Ursprungliga författningar: 2019

200/2019
Lag om ändring av 46 § i barnskyddslagen
199/2019
Lag om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen
198/2019
Lag om ändring av 11 § i lagen om förmyndarverksamhet
197/2019
Lag om ändring av 63 och 95 § i adoptionslagen
196/2019
Lag om ändring av 23 a § i äktenskapslagen
195/2019
Lag om ändring av 19 a § i förvaltningsprocesslagen
194/2019
Lag om ändring av rättegångsbalken
193/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
192/2019
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
191/2019
Lag om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
190/2019
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
189/2019
Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
188/2019
Lag om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
187/2019
Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
186/2019
Lag om upphävande av 16 kap. 7 § 1 mom. i lagen om andelslag
185/2019
Lag om upphävande av 1 kap. 7 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag
184/2019
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i aktiebolagslagen
183/2019
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
182/2019
Lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen
181/2019
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
180/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
179/2019
Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
178/2019
Lag om ändring av 112 a § i inkomstskattelagen
177/2019
Lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva
176/2019
Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
175/2019
Lag om ändring av kommunallagen
174/2019
Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
173/2019
Lag om ändring av lagen om transportservice
172/2019
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
171/2019
Lag om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor
170/2019
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
169/2019
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
168/2019
Lag om avtalet med Bahamas om luftfart
167/2019
Lag om avtalet med Jamaica om luftfart
166/2019
Lag om kommunernas kulturverksamhet
165/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i vattenförsörjningsprojektet på landsbygden i Nepal
164/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten
163/2019
Justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden
162/2019
Statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden
161/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
160/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias skatteprogram
159/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken
158/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
157/2019
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
156/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
155/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen
154/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
153/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
152/2019
Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
151/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.