36/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 januari 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015) 11 § 1 mom. 3 punkten, 14 § 1 mom., 24 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten, 25 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, samt

fogas till förordningen en ny 26 a § som följer:

11 §
Stödformer

Beslut om stödformen för ett projekt eller en verksamhet fattas av den ansvariga myndigheten. Beslutet fattas för hela den tid projektet eller verksamheten genomförs och beslutet gäller stödmottagaren och samtliga mottagare av överfört stöd.

Kostnader kan ersättas


3) så att en andel av kostnaderna för projektet eller verksamheten ersätts som en procentuell andel av de lönekostnader för projektets eller verksamhetens personal som avses i 14 § eller av de standardiserade skalor av enhetskostnader i fråga om lönekostnader som avses i 26 a §,


14 §
Lönekostnader

Lönekostnader kan ersättas för ett projekt eller en verksamhet antingen enligt de faktiska kostnaderna eller i enlighet med 26 a § som standardiserade skalor av enhetskostnader. Som lönekostnader som ska stödas kan sådana lönekostnader godkännas som föranleds av arbete som krävs för att ett projekt eller en verksamhet ska kunna genomföras samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lönerna är stödberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som stödmottagaren i allmänhet betalar för motsvarande uppgift. Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande.


24 §
Kostnader som ersätts enligt ett procenttal

Av kostnaderna enligt 1 mom. kan 17 procent ersättas av de lönekostnader för projektets eller verksamhetens personal som avses i 14 § eller av de standardiserade skalor av enhetskostnader som avses i 26 a §.

Andra kostnader för projektet eller verksamheten än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Dessa kostnader ska kunna verifieras med bokföringsverifikat.

Sådana kostnader för projektet eller verksamheten är


1) de lönekostnader för personalen som avses i 14 §,


25 §
Vissa fall där kostnader ersätts enligt ett procenttal

I fråga om projekt eller verksamhet som på grund av innehållet i projektet eller verksamheten föranleder särskilt höga resekostnader kan den ansvariga myndigheten av välgrundad anledning besluta att som ersättningsbara kostnader godkänna 15 procent av de lönekostnader för projektets eller verksamhetens personal som avses i 14 § eller av de standardiserade skalor av enhetskostnader som avses i 26 a §.

En procentuell ersättning kan betalas för följande kostnader inom projektet eller verksamheten:


Andra kostnader för projektet eller verksamheten än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Dessa kostnader ska kunna verifieras med bokföringsverifikat.

Sådana kostnader för projektet eller verksamheten är


2) de lönekostnader för personalen som avses i 14 §,


26 a §
Standardiserade skalor av enhetskostnader för lönekostnader

Den ansvariga myndigheten kan bevilja stöd per arbetstimme för lönekostnader för ett projekt eller en verksamhet. Stödmottagaren ska då ha arbetstidsbokföring över det arbete per timme och det totala antal arbetstimmar som har utförts för att genomföra projektet eller verksamheten. Arbetstidsbokföringen ska vara godkänd av arbetstagaren och arbetsgivaren.

Det pris per timme som tillämpas för fastställande av lönekostnaderna beräknas genom att de årliga bruttopersonalkostnaderna divideras med 1 720 timmar. De årliga bruttopersonalkostnaderna ska i ansökan visas med hjälp av en lönespecifikation eller någon annan motsvarande skriftlig verifikation. Också lönebikostnaderna ska visas skriftligen. När det bestäms om bruttopersonalkostnaderna är stödberättigande eller inte beaktas i tillämpliga delar det som i 14 § sägs om stödberättigande lönekostnader. Som bruttopersonalkostnader betraktas inte utrikesrepresentationens ersättningar eller motsvarande ersättningar som ersätts enligt de faktiska kostnaderna.

Den ansvariga myndigheten kan efter skriftlig ansökan av stödmottagaren och av en grundad anledning som denne anför ändra beloppet av lönekostnaderna, om förändringen i de årliga bruttopersonalkostnader som utgör grunden för den standardiserade skalan av enhetskostnader är mer än tio procent av det belopp som fastställts i stödbeslutet.

Samma kostnadsmodell ska tillämpas på alla lönekostnader inom projektet eller verksamheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Helsingfors den 16 januari 2020

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Nina Routti-Hietala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.