Ursprungliga författningar: 2019

50/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd
49/2019
Lag om ändring av miljöskyddslagen
48/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
47/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 b § i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
46/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019
45/2019
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
44/2019
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
43/2019
Lag om ändring av 17 kap. 12 § i rättegångsbalken
42/2019
Lag om ändring av 4 och 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
41/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
40/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
39/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
38/2019
Lag om ändring av 4 § i militära rättegångslagen
37/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
36/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheters sigill och stämplar
35/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
34/2019
Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
33/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
32/2019
Lag om Åklagarmyndigheten
31/2019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
30/2019
Lag om ändring av 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare
29/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
28/2019
Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
27/2019
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
26/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om underhållsunderstöd
25/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om moderskapsunderstöd
24/2019
Lag om ändring av 1 och 1 a § i barnbidragslagen
23/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om handikappförmåner
22/2019
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
21/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
20/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd
19/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
18/2019
Lag om ändring av 2 och 23 § i lagen om garantipension
17/2019
Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen
16/2019
Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall
15/2019
Lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen
14/2019
Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
13/2019
Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen
12/2019
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
11/2019
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
10/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
9/2019
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
8/2019
Lag om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
7/2019
Lag om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
6/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering
5/2019
Statsrådets förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
4/2019
Statsrådets förordning om forskningssektionen för företagsstöd
3/2019
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation
2/2019
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
1/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.