18/2020

Helsingfors den 17 januari 2020

Lag om ändring av 16 och 28 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 28 § 3 mom., av dem 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2015, som följer:

16 §
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande

Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan.

28 §
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken

Beslut som avses i 2 mom. och förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut får verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019
LaUB 2/2019
RSv 67/2019

Helsingfors den 17 januari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.