Ursprungliga författningar: 2019

1350/2019
Lag om ändring av 60 § i gränsbevakningslagen
1349/2019
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
1348/2019
Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
1347/2019
Lag om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
1346/2019
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1345/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
1344/2019
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
1343/2019
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1342/2019
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för äldreanpassning av arava- och räntestödshyresbostäder 2020–2022
1341/2019
Statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
1340/2019
Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
1339/2019
Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen
1338/2019
Statsrådets förordning om den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd
1337/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1336/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medborgarskap
1335/2019
Statsrådets förordning om ändring av 4 a § i statsrådets förordning om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar
1334/2019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak
1333/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
1332/2019
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1331/2019
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § 2 mom. 7 punkten i statstjänstemannaförordningen
1330/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
1329/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
1328/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning
1327/2019
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i straffregisterförordningen
1326/2019
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om kungörelseregister
1325/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar
1324/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden
1323/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om för- och efternamn
1322/2019
Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen
1321/2019
Statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden
1320/2019
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2020 och 2021
1319/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2020 och 2021 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1318/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1317/2019
Lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1316/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
1315/2019
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1314/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
1313/2019
Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
1312/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1311/2019
Lag om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1310/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar
1309/2019
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om studiestöd
1308/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1307/2019
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer 2020
1306/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
1305/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter
1304/2019
Finansministeriets förordning om avgifter år 2020 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1303/2019
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1302/2019
Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA)
1301/2019
Statsrådets förordning om utlåtandeförfarandet i ärenden som gäller förändringar i informationshanteringen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.