42/2020

Helsingfors den 17 januari 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statlig ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), sådan paragrafen lyder i lag 1214/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning som ska betalas till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för lämnande och administrering av i 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) avsedda medicinska sakkunnigutlåtanden.

2 §
Ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden

I statlig ersättning betalas det till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

1) för ett kortfattat medicinskt sakkunnigutlåtande 1 053 euro,

2) för ett krävande medicinskt sakkunnigutlåtande 1 974 euro,

3) för ett mycket krävande medicinskt sakkunnigutlåtande 2 632 euro.

3 §
Ersättning för muntligt hörande

Statlig ersättning kan betalas till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för kostnader som föranleds av muntligt hörande i domstol av en av domstolen kallad medicinsk sakkunnig.

För en sakkunnigs förberedelse inför muntligt hörande och hörande i domstol kan det betalas en ersättning på 73 euro per timme. Ersättning betalas dock för högst 16 timmar per rättegång.

Statlig ersättning kan betalas för resekostnader som föranletts sakkunniga av muntligt hörande.

4 §
Ersättning för administrering av begäranden om utlåtande och utlåtanden

Statlig ersättning betalas till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

1) för sådana skäliga kostnader för administreringen av medicinska sakkunnigutlåtanden, som kan föranledas av handläggning av utlåtanden, distribution av utlåtanden till sakkunniga, anskaffning av sakkunniga och betalning av arvoden,

2) för allmänna kostnader i anslutning till de kostnader som avses i 1 punkten,

3) för kostnaderna för arrangemang i anslutning till sakkunniggruppers samarbete,

4) för andra särskilt motiverade kostnader i anslutning till verksamheten än de kostnader som avses i 1–3 punkten.

5 §
Ansökan om ersättning

I ansökan om ersättning ska anges

1) antalet utlåtanden som utarbetats och hur krävande utlåtandena är,

2) antalet timmar som gått åt till förberedelse för och deltagande i muntligt hörande, antalet sakkunniga och resekostnaderna per rättegång,

3) de administrativa personalkostnaderna per personalgrupp,

4) de allmänna administrativa kostnaderna,

5) kostnaderna i anslutning till utbetalning av arvoden,

6) kostnaderna för särskilda arrangemang i anslutning till sakkunniggruppers samarbete,

7) andra särskilt motiverade och specificerade kostnader i anslutning till verksamheten än de som avses i 2–6 punkten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2020.

Helsingfors den 17 januari 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne Ilkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.