Ursprungliga författningar: 2019

1150/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om notarius publicus
1149/2019
Lag om ändring av 4 kap. 16 § i lagen om andelslag
1148/2019
Lag om ändring av 4 kap. 8 § i förundersökningslagen
1147/2019
Lag om ändring av 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll
1146/2019
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen
1145/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
1144/2019
Lag om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om bostadsaktiebolag
1143/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om köpvittnen
1142/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
1141/2019
Lag om ändring av 3 och 4 kap. i utsökningsbalken
1140/2019
Lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt
1139/2019
Lag om ändring av 3 kap. 17 § i aktiebolagslagen
1138/2019
Lag om ändring av lagen om dödförklaring
1137/2019
Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen
1136/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om registrerat partnerskap
1135/2019
Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
1134/2019
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
1133/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om borgen och tredjemanspant
1132/2019
Lag om ändring av vallagen
1131/2019
Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om återvinning till konkursbo
1130/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
1129/2019
Lag om ändring av 20 kap. i ärvdabalken
1128/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om gåvoutfästelser
1127/2019
Lag om ändring av 66 § i checklagen
1126/2019
Lag om ändring av 88 § i växellagen
1125/2019
Lag om ändring av äktenskapslagen
1124/2019
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1123/2019
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1122/2019
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1121/2019
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1120/2019
Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer
1119/2019
Lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
1118/2019
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
1117/2019
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 18 § i kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
1116/2019
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020
1115/2019
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik
1114/2019
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1113/2019
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1112/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
1111/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1110/2019
Växtskyddslag
1109/2019
Lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1108/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1107/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1106/2019
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2020
1105/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
1104/2019
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2020
1103/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
1102/2019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
1101/2019
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.