89/2020

Helsingfors den 28 februari 2020

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 42 c, 89, 103 och 119 a §,

sådana de lyder, 42 c § i lag 724/2019, 89 och 119 a § i lag 623/2017 samt 103 § i lagarna 532/2007, 124/2011, 764/2015 och 623/2017, som följer:

42 c §
Anmälan till polisen av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar

En vapentillståndshavare som förvärvat, lånat, tillverkat eller modifierat ett vapen eller en vapendel ska anmäla detta till polisen inom 30 dagar från förvärvet, lånet, tillverkningen eller modifieringen av vapnet eller vapendelen. Anmälan ska göras skriftligen eller med hjälp av de elektroniska tjänster som avses i 119 a §.

Anmälan ska innehålla

1) identifieringsuppgifterna i fråga om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar,

2) överlåtarens och förvärvarens namn, adress och födelsetid,

3) namnet på den som gett ett uppdrag avseende reparation eller modifiering,

4) namnet på och adress och födelsetid för utlånare och låntagare av skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar,

5) de uppgifter som behövs för att identifiera förvararen och förvaringsplatsen, om ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller vapendelar som kan monteras till ett skjutvapen förvaras annat än tillfälligt på det sätt som avses i 106 § 1 mom. 2 punkten hos någon annan än innehavaren av ett tillstånd som ger rätt att inneha vapnet,

6) uppgifter om modifiering av skjutvapen, om skjutvapnets typ, funktionssätt eller kaliber ändras eller vapnet deaktiveras eller förstörs,

7) tidpunkten för förvärvet, lånet, tillverkningen eller modifieringen.

I 2 mom. avsedda uppgifter ska lämnas också av överlåtaren eller utlånaren vid överlåtelse, utlåning eller återlämnande, om överlåtaren eller utlånaren är en innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen enligt 20 §.

En utlånare av skjutvapen, effektiva luftvapen eller vapendelar behöver inte göra anmälan enligt 1 mom. om vapnet eller vapendelen är i låntagarens besittning i högst 30 dagar från utlåningen.

Närmare bestämmelser om förfarandena för och innehållet i anmälan av identifieringsuppgifter om skjutvapen, effektiva luftvapen och vapendelar utfärdas genom förordning av statsrådet.

89 §
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan ska inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken till en polisinrättning. Anmälan kan lämnas in med hjälp av elektroniska tjänster.

Vid överlåtelse mellan vapennäringsidkare ska överlåtaren lämna in en anmälan med hjälp av elektroniska tjänster till polisens vapenregistersystem inom tio dagar från överlåtelsen.

Överlåtelse av en ljuddämpare behöver inte anmälas, om inte mottagarens rätt att förvärva ljuddämparen grundar sig på ett vapentillstånd som meddelats för en ljuddämpare eller om överlåtarens innehavsrätt grundar sig på ett vapentillstånd eller ett parallelltillstånd som meddelats för en ljuddämpare.

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

103 §
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar anmälningsskyldigheten enligt 22 § 1 mom., 24 § 2 mom., 89 § eller 111 § 1 mom. eller skyldigheten att göra anmälan om ändringar i förvaringslokalerna enligt 59 §,

2) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 3 mom.,

3) försummar anmälningsskyldigheten enligt 42 c § 1 mom., skyldigheten enligt 42 d § 1 mom. att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel eller ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel som förvärvats utomlands eller tillverkats eller modifierats av en enskild person eller skyldigheten enligt 42 d § 2 mom. att visa upp ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel på begäran för polisen,

4) försummar skyldigheten enligt 42 d § 2 mom. eller 90 eller 112 § att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen, skyldigheten enligt 74 § 3 mom. att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen eller skyldigheten enligt 96 § 1 mom. att överlämna det intyg eller kort som styrker tillståndet samt godkännandet eller samtycket till polisen,

5) försummar skyldigheten enligt 70 § att göra anmälan om förvärv av en vapendel, ett effektivt luftvapen eller ett deaktiverat vapen eller att visa upp vapendelen, det effektiva luftvapnet eller det deaktiverade vapnet för polisen,

6) försummar sin övervakningsplikt efter att med stöd av 88 § ha överlåtit ett skjutvapen för att användas av någon annan,

7) förvarar ett skjutvapen eller en vapendel eller bär eller transporterar ett skjutvapen,

8) försätter ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick eller försummar skyldigheten enligt 108 § 1 mom. 3 punkten eller 112 § att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick,

9) försummar skyldigheten att låta besikta ett skjutvapen enligt det villkor som med stöd av 110 § 2 mom. har tagits in i ett privat tillverkningstillstånd, eller

10) försummar skyldigheten enligt 117 § att visa upp ett tillståndsbevis, ett europeiskt skjutvapenpass eller de skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset,

ska för skjutvapenförseelse dömas till böter.

119  a §
Elektroniska tjänster

I 22 och 25 §, 42 § 2 mom., 42 c § 1 och 3 mom., 70 § 3 mom. och 89 § avsedda elektroniska tjänster förutsätter ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020. Bestämmelserna i 42 c § 3 mom. och 103 § 2 punkten träder i kraft först den 1 mars 2024.

Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 c § 1 mom. och 89 § tillämpas dock först från och med den 1 mars 2024. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 89 § börjar tillämpas ska i den paragrafen avsedda anmälningar om överlåtelse göras vid ett besök på en polisinrättning. Innan de elektroniska tjänster som avses i 42 c § 1 mom. börjar tillämpas ska identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och skjutvapnet, det effektiva luftvapnet eller vapendelen ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § behöver dock anmälan om utlåning av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte göras före den 1 mars 2024.

RP 101/2019
FvUB 2/2020
RSv 2/2020

Helsingfors den 28 februari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.