79/2020

Helsingfors den 13 februari 2020

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) 15 och 26 § samt bilagorna 2, 3 och 9, av dem 15 § och bilaga 9 sådana de lyder i förordning 254/2019, 26 § sådan den lyder i förordning 889/2019, bilaga 2 sådan den lyder i förordning 1103/2015 och bilaga 3 sådan den lyder i förordning 973/2019, som följer:

15 §
Dagvårdsersättning

I dagvårdsersättning betalas skäliga vårdavgifter och motsvarande nödvändiga avgifter som daghemsplatsen tar ut till den del de överskrider självkostnadsandelen.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel är 217 € i månaden räknat från det vården inleddes.

Dagvårdsersättning betalas också för dagvård av barn under tre år. Självkostnaden för dagvård för barn under tre år är dock 434 € i månaden, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.

Dessutom betalas daghemmets utgifter för måltider, om de inte ingår i vårdavgiften, dock högst 1 050 € per år i dagvård. Om barnet inte deltar i daghemmets måltider, betalas 525 € per år i dagvård i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av året i dagvård, är beloppet en motsvarande andel av ersättningen för ett helt år i dagvård.

26 §
Beslutanderätt

Beskickningen beslutar om

1) beviljande av bostadsersättning i de fall där bostadsersättningens belopp har fastställts i bilaga 9 till denna förordning,

2) beviljande av representationsersättning,

3) betalning av ersättning för semesterresa hem, vid sidan av utrikesministeriet,

4) beviljande av utbildningsersättning i de fall där barnet fortsätter i samma skola som utrikesministeriet genom sitt beslut har godkänt, och

5) beviljande av dagvårdsersättning i de fall där barnet fortsätter på samma dagvårdsplats som utrikesministeriet genom sitt beslut har godkänt.

I övriga fall fattas besluten om beviljande av ersättningar av utrikesministeriet i enlighet med 3 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Paragraferna 15 och 26 tillämpas dock första gången på ansökningar om ersättning för sådan dagvård som inleds den 1 augusti 2020 eller senare.

Helsingfors den 13 februari 2020

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Lagstiftningsrådet
Ari Rouhe

Bilaga 2

Likställda tjänstebenämningar

Tillämplig tjänstebenämning Tjänstebenämning
Utrikesråd Fastighetschef, konsultativ tjänsteman, ekonomichef, chef för dataförvaltning, säkerhetsdirektör
Ambassadråd Specialforskare, handelsråd, utvecklingspolitisk rådgivare, lagstiftningsråd, redovisningschef, IT-chef, överinspektör, datasäkerhetschef, webbkommunikationschef
Utrikessekreterare Handelssekreterare, translator, utbildningsplanerare, lagstiftningssekreterare, jurist, ekonomiplanerare, inspektör, informatör, datakommunikationsspecialist, forskare, forskningssekreterare, kommunikationsplanerare, sakkunnig (personalärenden), planerare
Andre sekreterare (administrativa ärenden) Kamrer
Administrativ medarbetare Regional informatör, upphandlingssekreterare, personalsekreterare
Avdelningssekreterare EU-rådgivare, projektassistent
Byråsekreterare Webbsekreterare, telekommunikationssekreterare

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2020
Stationeringsort Koefficient
Hongkong Shanghai 1,500
Genéve Peking Söul Tokyo 1,450
Bern Oslo Ramallah Tel Aviv 1,400
Singapore 1,350
Köpenhamn Reykjavik 1,300
New York 1,250
Bangkok Beirut Los Angeles 1,200
Abu Dhabi Stockholm Washington 1,150
Berlin Bryssel Canberra Dublin Moskva Ottawa Paris 1,100
Abuja Addis Abeba Dar es Salaam Haag Jakarta Lima London Nairobi Riad Rom Strasbourg Wien 1,050
Aten Hanoi Kuala Lumpur Lissabon Madrid Manila Maputo New Delhi Nicosia Petrozavodsk Riga São Paulo St. Petersburg Tallinn Teheran 1,000
Bagdad Bogotá Brasilia Kairo Kiev Pristina Rabat Santiago de Chile Zagreb 0,950
Budapest Damaskus Prag Pretoria Vilnius Warszawa 0,900
Alger Ankara Belgrad Buenos Aires Bukarest Kathmandu Mexico Murmansk Nur-Sultan Sofia Windhoek Yangon 0,850
Kabul Lusaka Minsk Tunis 0,800
Bilaga 9: MAXIMIBELOPP FÖR HYROR SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.