34/2020

Helsingfors den 17 januari 2020

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 53 § 1 mom., 57 § och 59 § 1 mom.,

sådana de lyder, 53 § 1 mom. och 59 § 1 mom. i lag 883/2018 och 57 § i lagarna 1059/2016, 1470/2016 och 883/2018, som följer:

53 §

Ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket statsrådet har sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller beslutat att avstängningen från tjänsteutövning fortfarande ska gälla får överklagas av tjänstemannen genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


57 §

I ett beslut som gäller en tjänsteman eller som avses i 59 § 1 mom. och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat får tjänstemannen eller på motsvarande sätt den som söker en tjänst söka ändring genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelser om ändring i ett beslut som en domstol fattat om en domares eller föredragandes bisyssla finns i 23 kap. 1 § i domstolslagen. Besvärstiden när det gäller beslut om uppsägning enligt 27 § 1 mom. i denna lag börjar löpa först från uppsägningstidens utgång. Beslutet ska följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten förordnar något annat.

Också en myndighet får, så som föreskrivs i 1 mom., genom besvär söka ändring i ett beslut av en förvaltningsdomstol när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär över ett beslut som myndigheten har fattat på grundval av denna lag eller när beslutet är ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt 27 b eller 56 §.

I följande beslut som gäller en tjänsteman får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i lag:

1) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket,

2) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning,

3) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet.

Om ett beslut som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten ändras, får ändring i beslutet sökas så som föreskrivs i 1 mom. Beslutet ska dock följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

59 §

Den som söker en tjänst får genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019
LaUB 2/2019
RSv 67/2019

Helsingfors den 17 januari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.