75/2020

Helsingfors den 11 februari 2020

Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 6 § 5 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014):

1 §
Villkoren för låneavtal

I ett sådant låneavtal mellan insättningsgarantifonden och en inlåningsbank som avses i 5 kap. 6 § 2 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet ska följande villkor iakttas:

1) inlåningsbanken ska överföra lånebeloppet till insättningsgarantifonden senast den fjärde vardagen från det att Verket för finansiell stabilitet fattat beslut om ett sådant lån som avses i 5 kap. 6 § 2 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet,

2) på lånet betalas den ränta som anges i det tillstånd av statsrådet som avses i 3 kap. 8 § 1 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet,

3) för lånet ställs ingen säkerhet,

4) till borgenären betalas inte arvode eller ersättning för kostnader,

5) borgenären får inte använda de av sina fordringar som baserar sig på låneavtalet för att kvittera sina anslutningsavgifter sina insättningsgarantiavgifter eller sina extra insättningsgarantiavgifter,

6) finsk lag tillämpas på tvister som grundar sig på avtalet.

Utöver vad som anges i 1 mom. ska i låneavtalet iakttas följande villkor för återbetalning av lån:

1) återbetalningen av lånet ska inledas senast ett år från det att insättningsgarantifondens tillgångar nått den miniminivå som anges i 5 kap. 3 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet,

2) lånet kan enligt prövning av Verket för finansiell stabilitet även återbetalas i förtid,

3) lånet ska återbetalas genom amorteringar som sker minst en gång per år eller enligt prövning av Verket för finansiell stabilitet oftare än detta,

4) återbetalningen av lånet får inte äventyra bevarandet av miniminivån för insättningsgarantifondens tillgångar och inte heller uppfyllandet av insättningsgarantifondens övriga skyldigheter.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 11 februari 2020

Finansminister
Katri Kulmuni

Specialsakkunnig
Nina Santaharju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.