47/2020

Helsingfors den 22 januari 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011) 2 och 4 §, kap. 1.2 i bilaga 2 samt kap. 1, 2 och 5 i bilaga 3, av dem kap. 1.2 i bilaga 2 sådant det lyder i förordning 84/2017, kap. 1 i bilaga 3 sådant det lyder i förordning 449/2013 samt kap. 5 i bilaga 3 sådant det lyder delvis ändrat i förordning 84/2017 som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Primärproduktionen av vilda växter och svampar omfattas inte av kraven på vattenkvalitet och undersökning av vattnet i bilaga 1 till denna förordning.

Jakt på frilevande vilt omfattas inte av kraven på vattenkvalitet och undersökning av vattnet i bilaga 1 till denna förordning eller av kraven på uppgifter om slaktdjur i bilaga 2 till denna förordning.

Fiske och vattenbruk omfattas inte av kraven på vattenkvalitet och undersökning av vattnet i bilaga 1 till denna förordning.

4 §
Egenkontroll

Bestämmelser om egenkontroll finns i artikel 4 och i bilaga I till den allmänna förordningen om livsmedelshygien, i bilagorna II och III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt i 19 § i livsmedelslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT L 226, 25.06.2004, s. 3-21
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT L 226, 25.06.2004, s. 22-82
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (32019R0624); EUT L 131, 17.5.2019, s.1-17

Helsingfors den 22 januari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Maaria Hackzell

Bilaga 2

BRANSCHSPECIFIKA KRAV PÅ PRIMÄRPRODUKTION

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 1. Slaktdjur

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.2. Inledande av avlivning på primärproduktionsstället

1.a) Bison och hägnade klövdjur samt hägnade strutsfåglar får med tillstånd av en officiell veterinär börja slaktas på primärproduktionsstället i enlighet med avsnitt III punkt 3 och 4 i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

b) Dessutom får sådana enstaka renar som mellan den 1 maj och den 30 september vistas på odlingsmark eller gårdar inom det renskötselområde som avses i 2 § i renskötsellagen (848/1990) och inte kan fångas in eller återbördas till sina naturliga betesmarker avlivas med skjutvapen på primärproduktionsstället med stöd av det särskilda undantag som anges i artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

2.Fjäderfä får med tillstånd av en officiell veterinär börja slaktas på primärproduktionsstället i enlighet med avsnitt II kapitel VI i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

Bilaga 3

KRAV VID ÖVERLÅTELSE ELLER LEVERANS AV PRIMÄRPRODUKTER I ENLIGHET MED 2 OCH 3 § I FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETER MED LÅG RISK

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 1. Primärprodukter av växter och svampar samt honung

När primärprodukter av växter och svampar samt honung överlåts direkt till konsumenten i enlighet med 2 § 1 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk eller levereras till lokal detaljhandel i enlighet med 3 § 1 punkten i samma förordning, tillämpas på primärproduktion, överlåtelse och leverans de krav i denna förordning som gäller primärproduktion av växter, svampar och honung, med undantag för kraven i bilaga 1 på vattenkvalitet och undersökning av vattnet.

På produktion av groddar i enlighet med förordningen om verksamheter med låg risk tillämpas dock alla de krav på primärproduktion av växter som anges i denna förordning.

Kapitel 2. Fiskeriprodukter som primärprodukter

När fiskeriprodukter överlåts direkt till konsumenter i enlighet med 2 § 2 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk, tillämpas på primärproduktion och överlåtelse de krav som gäller primärproduktion i avsnitt VIII i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt kraven på fiske och vattenbruk i denna förordning.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 5. Ägg

5.1 Ägg som överlåts direkt till konsumenten

När ägg levereras till detaljförsäljning i enlighet med 2 § 6 och 7 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk, tillämpas på primärproduktion och överlåtelse de krav som gäller primärproduktion i avsnitt X i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, de krav i denna förordning som gäller äggproduktion och dessutom följande krav:

Äggen får inte vara spruckna, och de får inte tvättas.

5.2 Ägg som levereras till detaljförsäljning

När ägg levereras till detaljförsäljning i enlighet med 3 § 4 och 5 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk, tillämpas på primärproduktion och leverans de krav som gäller primärproduktion i avsnitt X i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, de krav i denna förordning som gäller äggproduktion och dessutom följande krav:

Äggen får inte vara spruckna, och de får inte tvättas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.