32/2020

Helsingfors den 17 januari 2020

Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 11 kap. 1 § och 2 § 1 mom. som följer:

11 kap.

Överklagande

1 §
Överklagande av finansministeriets beslut

Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då avse ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

2 §
Överklagande av Finansinspektionens beslut

På överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11–15 §, 5 kap. 11 och 19 § och 7 kap. 3 § i denna lag skyndsamt.Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019
LaUB 2/2019
RSv 67/2019

Helsingfors den 17 januari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.