85/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 20 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010) 6 kap. 3 §, sådan den lyder i förordning 1057/2014, och

ändras 6 kap. 2 § och 4 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 411/2017, som följer:

6 kap.

Förhindrande av luftförorening från fartyg

2 §
Kvalitetskrav på bränsle och begränsning av svaveloxidutsläpp

När finska fartyg framförs på andra områden än sådana svavelkontrollområden som avses i bilaga VI till MARPOL 73/78-konventionen får svavelhalten i det bränsle som används på fartyget uppgå till högst 0,50 viktprocent. Begränsningen gäller också sådant drivmedel som transporteras på fartyget för att användas på fartyget.

När finska fartyg framförs på Östersjöområdet och andra sådana svavelkontrollområden som avses i bilaga VI till MARPOL 73/78-konventionen samt när utländska fartyg fram-förs på finskt vattenområde eller i Finlands ekonomiska zon får svavelhalten i det bränsle som används på fartyget uppgå till högst 0,10 viktprocent. Bränsle som transporteras på fartyget för att användas på fartyget får dock uppgå till högst 0,50 viktprocent.

4 §
Svavelhalten i bränslen som används på fartyg i hamnar i Europeiska unionens medlemsstater

Svavelhalten i det bränsle som används av fartyg i hamnar i Europeiska unionens medlemsstater får uppgå till högst 0,10 viktprocent. Svavelrikare bränsle får användas i andra hamnar än sådana som är belägna i de svavelkontrollområden som avses i 2 § 2 mom. endast om besättningen inte har tillräcklig tid för att genomföra all nödvändig om-koppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter ankomsten till kaj och så sent som möjligt före avresan. Tidpunkten för omkoppling mellan bränsletyper ska föras in i den loggbok som förs på fartyget.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 20 februari 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kommunikationsråd
Päivi Antikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.