78/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 februari 2020

Livsmedelsverkets beslut om ändring av åtgärderna i ett beslut givet på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Ärendets bakgrund

I Kaavi kommun har 5.1.2018 med hjälp av laboratorieprover utförda vid Livsmedelsverket (från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket, tidigare Livsmedelssäkerhetsverket Evira) bekräftats förekomsten av infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket har 8.1.2018 inrättat en i lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av part, eftersom hörandet är uppenbart onödigt då man med beslutet avvecklar tidigare ikraftvarande begränsningar.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket ändra beslutets åtgärder så att förbudet mot att transportera levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur inom eller till restriktionsområdet upphävs. Samtidigt upphävs förbudet mot frisläppning av vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och deras könsceller i naturen.

Beslutet och dess restriktionszon förblir i övrigt ikraft som sådant.

Efter ändringen är följande åtgärder som är nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen i kraft i restriktionszonen:

Åtgärder som gäller restriktionszonen:
Förbud mot att förflytta vattenlevande djur och deras könsceller

Transport av levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur från restriktionsområdet är förbjuden.

Ovan nämnda förbud gäller även transport från restriktionsområdet av vattenlevande djur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och könsceller från sådana djur och som är avsedda att flyttas till ett annat habitat.

Inspektion av djurhållningsplatser inom restriktionszonen

Kommunalveterinären ska inspektera djurhållningsplatser för mottagliga vattenbruksdjur inom restriktionszonen och ta nödvändiga prover av djuren. I samband med inspektionen ska djurhållningsplatsens bassänger och nätkassar inspekteras med avseende på döda vattenbruksdjur och vattenbruksdjur som uppvisar symptom. Även djurhållningsplatsens djurförteckning och bokföringen över vattenbruksdjurens dödlighet ska inspekteras.

Livsmedelsverket utfärdar noggrannare instruktioner om inspektioner och provtagning. (För tydlighetens skull konstateras att inspektionerna är gjorda, och inga nya inspektioner behöver göras om inte Livsmedelsverket meddelar annat).

Åtgärder inom restriktionszonen för att förhindra spridning av smitta

Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser med mottagliga vattenbruksdjur inom zonen ska övervaka hälsotillståndet och dödligheten hos vattenbruksdjuren.

Personer som besöker djurhållningsplatser med mottagliga vattenbruksdjur ska se till att de använder skyddskläder och att deras utrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

Aktörer som är ansvariga för mottagliga vattenbruksdjur och innehavare av biprodukter från vattenbruksdjur ska bortskaffa döda vattenbruksdjur och andra biprodukter som härstammar från djurhållningsplatsen så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår.

Desinficering av transportmedel

Transportmedel som har använts för transport av mottagliga vattenbruksdjur eller deras könsceller eller biprodukter som härstammar från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter avlastningen.

Dispens från förbud och åtgärder inom restriktionszonen

Med stöd av 38 § i lagen om djursjukdomar får regionförvaltningsverket ge dispens från ett förbud eller en åtgärd som nämns ovan på de grunder som framgår av jord- och skogsbruksministeriets förordning (1009/2013) 25 §.

MOTIVERINGAR

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras IHN som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § fattar Livsmedelsverket beslut om att inrätta eller avveckla en restriktionszon. I lagen om djursjukdomar 34 § stadgas om de åtgärder inom en restriktionszon som Livsmedelsverket kan ålägga om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en sjukdom eller för att skydda människors hälsa.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller restriktionszonen och om avveckling av restriktionszonen.

Vild fisk har undersökts för förekomsten av IHN- sjukdom med negativt resultat och det är mycket sannolikt att IHN-sjukdomen inte längre förekommer i området. Restriktionszonen kan ändå inte avvecklas ännu eftersom förutsättningarna i jord- och skogsbruksministeriets sistnämnda förordning 26 § 1 och 2 punkten ännu inte uppfyllts. Livsmedelsverket anser att transport av levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur inom eller till restriktionsområdet eller frisläppning av dessa i naturen inte utgör en risk för spridning av sjukdomen och inte utgör en fara för människors hälsa. Enligt Livsmedelsverkets uppgifter finns inom restriktionszonen inga sådana djurhållningsplatser där man håller arter som är mottagliga för IHN-sjukdomen (lax, regnbågslax) eller IHN-vektorarter. Därför anser Livsmedelsverket att förbudet ifråga inte är nödvändigt och förbudet kan upphävas.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013, ändr. 776/2018) 1, 3, 7 och 19–26 § samt bilaga 1.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1 och 3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 6–10 §

Rådets direktiv 2006/88/EG bilaga IV del 2 (mottagliga arter)

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 bilaga (potentiellt smittbärande arter)

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 13 februari 2020

Överdirektörens vikarie, avdelningschef
Leena Räsänen

Enhetschef
Sirpa Kiviruusu

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Kuukka-Anttila tel. 040 351 3318 eller per e-post (hanna.kuukka-anttila@ruokavirasto.fi).

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionförvaltningsverken

NTM-centralerna

Kaavi kommun

Kuopio stad

Juga kommun

Djurhållningsplatser för fisk inom restriktionszonen

Bilaga 1

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

BESVÄRSTID

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings– eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL OCH UNDERSKRIFT

I besvärsskriften, som riktas till Östra Finlands förvaltningsdomstol, ska uppges:

– ändringssökandens namn och hemkommun

– postadress och telefonnummer, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden

– det beslut i vilket ändring söks

– till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.

BESVÄRSSKRIFTENS BILAGOR

Till besvärsskriften ska fogas:

– det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia

– intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde

– eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare skickats till myndigheten.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

RÄTTEGÅNGSAVGIFT

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 250 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter (1455/2015).

KONTAKTUPPGIFTER
Östra Finlands förvaltningsdomstol
Postadress: PB 1744, 70101 Kuopio
Besöksadress: Minna Canthin katu 64
Telefonväxel: 029 56 42500
Telefax: 029 56 42501
E-post: kuopio.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.