51/2020

Helsingfors den 28 januari 2019

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) 3 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i förordning 476/2019,

ändras 1 § och bilaga 1, av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 476/2019, och

fogas till förordningen en ny 3 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på utrikesministeriets och de finska beskickningarnas avgiftsbelagda prestationer till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lag, i andra förordningar av ministeriet som utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1155 om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).

Denna förordning tillämpas på honorärkonsulat i fråga om deras offentligrättsliga prestationer.

3 b §
Viseringsavgifter

Bestämmelser om viseringsavgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1155 om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).

Bestämmelser om viseringsavgiften för familjemedlemmar till unionsmedborgare finns dock i 155 a § 3 mom. i utlänningslagen (301/2004).

Bestämmelser om viseringsavgiften för medborgare i en avtalspart till ett avtal om viseringslättnader mellan Europeiska unionen och ett tredjeland finns dock i det avtalet.

En avgift enligt bilaga 1 tas ut för ett blad i enlighet med rådets förordning (EG) nr 333/2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet. Denna avgift tas dock inte ut om det inte tas ut någon viseringsavgift av personen i fråga.

För behandling av en begäran om omprövning av viseringsbeslut tas det ut en avgift enligt bilaga 1 till förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2020.

Helsingfors den 28 januari 2019

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Utrikesråd
Pasi Tuominen

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1

Prestation

Offentligrättsliga prestationer

Ärenden som gäller

- identitetskort (exklusive ett identitetskort för minderårig eller ett temporärt identitetskort) 90 € 3 § 1 mom. 1 p.
- identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass 58 € 3 § 1 mom. 1 p.
- begäran om upplåsning av identitetskort (inbegriper på beställning ett brev med aktiveringskoden eller PUK-koden) 30 € 3 § 1 mom.
- pass, diplomatpass och tjänstepass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför) 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- snabbpass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför) 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- expresspass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför) 175 € 3 § 1 mom. 1 p.
- tillfälligt pass (+ postavgifter) 175 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nödpass (+ postavgifter) 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nationella identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt främlingspass, laissez-passer-resedokument, provisoriska resehandlingar för hemresa till medborgare i Europeiska unionen, Emergency Travel Document (+ postavgifter) 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- pass för längre tid än ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner från Finlands krig och personer som deltagit i minröjningen åren 1945–1952 (+ postavgifter); dock inte vid samtidigt utfärdande av pass varvid priset för ett identitetskort är 58 €. 60 € 3 § 1 mom. 1 p.
- behandlingsavgift för begäran om omprövning av viseringsbeslut 170 € 3 § 1 mom.
- blad för påförande av visering för personer med resedokument som inte godkänns av Finland 15 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- intyg och dokumentutdrag vid utrikesministeriet 20 € 3 § 1 mom. 4 p.
- intyg och dokumentutdrag vid beskickningar i utlandet 30 € 3 § 1 mom. 4 p.
- intyg av köpvittne 160 € 3 § 1 mom. 4 p.
- interimistiska nationalitetsbevis för handelsfartyg 200 € 3 § 1 mom. 4 p.
- expeditionsavgift/ projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna 105 € 3 § 1 mom. 5 p.
- andra åtgärder som utöver åtgärderna enligt 2 och 3 § hör till utrikesförvaltningens uppgifter enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser 40 € 3 § 1 mom. 6 p.
- upprättande av ny skeppsdagbok 160 € 3 § 1 mom. 6 p.
- mottagande av sjöförklaring 300 € 3 § 1 mom. 6 p.

Expeditionsavgift för resedokument tas inte ut för pass som utfärdas för

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmar av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller deras familjemedlemmar.

Expeditionsavgift för uppehållstillstånd tas inte ut

1) av medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller av deras familjemedlemmar,

2) av personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl,

3) av personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang på grundval av reciprocitet,

4) när handläggningen är avgiftsfri till följd av ett avtal som Finland har ingått med en annan stat.

Expeditionsavgift för intyg och utdrag tas inte ut

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd,

2) för intyg som utfärdas till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.