det sätt som avses i 7 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare.

15 §
Kompensationsersättningens belopp

Kompensationsersättning kan beviljas enligt stödområde till följande eurobelopp per hektar:

euro ha
EU-delfinansierad kompensationsersättning nationellt finansierad kompensationsersättning
stödområde AB
växtodling 40 177
husdjursskötsel 40 237
stödområde C
växtodling 65 177
husdjursskötsel 65 237

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 27 februari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.