Ursprungliga författningar: 2019

1250/2019
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2020 till de enskilda kommunerna
1249/2019
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1248/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
1247/2019
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
1246/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1245/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen
1244/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2020
1243/2019
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1242/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1241/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
1240/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020
1239/2019
Statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden 2020–2022
1238/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1237/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1236/2019
Lag om ändring av 39 § i konkurrenslagen
1235/2019
Lag om ändring av 143 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
1234/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
1233/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om Åklagarmyndigheten
1232/2019
Lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
1231/2019
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1230/2019
Lag om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1229/2019
Lag om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1228/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1227/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
1226/2019
Lag om ändring av 19 § i folkpensionslagen
1225/2019
Lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
1224/2019
Lag om ändring av 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1223/2019
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1222/2019
Lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
1221/2019
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1220/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
1219/2019
Lag om ändring av 9 och 39 § i lagen om underhållsstöd
1218/2019
Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
1217/2019
Lag om ändring av 6 och 14 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1216/2019
Lag om ändring av 11 kap. 10  § i sjukförsäkringslagen
1215/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1214/2019
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
1213/2019
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1212/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
1211/2019
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1210/2019
Lag om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
1209/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten
1208/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019
1207/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
1206/2019
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2019 av inkomster som erhållits av renskötsel
1205/2019
Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
1204/2019
Lag om upphävande av en lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
1203/2019
Lag om ändring av 147 § i markanvändnings- och bygglagen
1202/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården
1201/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.