Ursprungliga författningar: 2019

250/2019
Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 13 kap. 17 a § i lagen om sjöarbetsavtal
249/2019
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
248/2019
Lag om ändring av tobakslagen
247/2019
Lag om ändring av 148 § i avfallslagen
246/2019
Lag om stödjande av sanering av förorenade områden
245/2019
Lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
244/2019
Lag om Världspostkonventionen
243/2019
Lag om ändring av 2 kap. i polislagen
242/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
241/2019
Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
240/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
239/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
238/2019
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2018
237/2019
Statsrådets förordning om verksamhetsställena för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
236/2019
Lag om ändring av 56 § i elmarknadslagen
235/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
234/2019
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
233/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
232/2019
Lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
231/2019
Lag om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
230/2019
Lag om ändring av 34 § i lagen om förmyndarverksamhet
229/2019
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande
228/2019
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
227/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
226/2019
Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen
225/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om gräsrotsfinansiering
224/2019
Lag om ändring av 3 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
223/2019
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
222/2019
Lag om ändring av 2 och 18 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
221/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
220/2019
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
219/2019
Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om fastighetsfonder
218/2019
Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 11 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster
217/2019
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
216/2019
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser
215/2019
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
214/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
213/2019
Lag om placeringsfonder
212/2019
Lag om upphävande av 7 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
211/2019
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna
210/2019
Lag om ändring av lagen om domstolspraktik
209/2019
Lag om ändring av domstolslagen
208/2019
Lag om ändring av läkemedelslagen
207/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
206/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål
205/2019
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax
204/2019
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax
203/2019
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redo-visning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019
202/2019
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
201/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.