Ursprungliga författningar: 2020

Författningar nummervis
183/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
182/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
181/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
180/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
179/2020
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
178/2020
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
177/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
176/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
175/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
174/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
173/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
172/2020
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
171/2020
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 55 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
170/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020
169/2020
Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
168/2020
Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal
167/2020
Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen
166/2020
Lag om ändring av 12 kap. 3 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
165/2020
Lag om ändring av 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
164/2020
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
163/2020
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
162/2020
Lag om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
161/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
160/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
159/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
158/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
157/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
156/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
155/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
154/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
153/2020
Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
152/2020
Tilläggsbudgeten för 2020
151/2020
Riksdagens beslut om ändring av 3 § instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Författningar nummervis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.